Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ONDO GREČENKOVÁ Martina, PhDr., Ph.D.Hl. řešitelka projektu GA ČR č. 16-12844S [2016-2018] – Zrození úředníka. Moc, kultura a identita novodobého úředníka v 18. století
Členka řešitelského týmu projektu GA ČR č. 17-08169S
[2017-2019] – Panovnický majestát mezi barokem a osvícenstvím. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století

E-mail: grecenkova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 242


Odborné zaměření
osvícenství,  osvícenská evropská komunikace a korespondence, josefínská byrokracie, osvícenské reformy, francouzské osvícenství, francouzské dějiny raného novověku, veřejné
mínění, kulturní a vědecké vztahy mezi Francií a habsburskou monarchií v 18. století, reprezentace osvícenského panovníka

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1984-1990: FF UK, obor historie, (PhDr.), Praha (Vzdělání osvícenského úředníctva v josefínské době)
1990-1997: Etudes doctorales, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), obor: Histoire
   et Civilisations, Paris, France 
1991: Diplôme d‘études approfondies, EHESS, Paris (Opinion française sur les réformes de Joseph II. Le cas des
   ambassadeurs français à Vienne)
2009 –Diplôme national de Docteur en Histoire et civilisation, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
   (Les miroirs de la monarchie éclairée. La formation de la représentation de la monarchie des Habsbourg dans la
    pensée française de la seconde moitié du XVIIIe siècle)

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
1989 – Stage de formation à la démographie historique, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
1990-1991 – Stage d’études et de recherche, Ecole Normale Supérieure, St.Cloud (Francie)
1996 – Stage de recherche, Maison des Sciences de l´Homme, Paris
2004 – Maître de Conférences Invité, Université de Limoges, cyklus přednášek : Pouvoirs de l´État éclairée :
   la naissance et les pratiques de la bureaucratie moderne. Le cas de la Monarchie des Habsbourg.
2012 - Maître de Conférences Invité, Université Bordeaux III, cyklus přednášek: Réformes, innovations, nouveautés:
   un discours franco-autrichien sur la mise en pratique de la modernisation de l´État à l´époque des Lumières.

Výuka
Fakulta humanitních studií UK
Université Bordeaux III, Université Limoges

Redakční činnost
členka redakční rady Folia Historica Bohemica
členka redakční rady  Historica. Historical Sciences in the Czech Republic
členka redakční rady Cornova. Časopis pro výzkum 18. století

Členství v odborných společnostech
Česká společnost pro výzkum 18. století (v letech 1999–2005 sekretářem společnosti)
Société Internationale d´études du XVIIIe siècle (od roku 1999 členem výkonného výboru společnosti,
v letech 2003-2007 členem úzkého mezinárodního výboru této společnosti)

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost

Spolupráce s ČT2, s ČR3 (Vltava)