Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HOLÝ Martin, prof. PhDr., Ph.D.Ředitel Historického ústavu AV ČR
Vedoucí oddělení dějin raného novověku
Vědecký pracovník oddělení dějin
raného novověku

E-mail: holy@hiu.cas.cz  
Telefon: +420 225 443 252


Odborné zaměření
dějiny českých zemí 16. a 17. století v evropském kontextu; především kulturní,
intelektuální a vzdělanostní dějiny; dějiny šlechty


Vystudované programy, školy
a témata závěrečných prací
1997–2003: magisterské studium (Mgr.) Historie – Archivnictví (Pomocné vědy historické); FF UK; téma diplomové práce Dětství a mládí šlechty v českých zemích v době předbělohorské

2003–2008: doktorské studium (Ph.D.), České dějiny; FF UK; téma disertace: Výchova a vzdělávání české
a moravské šlechty (1500-1620)

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
duben 2000 – březen 2001 Universität Konstanz

Granty, projekty

Řešené tuzemské granty:

- Vychovatelé české a moravské šlechty na prahu novověku (1526-1620). Prosopografická analýza;
  juniorský badatelský projekt Grantové agentury Akademie věd reg. č. KJB800150801; nositel Historický ústav
 
AV ČR, doba řešení: 2008-2010; hlavní řešitel

- Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny v raném novověku ; postdoktorský grant Grantové agentury ČR
   č. P405/12/P422; nositel Historický ústav AV ČR, doba řešení: 2012-2014, hlavní řešitel

- Historie v interdisciplinární perspektivě; PRVOUK-P12, Univerzita Karlova, modul Společnost, kultura
  a komunikace v českých dějinách
, doba řešení: 2012-2016, podíl na řešení


- Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích; grant Grantové agentury ČR č.: GA15-02196S, doba
  řešení: 2015-2017, podíl na řešení

- Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených a její proměny v první polovině
  17. století; g
rant Grantové agentury ČR č.: 16-11332S, doba řešení: 2016-2018, podíl na řešení

- Universitas magistrorum. Profesoři pražské utrakvistické univerzity (1458-1622); grant Grantové agentury ČR č.: 
  GA18-00408S, doba řešení: 2018-2020, hlavní řešitel
 
Účast na mezinárodních projektech:

- člen Tschechisch-deutsche  Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

- člen badatelského týmu projektu Cultures of Knowledge.  An Intellectual Geography of the Seven­teenth-Century
   Republic of Letters
(garant: Prof. Howard Hotson, University of Oxford ) (2008-2011)

- výzkum vybraných aspektů vzdělanostních dějin raně novověké společnosti v rámci sekce Historische
   Bildungsforschung der Deutschen Gesell­schaft für Erziehungswissenschaft
a jejích preferovaných témat (od 2008)

- výzkum některých aspektů česko-britských vztahů 16. a počátku 17. století (viz Seznam vědeckých prací) v rámci
   British-Czech-Slovak Historians Forum (od 2006)

Výuka
Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UJEP

Redakční činnost
člen ediční rady Historického ústavu AV ČR
člen vědecké rady Českého časopisu historického
člen redakční rady časopisu Folia Historica Bohemica
člen redakční rady časopisu Bohemiae Occidentalis Historica
člen redakční rady Biografického slovníku českých zemí
člen redakční rady časopisu Historia scholastica
člen redakční rady časopisu Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy

Členství v domácích i zahraničních odborných společnostech, vědeckých radách apod.:
- člen Sdružení historiků ČR (od 1999)
- člen senior chamber Czech steering committee British-Czech-Slovak Historians Forum (od 2006)
- zástupce vedoucího redaktora časopisu Folia Historica Bohemica (od 2008)
- člen Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte, Sektion Historische Bildungs¬for-schung der Deutschen
  Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (od 2009)
- předseda Ediční rady Historického ústavu AV ČR (od 2012)
- člen Vědecké komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku (od 2013)
- člen Vědecké rady Českého časopisu historického (od listopadu 2013)
- člen Tschechisch-deutsche Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum (od 2014)
- člen Komise ČHÚ v Římě (od 2017)
- člen vědecké rady Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (od 2018)
- místopředseda Wissenschaftliches Wallenstein-Kuratorium (od 2018)
- člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (od 2019)
- člen oborové rady doktorského studijního programu Světové dějiny FF UK (od 2019)
- člen oborové rady doktorského studijního programu České dějiny FF JČU (od 2019)
- člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od 2019)

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
Česká televize – Historie.cs; Český rozhlas – Leonardo, Plus

Významná ocenění
- Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky – udělena předsedou Akademie věd ČR prof. J. Drahošem
  21. května 2009
- Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky, za knihu Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých
  zemí (1500-1620)
; udělení ceny oznámeno dopisem předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše ze dne 25. června 2012; 
  slavnostní předání ceny 10. října 2012