Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČERNUŠÁK Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.E-mail: cernusak@brno.avcr.cz 
Telefon: +420 532 290 507

Vědecký pracovník oddělení dějin raného novověku (pobočka Brno)

Odborné zaměření
papežská politika v českých zemích v raném novověku; nunciatura u císařského dvora v 16. a 17. století; příprava kritických edicí korespondence papežských nunciů u císařského dvora (1592-1628); komunikace v raném novověku; náboženství a církevní řády v raném novověku s orientací na oblast Moravy

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1990-1992, 1993-1996 – studium historie a archivnictví na Filozofické fakultě MU Brno a Filozofické fakultě UP
   Olomouc; diplomová práce: Kartuziánský klášter v Dolanech. Centrum moderních myšlenkových proudů 14. století.
1993-1998 – studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP Olomouc.
1996-2000 – postgraduální doktorandské studium českých a československých dějin na Filozofické fakultě UP
   Olomouc; dizertační práce: Dominikánský řád v českých zemích v období do husitských válek.
2010 – rigorózní doktorské řízení z oboru historické vědy na Filozofické fakultě MU Brno; rigorózní práce: Proměny
   řeholního života na Moravě od pozdního středověku do doby moderní
2020 – habilitační řízení (doc.), Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační práce: Papežská nunciatura u dvora císaře Rudolfa II. Diplomacie ve službě církvi v době protireformace / Papal Nunciature at the imperial court of Rudolf II. Diplomatic service for the Church in the time of Counter-Reformation

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2006 – dosud: každoroční výzkumné pobyty v Českém historickém ústavu v Římě – nunciaturní korespondence
  ve Vatikánském tajném archivu a Vatikánské apoštolské knihovně

Granty, projekty
2011–2012: Grantová agentura ČR – projekt P405/11/0625 „Edice korespondence papežského nuncia u císařského
   dvora v Praze Antonia Caetaniho (září 1608 – červen 1609)“    
2013–2016: Grantová agentura ČR – projekt 13-08362S „Edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora
  v Praze Antonia Caetaniho – závěrečný svazek (červenec 1609 – leden 1611)“  
2017–2019: Grantová agentura ČR – projekt 17-06049S „Vztahová síť papežských nunciů a španělských vyslanců v prostředí císařského dvora na přelomu 16. a 17. století“ (spoluřešitel: doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. – Univerzita Pardubice)

Výuka
Pedagogická fakulta MU Brno

Redakční činnost
redakční kruh Archivního časopisu
redakční rada Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
člen výboru Muzejní a vlastivědné společnosti Brno
člen Komise Českého historického ústavu v Římě
člen oborové komise doktorského studijního oboru Pomocné vědy historické na Filozofické fakultě MU
konzultant Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Hradec Králové pro oblast vzdělávání Historické vědy


Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie