Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŠIMŮNEK Robert, PhDr., Ph.D., DSc.Vědecký pracovník oddělení dějin středověku; zástupce vedoucí oddělení dějin středověku 

E-mail: simunek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 260

Odborné zaměření
a) dějiny středověku – šlechtická sebereflexe a reprezentace; dějiny měst; sociální dějiny
b) historická geografie – vývoj územněsprávních a sídelních struktur; historická topografie; dějiny krajiny; historická ikonografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
a) magisterské studium FF UK Praha, obor historie, 1989–1994; diplomní práce: K vnitřní struktuře rožmberského dominia za vladařství Oldřicha II. (se zaměřením na dějiny jihočeského dominia v době pohusitské), 1994
b) doktorské studium FF UK Praha, obor historie, 1997–2003; disertační práce: Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472, 2003 (publikováno pod týmž názvem 2005)
c) DSc. (doktor věd), Akademie věd České republiky, disertační práce Reprezentace české středověké šlechty, 2015

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
duben-srpen 2000: Universität Konstanz, (stipendium Herbert Quandt Stiftung Altana AG)

Granty, projekty
a) Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru) (2018–2022, Ministerstvo kultury – projekt NAKI, člen řešitelského týmu)
b) Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích (2015–2017, GA ČR, člen řešitelského týmu 2017)
c) Historický atlas měst České republiky (GA ČR; člen řešitelského týmu 1999–2012, řešitel 2013–2015)
d) Výzkumné centrum historické geografie Grantový projekt excelence (2012–2018, GA ČR, člen řešitelského týmu)
e) Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů (2011–2015, Ministerstvo kultury – projekt NAKI, člen řešitelského týmu)
f) Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka (2012–2015, Ministerstvo kultury – projekt NAKI, člen řešitelského týmu)
g) Česká šlechta v pozdním středověku: Spektrum a formy šlechtické sebereflexe a reprezentace (2003–2005, Grantová agentura AV ČR, řešitel)

Výuka
FF UK Praha

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
Česká televize, Český rozhlas

Členství v redakčních radách a oborových komisích
Redakční činnost
Historická geografie (vedoucí redaktor)
Studia Geohistorica (Polsko; člen redakční rady)
Acta Onomastica (člen redakční rady)
Bohemiae Occidentalis Historica (člen redakční rady)
Husitský Tábor (člen redakční rady)

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
International Commission for the History of Towns (ICHT) (člen)
Komise pro historickou geografii při HÚ AV ČR (předseda)
Onomastická komise AV ČR (člen)
Názvoslovná komise při Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním (člen)