Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MIKULEC Jiří, prof. PhDr., CSc.Vědecký pracovník oddělení dějin raného novověku

E-mail: mikulec@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 242


Odborné zaměření
české dějiny raného novověku ve středoevropském kontextu, především náboženská a církevní problematika 17. a 18. století, kulturní a sociální témata v rámci společenského vývoje, politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1981-1986: FF UK Praha, český jazyk – dějepis, diplomová práce Hmotná kultura na Starém Městě pražském
   v době předbělohorské 
1987-1991: Ústav československých a světových dějin ČSAV (HÚ AV ČR), interní aspirantura, disertační práce
   Pobělohorská společnost a venkovské poddané obyvatelstvo v Čechách

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
1993 – 3 měsíce SRN, Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, stipendium Evropského společenství
1995 – 2 měsíce SRN, Forschungsschwerpunkt Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Berlin, studijní pobyt
1999 – 8 měsíců SRN, Geisteswissenschaftliches  Zentrum, Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität
   Leipzig,  –  stipendium Alexander von Humboldt Stiftung
2001 – 1 měsíc – Itále, Řím – badatelský pobyt na Českém historickém ústavu v Římě
2007 – 2 měsíce SRN - Ludwig-Maxmilians-Universität München – program „Nachkontakte“, Alexander von Humboldt
   Stiftung

Granty, projekty
Barokní náboženská bratrstva v Čechách (1620-1780). Shrnující pojednání a katalog – grant GAČR 1995-1997, číslo 404/95/1456, řešitel grantu Jiří Mikulec
Podíl na grantu „Vývoj české ústavnosti v letech 1627-1918“, grant GA ČR 2003-2005, číslo 407/03/0527 (řešitel grantu Karel Malý)
Výzkumný úkol Historického ústavu AV ČR, výzkum vztahu církví a společnosti v raném novověku 2010-2012, vedoucí týmu Jiří Mikulec

Výuka
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (od akademického roku 1995/1996 dosud)
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice (od 2007/2008 dosud)

Redakční činnost
vedoucí redaktor Folia Historica Bohemica

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
člen Rady Historického ústavu AV ČR
člen Českomoravské komise pro srovnávací církevní dějiny
člen Komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16.-18. století

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
Spolupráce s ČT (především pořady z cyklu Bílá místa 1-5, Historie.cs), příležitostná spolupráce s ČRo.