Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

VEČEŘE Vojtěch, Mgr.Vědecký pracovník  oddělení dějin středověku
 
E-mail: vecere@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 247


Odborné zaměření
církevní dějiny vrcholného a pozdního středověku, kázání vrcholného a pozdního středověku, teorie sociální komunikace, ediční zpracování středověkých kazatelských rukopisů a středověkých listin

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2010 – 2014: Filozofická fakulta UK v Praze, bakalářské studium, obor: Historie (téma práce: Litomyšl Alberta ze Šternberka)
2014 – 2017: Filozofická fakulta UK v Praze, navazující magisterské studium, obor: Historie – České dějiny v evropském kontextu (téma práce: Litomyšlská kázání Jindřicha z Vildštejna)

Popularizační činnost
2015: „Nově objevený graduál“ (výstava nově nalezeného dvoufolia pozdně gotického graduálu ze sbírek Městské galerie Litomyšl) – mediální prezentace výstavy.
2016: „Sedm věží : Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016)“  (výstava pořádaná Filosofickým ústavem AV ČR, v.v.i. a Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i.) – výstavní komisař.
2016: „Václav IV. : Útěk do křivoklátských lesů“ a „Václav IV. : Druhá tvář českého krále“ (dokumentární filmy vytvořené Národním památkovým ústavem – Územní památkovou správou v Praze ) – spolupráce na tvorbě scénáře a produkce.

Bibliografie
Betlémy z 19. a 20. století na Litomyšlsku. In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska, svazek 13, Litomyšl 2012, s. 205–230
Působení premonstrátů v Litomyšli v době biskupství (1344–1421). In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska, svazek 15, Litomyšl 2014, s. 9–22
Jindřich z Vildštejna „Sermo de cena et passione Christi“ (Kázání o večeři a utrpení Kristově). In: M. Dragoun – L. Doležalová – J. Ctibor (eds.), Čítanka středověké latiny, Praha 2017, s. 107–121

V tisku
Klášter nebo hrad? Rezidence litomyšlských biskupů v letech 1344–1421, její hypotetická rekonstrukce a klasifikace. Castellologica Bohemica
Oslava Karla IV. v pohřebních kázáních Jindřicha z Vildštejna jako příklad didaktického dosahu funerální homiletiky. In: L. Bobková – E. Doležalová (eds.), Ověnčený slávou, láskou i pohrdáním. Jan Lucemburský a Karel IV. v historické paměti
Kázání Jindřicha z Vildštejna při pohřbu Karla IV. In: M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Katalog k výstavě
Zachariáš z Hradce a jeho posmrtný obraz v pohřební řeči Zikmunda Domináčka z Písnice. Jihočeský sborník historický