Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

JUST Jiří, Mgr., Th.D.E-mail: just@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 248

Vědecký pracovník oddělení dějin raného novověku


Odborné zaměření
náboženské dějiny zemí Koruny české v evropském kontextu v období raného novověku

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1997-2004: Evangelická teologická fakulta UK Praha: evangelická teologie (diplomová práce „Italský humanismus a Jednota bratrská. Dílo F. Petrarky a L. Vally ve spisech českých bratří do doby Lukáše Pražského“); postgraduální studium: Evangelická teologická fakulta UK Praha (2004–2007): historická teologie (disertační práce „Biblický humanismus Jana Blahoslava“)

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2002–2003: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
duben–květen 2009: Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Granty, projekty
GAČR č. 401/08/P544 „Bratrská biskupská sídla jako komunikační centra nekatolické opozice mezi Majestátem a českým povstáním“ (2008–2010, řešitel); GAČR č. P406/10/0591 „Europa humanistica. Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 1470–1600.“ (2010–2013, spolupráce); GAČR č. 14-23509S „Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520-1620. Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v předbělohorských českých zemích“ (od 2014, spolupráce)

Redakční činnost
člen redakční rady časopisu Studia Comeniana et historica (vydavatel: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod)

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
člen Česko-německé komise pro vydání Akt Jednoty bratrské pověřené ředitelstvím Evropské provincie Jednoty bratrské / Tschechisch-deutsche Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum im Auftrag der Direktion der Europäisch-Festländischen Provinz der Evangelischen Brüder-Unität

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
- „Bible kralická 1613–2013“ 12. 9. – 3. 11. 2013, Národní knihovna České republiky, Galerie Klementinum, Praha
   (autorství výstavy, společně s PhDr. Robertem Dittmannem, Ph.D.)
- „Umění české reformace“ 16. 12. 2009 – 4. 4. 2010, Císařská konírna Pražského hradu, Praha (autorská spolupráce,
   část „Knižní kultura české reformace“)
- spolupráce s Českým rozhlasem (cyklus „Na počátku bylo Slovo: Bible kralická“, ČRo Vltava, 2009) a Českou 
  televizí (pořad Světci a svědci: Martin Luther, 2009)