Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SEMOTANOVÁ Eva, prof. PhDr., DrSc.Vědecká pracovnice oddělení dějin středověku

E-mail: semotanova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 237


Odborné zaměření

Eva Semotanová se zabývá historickou geografií, historickou krajinou, historickou kartografií a dějinami kartografie. Uplatňuje řadu mezioborových metod, prosazuje využití rekonstrukčních map a atlasové kartografie v historické práci. K hlavním tematickým okruhům výzkumu patří urbanizovaná krajina  a její vývoj; při studiu urbanizačních procesů se zaměřuje mimo jiné na rozvoj pražské aglomerace od konce 18. století s důrazem na přelom 19. a 20. století. V souvislosti s uvedenou problematikou rovněž řeší otázky proměn průmyslové krajiny  jako kulturního dědictví. V centru pozornosti E. Semotanové jsou  také historické regiony, zejména Kladsko (součást Euroregionu Glacensis), jeho mapová znázornění a krajinné změny v 18. století (české barokní krajina ve středoevropském prostoru).
 
Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod. 
Německo (1991, 1993), Rakousko (1995, 1997), Polsko (2002, 2012, 2013, 2014, 2015), Itálie (2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2016)

Granty, projekty

– granty GA ČR
Historický atlas měst České republiky
404/94/0883, řešitel, příjemce HÚ AV ČR
404/97/0651, řešitel, příjemce HÚ AV ČR
404/00/1706, řešitel, příjemce HÚ AV ČR
404/03/1081, řešitel, příjemce HÚ AV ČR
404/06/1260, řešitel, příjemce HÚ AV ČR
404/09/0897, řešitel, příjemce HÚ AV ČR
13-11425S, spolupracovník, příjemce HÚ AV ČR
http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/
http://towns.hiu.cas.cz/
Proměny regionu a města Kladska v dějinách střední Evropy. Mapy, plány, rekonstrukce
404/02/0489/A, spoluřešitel, příjemce Univerzita Hradec Králové
Výzkumné centrum historické geografie, 2012-2018, projekt excelence základního výzkumu
P410/12/G113, řešitel, , příjemce HÚ AV ČR, spoluřešitel PřF UK (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)
http://www.historickageografie.cz/

– grant GA AV
Fontes Cartographici Bohemiae, Moraviae atque Silesiae, 2000-2002
A9015909, řešitel, příjemce HÚ AV ČR

– granty ministerstva kultury NAKI I
Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů, 2011-2015
DF11P01OVV021, spoluřešitel, příjemce Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby
http://naki.vugtk.cz/about/
http://landscapes.hiu.cas.cz/
Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS, 2012-2015
DF12P01OVV033, spolupracovník, příjemce: Přírodovědecká fakulta UK, Praha
http://www.historickygis.cz/uvod-historicky-gis

– granty ministerstva kultury NAKI II
Český historický atlas, 2016-2022
DG16P02H010, řešitel, příjemce – koordinátor Historický ústav AV ČR, příjemce ČVUT
http://peso.fsv.cvut.cz/naki/cha/index.html
Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru), 2018-2022
DG18P02OVV015, spolupracovník, příjemce – koordinátor Univerzita Hradec Králové, příjemce 1 Historický ústav AV ČR, příjemce 2 ČVUT

Výuka
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, 1992-2012, vedení doktorandů průběžně (externí pracovník)
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Katedra pomocných věd historických a archivnictví, 1999-2016, vedení doktorandů průběžně (externí pracovník)
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, vedení doktorandů průběžně (externí pracovník)

Redakční činnost
členka ediční rady Historického atlasu měst České republiky
členka redakční rady Českého časopisu historického, Historické geografie, Středočeského sborníku historického

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
členka oborové rady FF UK pro obhajobu disertačních prací z oboru archivnictví a pomocných věd historických, PřF UK Praha pro obhajobu disertačních prací z oboru  regionální geografie, OSU Ostrava pro obhajobu disertačních prací z oboru kulturní dějiny, ČVUT Praha pro obhajobu disertačních prací z oboru historie techniky

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost

Významná ocenění
„Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum“ za rok 2004, udělena 8. listopadu 2004 (za projekt Historický atlas měst České republiky)

 „Cena Wacslawa Felczaka a Henrika Wereszyckého“ za výstup grantového projektu GA ČR: Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas, udělena 13. 12. 2007  na Jagellonské univerzitě v Krakově

„Kniha roku 2014“, cena nakladatelství Academia za vědecký výstup Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.,  Akademický atlas českých dějin, Praha 2014; udělena 23. 3. 2015

„Magnesia litera“, cena za nakladatelský počin (Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.,  Akademický atlas českých dějin, Praha 2014), udělena 14.4. 2015

„Mapa roku 2014“, cena Kartografické společnosti ČR za vědecký výstup Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.,  Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, udělena  14.5. 2015

„Slovník roku“, Cena poroty JTP za encyklopedické dílo historické (Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.,  Akademický atlas českých dějin, Praha 2014), udělena 15.5. 2015

„Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2014“, udělena 22.6. 2015

„Cena Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu“ (Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.,  Akademický atlas českých dějin, Praha 2014), udělena 24.9. 2015