Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HLADKÝ Ladislav, doc. PhDr., CSc.Vědecký pracovník oddělení dějin 19. století (pobočka Brno)

E-mail: hladky@brno.avcr.cz
Telefon: +420 532 290 503


Odborné zaměření
dějiny jihoslovanských a dalších balkánských národů, zejména v 19. a 20. století; historie česko-jihoslovanských vztahů; T. G. Masaryk a jižní Slované; národnostní problematika v oblasti střední a jihovýchodní Evropy; historiografie balkanistiky

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1977–1982: studium na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita),
   obor český jazyk – historie; diplomová práce Vývoj hnutí nezúčastněných zemí a úloha Jugoslávie v tomto hnutí
1983–1988: interní vědecká aspirantura v brněnské pobočce ČSI ČSAV, specializace na obecné dějiny střední
   a jihovýchodní Evropy; disertační práce Vztahy mezi českým a jihoslovanským sociálně demokratickým hnutím
   v Rakousku-Uhersku
2005: habilitace na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, obor obecné dějiny; habilitační práce Bosna
   a Hercegovina v 19. a 20. století – politický a národnostní vývoj, problematika státnosti

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
1993, 1996 měsíční studijní pobyty v Rakouském institutu pro východní a jihovýchodní Evropu ve Vídni
  (stipendium K. Jirečka)
2003 stáž na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu
2006 stáž na Filozofické fakultě Univerzity v Sarajevu

Granty, projekty
1994–1996: GA ČR, Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie (člen řešitelského kolektivu)
1998–2000: GA AV ČR, Jihoslovanská národní hnutí do roku 1918 (člen řešitelského kolektivu)
2000–2001: Projekt MZV ČR, Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce (člen řešitelského kolektivu)
2001–2003: Mezinárodní projekt MŠMT ČR, Češi a Slovinci. Komparativní studium vzájemných vztahů
  v dějinách střední Evropy (řešitel)
2004–2005, Mezinárodní projekt MŠMT ČR, Češi a Slovinci. Tradice a možnosti spolupráce malých národů
  uvnitř vícenárodních společenství (řešitel)
2005–2006, Projekt MZV ČR, České vlivy na kulturní a společenský vývoj Bosny a Hercegoviny (řešitel)
2007–2008, Mezinárodní projekt MŠMT ČR, Češi a Slovinci. Vzájemná kulturní a ideová pouta (řešitel)
2012–2014, GA ČR, T . G. Masaryk a Slované (spoluřešitel)

Výuka
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Redakční činnost
vedoucí redaktor časopisu Slovanský přehled
člen redakční rady časopisu Slovanský jih

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
místopředseda Dozorčí rady HÚ AV ČR, v. v. i.
předseda Atestační komise Ústavu T. G. Masaryka a Archivu AV ČR, v. v. i.
tajemník Českého národního komitétu balkanistů
člen výboru Matice moravské
člen oborové rady komise FF MU pro obor obecné dějiny
člen Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy v ČR
člen Sdružení historiků České republiky

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
soustavná přednášková činnost v kulturních a vzdělávacích institucích (Společnost přátel jižních Slovanů, Masarykova akademie, Česká společnost novořeckých studií, ad.), účast v diskusních pořadech v Českém rozhlase a v České televizi

Významná ocenění
2012, Uznání Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze za podporu rozvoje česko-slovinských vztahů