Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HAVLÍK Jiří, PhDr., Ph.D.Člen řešitelského týmu projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši (NAKI II č. DG16P02M043)

E-mail: havlik@hiu.cas.cz


Odborné zaměření

Jiří M. Havlík se zabývá především církevními dějinami českých zemí v raném novověku. Soustředí se na dějiny církevních řádů – především jezuitů, karmelitánů –, pražského arcibiskupství, ale i na církevní politiku, literaturu a její distribuci v 17. – 18. století. Vedle toho se podílel na projektu věnovaném dějinám habsburské diplomacie v letech 1640–1740. Má velké zkušenosti se studiem v římských a řádových archivech – Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Congregazione per la dottrina della Fede, Archivum Romanum Societatis Jesu atd.

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1998–2004 Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta: obor Učitelství 2. a 3. stupně – Český jazyk a literatura –
    Dějepis

Jiří M. HAVLÍK, Morová epidemie v letech 1679-1681 v Praze a pražské domy tovaryšstva Ježíšova , Diplomová práce pod vedením doc. PhDr. Ivany Čornejové, CSc. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta – Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Praha 2003.
Titul Mgr. udělen: 5. listopadu 2004 udělena rektorem UK Cena prof. PhDr. Václava Příhody za „vynikající studium a dosahování významných výsledků ve vědecké, výzkumné a odborné činnosti na fakultě v průběhu studia“

2004–2008 doktorské studium na Katedře dějin a didaktiky dějepisu UK PedF, obor České a československé dějiny

Jiří M. HAVLÍK, Jan Bedřich z Valdštejna a jeho spory o daně na turecké války (1682–1694) , Disertační práce. Pod vedením doc. PhDr. Ivany Čornejové, CSc. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta – Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Praha 2008.

              Titul Ph.D. udělen: 1. září 2008

Dodatečné rigorózní řízení:
Titul PhDr. udělen: 1. února 2010

Zahraniční studijní pobyty:
Český historický ústav v Římě: leden 2003, červen 2006; únor, listopad 2007; listopad 2008; listopad – prosinec 2009; únor – březen 2014; únor 2015; březen 2017
Rakousko (Vídeň): září, říjen 2006; srpen 2008; červenec, říjen 2013; červenec, říjen 2015; červenec, říjen 2016; leden 2017

Pracovní zkušenosti:

od září 2003 – Gymnázium prof. Jana Patočky v Praze: výuka českého jazyka a literatury , dějepisu a seminářů k oběma předmětům; zde od r. 2006 správce školní knihovny a garant pro podávání grantových žádostí (schválených žádostí v letech 2006–2013: 20, z toho 3 granty ESF; 17 městských) od r. 2008 předseda   předmětové komise dějepisu , 2008–2009 koordinátor pro humanitní předměty při přípravě školního vzdělávacího programu gymnázia; dvakrát třídnictví; od roku 2016 0,5 úvazku

Grantové projekty – vědecké:

2016 – 2020 spolupracovník grantového projektu NAKI:   Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši ( http://www.hiu.cas.cz/cs/granty/naki-(mk).ep/ , Identifikační kód projektu: DG16P02M043) – 0,6 úvazku

2013 – 2017 spolupracovník grantového týmu GAČR: Česká a moravská šlechta v habsburských diplomatických službách (1640-1740), (tj. GA ČR  Nr. 13-12939S: Bohemian and Moravian Nobility in the Diplomatic Service of the Austrian Habsburgs (1640–1740) , vedeného doc. Mgr. Jiřím Kubešem, Ph.D. (DPP)

2017 – 2019 spolupracovník grantového projektu GAČR: Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích (tj. GA ČR Nr. 17-11912S), vedeného doc. PhDr. Michalem Šroňkem – 0,3 úvazku

2014–2016 spolupracovník grantového týmu GAČR : Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích (tj. GAČR Nr. 14-05167S, vedeného PhDr. Kateřinou Valentovou, Ph.D. a Mgr. Janou Oppeltovou, Ph.D. (DPP)

2009–2011 člen grantového týmu GAČR, vedeného PhDr. Kateřinou Valentovou, Ph.D.: identifikační kód IAA800150902 Postavení jednotlivce v řádových komunitách Čech a Moravy v raném novověku (výstupy viz publikační činnost a  http://www.hiu.cas.cz/cs/databaze/bio-bibliograficka-databaze.ep/ )

2006–2008 spolupracovník grantového týmu GAČR č. 404/06/0828 Vnitřní život řeholních komunit v českých zemích v raném novověku (výstupy viz publikační činnost)

2001–2004 spolupracovník grantového týmu GAČR č. 404/01/0202 Úloha církevních řádů v rekatolizaci Čech (výstupy viz publikační činnost)

Výuka:  

2010–2012 – Literární akademie Josefa Škvoreckého: vedení literárněhistoricky zaměřeného semináře Od baroka k romantismu pro 2. ročník magisterského studia na (dotace 2 hodiny týdně); podíl na nové akreditaci předmětu Vývoj literárního jazyka (spolu s prof. PhDr. P. Čornejem, DrSc., Mgr. R. Malým a PhDr. P. Šidákem, Ph.D.)

2005–2007 výuka na Univerzitě Karlově – Pedagogické fakultě – (Úvod do studia dějepisu – ZS + LS 2005–2006; Výběrový seminář pro studenty 2.–5. ročníku – Církev a stát v českých zemích v letech 1561–1781 – ZS + LS 2006–2007)

Grantové projekty – výukové:

2012 – spolupracovník projektu v rámci Celoměstských programů podpory vzdělanosti Magistrátu hlavního města Prahy – garant pro historické texty a starší literaturu , pod vedením PhDr. Lukáše Borovičky; na žádosti jsem spolupracoval (viz citanka.gpjp.eu)

2010–2012 vedoucí a navrhovatel grantového projektu Současný svět , který byl schválen k financování z prostředků ESF, rozpočtu ČR a Magistrátu hl. m. Prahy v rámci OPPA pro roky 2010–2012 a jehož nositelem bylo Gymnázium prof. Jana

Ostatní:

2004–2006 Archiv Univerzity Karlovy – Ústav dějin Univerzity Karlovy – správa archivního fondu Německá univerzita

2001 – asistence kurátorovi výstavy Sláva barokní Čechie Mgr. Tomáši Sekyrkovi ve Valdštejnské jízdárně a v Paláci Golz-Kinských

 
Bibliografie