Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

CIBULKA Pavel, PhDr., CSc.Vědecký pracovník oddělení dějin 19. století (pobočka Brno); zástupce vedoucího oddělení

E-mail: cibulka@brno.avcr.cz
Telefon: +420 532 290 506


Odborné zaměření
politické, sociální a kulturní dějiny 19. století (dějiny politických stran; politické elity;
postavení Moravy v kontextu českých zemí a v rámci Předlitavska)

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1978-1982: Gymnázium Vídeňská, Brno
1982-1987: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: čeština – dějepis; dipl. práce Zahraniční studenti
    na brněnských vysokých školách (1918-1939), Brno 1987
1900-1992: Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV – vědecká aspirantura; kand. práce Česká politika
   na říšské radě v prvních létech Taaffeho vlády a její spojenci (1879-1885), Brno 1992

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
1992 (6 týdnů) - Collegium Carolinum

Granty, projekty
1995-1997 Grenzen und Grenzüberschreitung – Die Bedeutung der Grenze für die staatliche und soziale Entwicklung des Habsburgerreiches von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Österreichisches Ost- und Südosteuropainstitut Wien (člen řešitelského kolektivu)
1998-2000 GA ČR 409/98/1413 České politické programy (1848-1890) – řešitel
2003-2006 GA AV ČR – A8015301 České národní strany (1891-1918) – řešitel
2007-2010 GA ČR 409/07/1194 Německé politické strany (1848-1890) – řešitel
2012-2014 GA ČR 410/12/1136 Masaryk a Slované (člen řešitelského kolektivu)

Redakční činnost
člen redakční rady Slovanských historických studií

Výběrová bibliografie         Kompletní bibliografie