Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KOFRÁNKOVÁ Václava, PhDr., Ph.D.Členka řešitelského týmu projektu GA ČR č. 17-11309S [2017-2019] – Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století

E-mail: kofrankova@hiu.cas.cz 
Telefon: +420 225 443 286


Odborné zaměření
- historická tradice a historická paměť
- české národní hnutí, problematika česko-rakouských vztahů
- film a dějiny

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2010  Ph.D. v oboru České a československé dějiny, Pedagogická fakulta UK, Praha, školitel:
         prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., disertace Proměny otakarského mýtu v galerii národních dějin
2002  PhDr., Pedagogická fakulta UK, Praha, školitel: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., rigorózní práce Druhý život
          Přemysla Otakara II. (13.–18. století)
1996–2002  Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor dějepis – základy společenských věd;
         diplomová práce na Katedře dějin a didaktiky dějepisu, školitel: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., diplomová práce
         Druhý život Přemysla Otakara II. (13.–17. století)

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
- spolupráce s Českým rozhlasem a Českou televizí
- založila KLEIOKLUB – spolek přátel historie a umění (přednášky pro veřejnost, komentované prohlídky výstav atd.)
- autorství/spoluautorství popularizačních publikací, odborná redakce popularizačních publikací (viz např. Historie
   Evropy, PRÁH 2011)

Ocenění
Bolzanova cena