Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FRIEDL Jiří, doc. PhDr., Ph.D., DSc.Vědecký pracovník oddělení dějin 20. století

E-mail: friedl@brno.avcr.cz
Telefon: +420 532 290 509


Odborné zaměření

dějiny Polska, česko/československo-polských vztahů a polské menšiny na Těšínsku ve 20. století, dějiny střední
a východní Evropy ve 20. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1996-2001: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě (pětiletý magisterský obor Historie
   s rozšířenou výukou jazyků), magisterská diplomová práce Generálmajor in memoriam Karel Lukas (1897-1949)
2001-2004 – Ph.D.: doktorské studium na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, obor české
   a československé dějiny, doktorská práce Vztahy mezi československou a polskou armádou (Polskie Siły Zbrojne)
   v letech 1939-1945.
2005 – PhDr.: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, rigorózní práce Příběh generála Lukase
2009 – doc.: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, habilitační práce Vztahy mezi
   Československem a Polskem v letech 1945-1949
2014 - DSc. (doktor věd): Akademie věd České republiky, disertační práce Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949
 
Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
- únor 2003: stipendista nadace Fundusz Królowej Jadwigy, stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově
- v rámci řešení projektu FRVŠ č. 1997/2003G5 badatelský pobyt v The Polish Institute and General Sikorski Museum 
  v Londýně (6.5. – 6.6.2003)
- říjen 2003: stipendista Akademické informační agentury MŠMT, stáž na Varšavské univerzitě
- od r. 2002 pravidelné studijní pobyty v Polsku (zejména ve Varšavě a v Krakově), v rámci řešení grantových projektů
- v letech 2004-2007 několikatýdenní badatelské pobyty (každý rok) v Moskvě, několik badatelských pobytů v Londýně
- v letech 2012-2014 několikatýdenní badatelské pobyty v Izraeli
- září 2015: badatelské stipendium Muzeum Historii Polski

Granty, projekty
spolupracovník spoluřešitele tříletého výzkumného projektu Grantové agentury České republiky reg. č. 409/04/0779
   Formy a rozsah perzekuce Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu
   (1918-1956).
odpovědný řešitel tříletého výzkumného projektu Grantové agentury České republiky reg. č. 409/05/2762
   Československo-polské vztahy v letech 1943-1949 (spoluřešitel prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.)
odpovědný řešitel tříletého výzkumného projektu Grantové agentury České republiky č. 409/09/0951 Polská menšina
   na Těšínsku 1945-1949 – vědecká edice dokumentů
odpovědný řešitel tříletého výzkumného projektu Grantové agentury České republiky č. 17-1233S Polští repatrianti a uprchlíci v poválečném Československu

Výuka
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Redakční činnost
výkonný redaktor Slovanského přehledu
člen redakční rady Slezského sborníku

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, vystoupení v televizi (několikrát v pořadu Historie.cs), publikování popularizačních článků o historii v denním tisku.

Významná ocenění
1999 – Cena Edvarda Beneše II. stupně za ročníkovou práci Generálmajor in memoriam Karel Lukas – účastník
    druhého zahraničního odboje
2001 – Cena ministra obrany I. stupně za magisterskou diplomovou práci Generálmajor in memoriam Karel Lukas
2003 – Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Historie se zaměřením na
   české a československé dějiny
2005 – Cena Josefa Hlávky pro mladé pracovníky AV
2005 - Pamětní medaile Slezské univerzity v Opavě za vynikající vědeckou a odbornou prezentaci Slezské univerzity
2008 – Wichterleho prémie pro mladé pracovníky AV
2011 – Bronzový Záslužný kříž Polské republiky za zásluhy v oblasti výzkumu a popularizace dějin 
    česko-polských vztahů