Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

DVOŘÁČKOVÁ (MALÁ) Dana, PhDr., Ph.D.Vědecká pracovnice oddělení dějin středověku
 
E-mail: dvorackova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 245


Odborné zaměření
badatelské zaměření: dějiny vrcholného středověku, dějiny každodennosti a dějiny mentalit;
výzkum panovnického dvora a dvorské kultury ve středověku; dvorská literatura a dvorské písemnictví;
vedoucí Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku

Studium
Mgr. - 1997-2002: Ústav českých dějin, Filozofická fakulta UK, magisterská práce – Dvůr českého a polského
   krále Václava II. 1283-1305
PhDr.  2003: Ústav českých dějin, Filozofická fakulta UK, rigorózní práce: Skladba pražského dvora za vlády
   Václava II.
Ph.D. 2004 - 2010 (14. 04. 2010), disertační práce: Splendor curiae regis. Život a kultura na dvoře posledních
    Přemyslovců

Zahraniční badatelské pobyty
2007: badatelský pobyt - PAN Varšava
2008, 2009, 2010: badatelský pobyt - Univerzita Kostnice

Granty, projekty
Dětství ve středověku a raném novověku - řešitelka
GAČR; Identifikační kód projektu: 14-00204S; doba trvání 2015-2017
Recepce dvorské kultury v českých zemích raného a vrcholného středověku - řešitelka
Grantová agentura AV ČR; Identifikační kód projektu: KJB800150802;  doba trvání projektu: 2008-2010

Výuka
Filozofická fakulta UK, Ústav českých dějin  - externí vyučující
Pedagogická fakulta UK - externí konzultant od 2013, externí vyučující (2008/2009)
Filozofická fakulta UHK - externí vyučující od 2018/2019
 
Redakční činnost
výkonný redaktor Mediaevalia historica Bohemica 
členka redakční rady Nakladatelství Casablanca
předsedkyně ediční rady nakladatelství Historický ústav

Členství v redakčních radách a odborových komisích
předsedkyně ediční rady nakladatelství Historický ústav
výkonný redaktor Mediaevalia historica Bohemica 
členka redakční rady Nakladatelství Casablanca
fellow Centra medievistických studií AV ČR a UK

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie

Popularizační činnost
výběrově:
Dvory a rezidence ve středověku  51. dílů - http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_themeline/1075
více na Výzkumné centrum Dvora a rezidence ve středověku