Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ Jana, Mgr., Ph.D.


Členka řešitelského týmu projektu NAKI II č. DG16P02M043 [2016-2020] – Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši

E-mail: jana.borovickova@ruk.cuni.cz


Odborné zaměření
informační technologie v historických vědách, digital humanities, databáze, prosopografie, geografické informační systémy (GIS), elektronické edice

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1991-1997: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor historie, zaměření dějiny univerzit a vzdělanosti. Diplomová práce "Regionální a sociální původ studentů polského univerzitního národa na pražské právnické fakultě v letech 1372-1419".
1997-2002: prezenční doktorské studium na Ústavu českých dějin FF UK, obor teorie a metodologie historické vědy, zaměření využití výpočetní techniky v historickém výzkumu. Disertační práce "Historik a počítač - využití výpočetní techniky v historickém výzkumu".

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.
1999-2000: dvousemestrální studijní pobyt v USA na Georgetown University, Washington, DC zaměřený na studium počítačových technologií (GIS, HTML, webové interaktivní aplikace, statistické programy).
2003: týdenní studijní pobyt ve Velké Británii zaměřený na kontaktování předních institucí specializujících se na digitální technologie v humanitních vědách. Navštívená centra: Department of Digital Humanities King´s Colledge London; Arts and Humantinites Data Service, London; History Data Service, UK Data Archive, University of Essex. 

Granty a projekty
1994: spolupráce na společném projektu Ústavu českých dějin FF UK a Archivu UK-Ústavu dějin UK "Prosopografie pražské univerzity 14.-20.století - kolektivní životopisy studentů, absolventů a učitelů" - počítačové zpracování, podíl na přípravě databáze pro období středověku
1995-1997: podíl na grantu "Nejstarší matrika pražské právnické univerzity 1372-1419" grant č. 50/95 Grantové agentury UK, řešitel PhDr. Michal Svatoš, CSc. - zpracování problematiky polského univerzitního národa
1999-2001: řešitelka grantového projektu "Studenti, absolventi a učitelé pražské univerzity 14.-16. století - metody počítačového zpracování", grant č.312/1999 Grantové agentury UK.
2001-2004: realizace databázového řešení projektu "Vědecká obec v českých zemích v letech 1882-2000" pro Výzkumné centrum pro dějiny vědy
2003-2006: návrh a správa databáze pro projekt GA ČR č.  404/04/0234 "Církevní topografie a teritoriální církevní správa v pražské diecézi vrcholného a pozdního středověku"
2009-2011: správa databáze a tvorba webu, spolupráce na řešení  projektu GA ČR č. 404/09/P052 „Biografie a prosopografie saského národa pražské právnické univerzity 1372-1419
2012-2015: řešení GIS, tvorba interaktivní webové mapy, návrh databáze pro projekt NAKI DF12P01OVV049  „Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje“ (http://mapa.pamatkopin.cz)
2012-2015: řešení GIS a tvorba specializovaných map pro projekt NAKI DF12P01OVV026 „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století
2018-2020: tvorba a správa databáze pro projekt GA ČR č.: GA18-00408S „Universitas magistrorum. Profesoři pražské utrakvistické univerzity (1458-1622)
2016-2017: technické řešení elektronické edice (xml tei) pro projekt NAKI DG16P02M043 „Telč a jeziuté, řád a jeho mecenáši

Výběrová bibliografie
Počítačové zpracování univerzitních matrik - program Paradox a prosopografie pražské právnické univerzity,  Mediaevalia Historica Bohemica 7, 2000, s. 201-231.
Český, bavorský a polský univerzitní národ na pražské právnické univerzitě 1372 – 1419, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis (dále jen AUC-HUCP) 33-34, 1993-1994 [vyd. 2007], fasc. 1-2, s. 59-75 (společně s Jiřím Stočesem a Magidou Sukkari).
Nové metody prosopografie, in: Studie a články k dějinám vědy a vědeckých institucí (Práce z Archivu Akademie věd A/7), Praha 2002 [vyd. 2003], s. 47-61  (společně s Jiřím Stočesem).
Databáze "Vědecká obec v českých zemích 1882–2000",  Národní knihovna 15/3, 2004, s. 200-207 (společně s Michalem  Svatošem).
Digitální zdroje pro společenské vědy v Evropě (zdroje, infrastruktura, financování). Přehled vývoje a současného stavu "humatinies computing", in: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004 (Rozpravy Národního technického muzea v Praze 190), Praha 2005, s. 115-121 (společně s Bořkem Neškudlou).
Historik a databáze – zkušenosti dvou projektů, in: Semináře a studie VCDV z let 2002–2003 (Práce z dějin vědy 6), Praha 2003, s. 135-163.
Elektronické informační zdroje pro dějiny univerzit a vzdělanosti v evropských historických datových archivech, AUC HUCP 47, 2007, č. 1-2, s. 269-274.
Databáze Teritoriální církevní správa v předhusitských Čechách, in: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku (Colloquia mediaevalia Pragensia 8), Praha 2007, s. 9-21  (společně s Blankou Zilynskou).