Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

NOVOTNÝ Gustav, PhDr., CSc.Vědecký pracovník oddělení biografických studií (pobočka Brno)

E-mail: novotny@brno.avcr.cz
Telefon: +420 532 290 509


Odborné zaměření
biograficko-lexikální výzkum; dějiny zemědělství a lesního hospodářství v českých zemích
od poloviny 18. století do roku 1945

Vystudované programy, školy
1979-1986 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (MU) Brno (obor Učitelství všeobecně vzdělávacích
   předmětů – dějepis – čeština, diplomová práce Příspěvek k poznání vývoje rozlohy lesa a vývoje vlastnických
   a užívacích vztahů k lesní půdě a lesu v letech 1785 – 1985. Brno: Katedra historie a archivnictví FF UJEP, 1986)
1986 PhDr.: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (MU) Brno, obor Učitelství všeobecně
   vzdělávacích předmětů – dějepis (76-12-8)
1986-90 CSc.: Ústav československých a světových dějin (Historický ústav) Československé akademie věd (obor
   Československé dějiny, kandidátská disertace Příspěvek k poznání vývoje rozlohy lesní půdy, vlastnických
   a užívacích vztahů a pracovních sil v lesnictví v českých zemích v letech 1750 – 1988. 1-2. Brno;
   Praha: Historický ústav ČSAV, 1990).

Výuka
Filozofická fakulta MU Brno

Výběrová bibliografie

spoluautor a redaktor:

Biografický slovník českých zemí  1-18. (A-F) Praha: Historický ústav AV ČR; Libri, od 2004-  

monografie:

Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Brno-město. Praha: Fire EDIT 1993
Dr. Ing. Rudolf Spazier (1887-1963)
Zapomenutá osobnost historie Brna. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005
Historický průzkum lesů v českých zemích a jeho nejvýznamnější představitel Ing. Emil Hošek, CSc. (1923-2000).
  Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2011
Jaroslav Bakeš (1871-1930). Lékař, na něhož se zapomnělo. Praha: Historický ústav 2012
Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner. Praha, Historický ústav 2015

kolektivní práce:

Biografický slovník českých zemí. Heslář. Část 1. A – F. Praha: Historický ústav 1997
   (s J. NOVOTNÝM, J. BRABENCOVOU, M. MAKARIUSOVOU); Biografický slovník českých zemí. Heslář.
Část 2. G – Kb. Praha: Historický ústav AV ČR, 1998 (s týmiž)
Biografický slovník českých zemí. Heslář. Část 3. Ke – Ři. Praha: Historický ústav 1999 (s týmiž)
Biografický slovník českých zemí. Heslář. Část 4. S – Ž. Praha: Historický ústav 2000 (s týmiž)