Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

BOLOM-KOTARI Sixtus, PhDr., Ph.D. Hl. řešitel projektu GA ČR č. 18-00885S [2018-2020] – Zrozeni z osvícenských reforem. Integrace skupiny tolerančních kazatelů z Uher v procesu formování české společnosti (1781-1870)   

E-mail: bolom-kotari@hiu.cas.cz 
Telefon: +420 225 443 339

Odborné zaměření
církevní dějiny v 18. a 19. století se zřetelem na protestantskou společnost;
kulturní historie, vizuální kultura: vzájemný vztah estetických a duchovních hodnot,
"člověk a krajina"; památková péče

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2001-2007, Filosofická fakulta Masarykovy university, magisterské studium, obory historie a archivnictví,
   diplomová práce Hrad Bítov a jeho panství za vlády rodu Jankovských z Vlašimi
2010, PhDr., Historický ústav FF MU, rigorosní práce Tomáš Juren – toleranční doba na Vysočině a hudba srdce
2007-2013, Historický ústav FF MU, doktorské studium, obor historie – české dějiny, disertační práce
   Michael Blažek – superintendent moravský a protestantská společnost pozdního osvícenství. 

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2007-2008: Stipendium Husovy nadace
2007-2008: Stipendium Programu rektora MU na podporu vynikajících diplomových prací
červenec 2011: Londýn, badatelský pobyt, výzkum vizuální kultury křesťanských církví ve Velké Británii
srpen 2013: Vídeň, badatelský pobyt, výzkum rakouské protestantské společnosti
březen 2014: Nitra, hostovské přednášky na Katedře historie Univerzity Konštantína Filozofa

Granty, projekty
Projekt Moravská protestantská společnost pozdního osvícenství
rozhovor v časopisu Český bratr (č. 10/2010)
výstava Neučiníš sobě rytiny v Muzeu Vysočiny Jihlava
ukázky z katalogu výstavy  

Výuka
Ústav českých dějin FF UK

Členství v odborných společnostech
Česká archivní společnost
 
Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
desítky přednášek pro veřejnost na témata církevních dějin a vizuální kultury, například:
- Evangelické umění mezi neexistencí a zapomněním, Praha, kostel u Martina ve zdi, 24. dubna 2012 
   http://www.hiu.cas.cz/cs/download/hu-verejnosti-a-skole/protestant-5_2012.pdf
- Bystřicko – památky, krajina a trvale udržitelný rozvoj, uspořádání semináře pro veřejnost pod záštitou Národního
   památkového ústavu ve spolupráci s městem Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, 30. října 2008
- Památky na prodej, spolupráce na TV programu (2009)
- Neučiníš sobě rytiny – evangelické umění toleranční doby 1781-1861, hlavní autorství putovní výstavy (2010)
- Poklady z vosku, výstava největší soukromé sbírky více než 1500 šlechtických, církevních, městských a cechovních
  pečetí ze 14.-19. století, výtvarná koncepce výstavy a konzultace doprovodných textů, Hradec Králové,
  11. dubna-3. května 2013