Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KANCÍROVÁ (roz. KUBALOVÁ) Aneta, Mgr. et Bc., Ph.D.Postdoktorandka oddělení dějin raného novověku

E-mail: kancirova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 238


Odborné zaměření

Konfesijní kultura, luterství, homiletika, politické kázání, raně novověké dějiny Saska, gender

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2002–2010: Slovanské gymnázium Olomouc (se zaměřením na latinu a živé jazyky)
2010–2015: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, obor: historie – česká filologie, magisterské studium (téma práce: výzkum recepce luterské reformy manželství a vnímání panenského stavu v textech předbělohorských nekatolíků)
2013–2016: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, obor: archivnictví, bakalářské studium (téma práce: inventář k osobnímu fondu Leoše Kubíčka)
2016–2019: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, obor: obecné dějiny, doktorské studium (téma práce: kazatelská aktivita vrchního dvorského kazatele Matthiase Hoëho von Hoënegg)

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.
Srpen 2016: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
Duben – červen 2017: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (stipendijní pobyt: Rolf und Ursula Schneider-Stiftung)
Leden 2018: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (stipendijní pobyt: Dr. Günther Findel-Stiftung/Fußnotenfonds)
Březen 2018: Österreichische Nationalbibliothek (Ceepus, OeAD)
Květen 2018: Sächsische Landesbibliothek - Staats - und Universitätsbibliothek Dresden

Granty, projekty
IGA, FF UP Olomouc; Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk IV.; spoluřešitelka (2018)
IGA, FF UP Olomouc; Martin Luther na hranici: luteránská reformace, Sasko a Čechy – kontakty, reflexe, šíření; hlavní řešitelka (2017–2018)
IGA, FF UP Olomouc; Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk III.; spoluřešitelka (2017)
IGA, FF UP Olomouc; Mezi normou a realitou. Gender jako historiografický koncept v teorii i praxi; spoluřešitelka (2016–2017)

Výuka
Filozofická fakulta Univerzita Palackého Olomouc

Redakční činnost
Historica Olomucensia, editorka

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.
Členka Lutherovy společnosti (od 2017)

Výběrová bibliografie