Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

STERNECK Tomáš, Mgr., Ph.D.Vědecký pracovník oddělení dějin raného novověku (Centrum raně novověkých studií, České Budějovice)

E-mail: sterneck@hiu.cas.cz
Telefon: +420 387 775 070


Odborné zaměření
české dějiny 16. a 17. století se zaměřením na dějiny měst a šlechty, hospodářské a vojenské dějiny, ediční zpřístupňování pozdně středověkých a raně novověkých pramenů a pomocné vědy historické

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací:
1987–1991 – Střední zemědělská škola v Českých Budějovicích, obor mechanizace zemědělské výroby
1991–1998 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
- historie (diplomový obor, ukončeno 18. června 1998): diplomová práce „Moravské berní evidenční pomůcky ze sklonku doby předbělohorské jako produkty krajských berních úřadů a jako historické prameny“
- německý jazyk a literatura (ukončeno 28. června 1995)
- pomocné vědy historické (ukončeno 23. června 1997)
- latinský jazyk a literatura (uzavřeno soubornou zkouškou po prvním tříletém studijním cyklu)
1998–2003 – postgraduální doktorandské studium na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor historie – české dějiny: dizertační práce „Město, válka a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593–1606)“

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
Šestiměsíční studijní pobyt na Ústavu pro evropské dějiny v Mohuči (Institut für Europäische Geschichte Mainz)
– od 8. ledna 2002 do 8. července 2002

Granty, projekty
Ediční projekt „Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie“

Výuka
2000-2003: Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
od 2005: Historický ústav a Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Jihočeské univerzity

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
Zapojení do německo-české iniciativy „Förderverein Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk Südböhmen e. V.“, směřující k záchraně středověkého farního kostela v Žumberku a k prohloubení spolupráce mezi někdejšími vysídlenými příslušníky farnosti a dnešními obyvateli příhraniční obce Žumberk (od roku 2004)
Příležitostné popularizační přednášky pro veřejnost i rozhlasová vystoupení

Významná ocenění
Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR (2006)