Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČERNUŠÁK Tomáš, PhDr. Mgr. Ph.D.E-mail: cernusak@brno.avcr.cz  
Telefon: +420 532 290 507

Vědecký pracovník oddělení dějin raného novověku (pobočka Brno)

Odborné zaměření
papežská politika v českých zemích v raném novověku; nunciatura u císařského dvora v 16. a 17. století; příprava kritických edicí korespondence papežských nunciů u císařského dvora (1592-1628); komunikace v raném novověku; náboženství a církevní řády v raném novověku s orientací na oblast Moravy

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1990-1992, 1993-1996 – studium historie a archivnictví na Filozofické fakultě MU Brno a Filozofické fakultě UP
   Olomouc; diplomová práce: Kartuziánský klášter v Dolanech. Centrum moderních myšlenkových proudů 14. století.
1993-1998 – studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP Olomouc.
1996-2000 – postgraduální doktorandské studium českých a československých dějin na Filozofické fakultě UP
   Olomouc; dizertační práce: Dominikánský řád v českých zemích v období do husitských válek.
2010 – rigorózní doktorské řízení z oboru historické vědy na Filozofické fakultě MU Brno; rigorózní práce: Proměny
   řeholního života na Moravě od pozdního středověku do doby moderní

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2006 – dosud: každoroční výzkumné pobyty v Českém historickém ústavu v Římě – nunciaturní korespondence
  ve Vatikánském tajném archivu a Vatikánské apoštolské knihovně

Granty, projekty
2011–2012: Grantová agentura ČR – projekt P405/11/0625 „Edice korespondence papežského nuncia u císařského
   dvora v Praze Antonia Caetaniho (září 1608 - červen 1609)“    
2013–2016: Grantová agentura ČR – projekt 13-08362S „Edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora
  v Praze Antonia Caetaniho – závěrečný svazek (červenec 1609 – leden 1611)“                   

Výuka
Pedagogická fakulta MU Brno

Redakční činnost
redakční kruh Archivního časopisu
redakční rada Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
člen výboru Muzejní a vlastivědné společnosti Brno
sekretář společnosti International Centre for Archival Research (ICARus) se sídlem ve Vídni
člen Komise Českého historického ústavu v Římě
člen oborové komise doktorského studijního oboru Pomocné vědy historické na Filozofické fakultě MU

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie