Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MARTÍNEK Jiří, RNDr., Ph.D.Odborný pracovník oddělení biografických studií

E-mail: martinek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 234


Odborné zaměření
biograficko-lexikální výzkum; příprava vydávání jednotlivých
sešitů BSČZ; dějiny české vědy, zejména geografie, studium života a díla českých cestovatelů; historická geografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1994-1999: učitelství pro střední školy, dějepis-zeměpis, UK Praha; diplomová práce Historická geografie raně
  středověkých Čech
2010: rigorózum, politická a regionální geografie, PřF UK Praha; rigorózní práce Geografové v českých zemích
  1800–1945 (biografický slovník)
2008-2014: doktorské studium FF UHK, Historický ústav, doktorská práce: Jiří Viktor Daneš – vědec a diplomat

Výuka
Přírodovědecká fakulta UK Praha (výběrová přednáška Dějiny geografie v českých zemích)
Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem (Úvod do studia geografie včetně dějin oboru, Geografie střední Evropy, Geografie Slovenska, Problémové oblasti světa, výběrové přednášky)

Redakční činnost
člen redakční rady Geografických rozhledů, Acta onomastica a Klaudyánu

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
člen Onomastické komise při Ústavu pro jazyk český AV ČR
člen Názvoslovné komise při Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním (ČÚZK) 

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Spoluautor a redaktor
Biografický slovník českých zemí  1-19. (-A-) Praha: Historický ústav AV ČR; Libri, od 2004 –

Popularizační činnost
publikování v časopise Tajemství české minulosti a v Geografických rozhledech, vystupování v rozhlase a televizi