Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŠIMŮNEK Robert, PhDr., Ph.D., DSc.Vědecký pracovník oddělení dějin středověku; zástupce vedoucí oddělení dějin středověku 

E-mail: r_simunek@lycos.com
Telefon: 286 882 121, linka 260

Odborné zaměření
a) dějiny středověku – šlechtická sebereflexe a reprezentace; dějiny měst; sociální dějiny
b) historická geografie – vývoj územněsprávních a sídelních struktur; historická topografie;
    dějiny krajiny; historická ikonografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
a) magisterské studium FF UK Praha, obor historie, 1989–1994; diplomní práce: K vnitřní struktuře rožmberského
    dominia za vladařství Oldřicha II. (se zaměřením na dějiny jihočeského dominia v době pohusitské), 1994
b) doktorské studium FF UK Praha, obor historie, 1997–2003; disertační práce: Správní systém šlechtického dominia
    v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472, 2003 (publikováno pod týmž názvem 2005)
c) DSc. (doktor věd), Akademie věd České republiky, disertační práce Reprezentace české středověké šlechty, 2015

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
duben-srpen 2000: Universität Konstanz, (stipendium Herbert Quandt Stiftung Altana AG)

Granty, projekty
a) Historický atlas měst České republiky, člen pracovního týmu 1999–2012; nositel grantu od 2013 (vše GA ČR)
b) Výzkumné centrum historické geografie Grantový projekt excelence (2012–2018, GA ČR, člen pracovního týmu)
c) Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění
    a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů (2011–2015, Ministerstvo kultury – projekt NAKI, člen pracovního
    týmu)
d) Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se
    zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka (2012–2015, Ministerstvo kultury – projekt NAKI, člen pracovního
    týmu)
e) Česká šlechta v pozdním středověku: Spektrum a formy šlechtické sebereflexe a reprezentace (2003–2005, Grantová
    agentura AV ČR, nositel grantu)

Výuka
FF UK Praha

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
Česká televize, Český rozhlas

Členství v redakčních radách a odborových komisích
Redakční činnost
Historická geografie (vedoucí redaktor)
Studia Geohistorica (Polsko; člen redakční rady)
Acta Onomastica (člen redakční rady)
Husitský Tábor (člen redakční rady)

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
International Commission for the History of Towns (ICHT) (člen)
Komise pro historickou geografii při HÚ AV ČR (předseda)
Onomastická komise AV ČR (člen)
Názvoslovná komise při Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním (člen)