Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

RAŠKA Jakub, Mgr.Doktorand oddělení dějin 19. století


E-mail: raska@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 289


Odborné zaměření

sociální dějiny 19. století, dějiny sociálních hnutí a dějiny odborů v středoevropském kontextu, labor history

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací

2010–2013: Historie, FF UK, Bc.; bakalářská práce: Hodnotový systém ve výuce Normální školy v Praze na přelomu 18. a 19. století. Příspěvek k dějinám státu
2013–2016: Seminář sociálních dějin, ÚHSD FF UK, Mgr.; diplomová práce: Chudoba, pauperismus a sociální otázka jako veřejné diskurzy v habsburské monarchii doby předbřeznové a revoluce 1848/1849
2016–doposud: interní doktorské studium, Moderní hospodářské a sociální dějiny, ÚHSD FF UK. Název řešeného disertačního projektu: Typografové mezi stavem a třídou: Proměna světa práce v urbánním prostoru a počátky středoevropského dělnického hnutí na příkladu tří měst. Lipsko – Praha – Vídeň 1840–1895, vedoucí prof. Jiří Štaif

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
9/2014: Badatelský pobyt v archivech v Innsbrucku a Bolzanu v rámci projektu GA ČR Korespondence K. Havlíčka 5/2015 – 6/2015: Badatelský pobyt v British Library; podpořeno Vnitřním grantem FF UK
11/2015: Badatelský pobyt v Österreichische Nationalbibliothek; podpořeno projektem GA ČR Korespondence KH 3/2017 – 5/2017: Studijní a badatelský pobyt ve Vídni; podpořeno programem AKTION
1/2018 – 5/2018: Badatelský pobyt v Lipsku; podpořeno programem DAAD

Granty, projekty
2012–doposud: FF UK, projekt GA ČR Korespondence Karla Havlíčka, hl. řešitel doc. Robert Adam; pomocná odborná síla
2015: Vnitřní grant FF UK Narativní složka historiografického díla: proměny příběhu průmyslové revoluce v anglosaské historiografii 1880–2000; hlavní řešitel
2015–doposud: Ústav pro českou literaturu AV ČR, projekt GA ČR Budování národa čtenářů. Sítě, podniky a protagonisté knižního trhu v Čechách (1749–1848), hl. řešitelka dr. Claire Madl; pomocná odborná síla

Redakční činnost
Střed/Centre vydávaný Masarykovým ústav a Archivem AV ČR, asistent redakce

Bibliografie