Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

BARÁNEK Daniel, Mgr., Ph.D.postdoktorand oddělení dějin 19. století

E-mail: baranek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 339


Odborné zaměření
židovské náboženské instituce, židovské spolky a integrace židů mezi lety 1848–1939

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2006–2011: magisterské studium (Mgr.), obor: Hebraistika – historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci / Jews in Frýdek and Místek Region. Jewish community and its creators

2011–2019: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Emancipační židovské komunity na Moravě a ve Slezsku / Emancipatory Jewish Communities in Moravia and Silesia

Zahraniční stáže a stipendia
9–12/2012: Universität Wien, AKTION Česká republika - Rakousko
4/2013: badatelský pobyt v Jeruzalémě (Centrální sionistický archiv)
11–12/2014: badatelský pobyt ve Vídni (Österreichische Nationalbibliothek, Österreichisches Staatsarchiv)
11/2019: badatelský pobyt ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv)

Mezinárodní granty a projekty
2014–2016: člen badatelského týmu projektu Theologies of Conversion to Christianity in Early Modern East-Central European Judaism, garant: DPhil. Pawel Maciejko, The Hebrew University of Jerusalem

2016–2017: člen badatelského týmu projektu The Belz-Munkatsch Controversy: Jewish Orthodox Fundamentalism in the Inter-War Period, garant: Dr. Uriel Gellman, Bar-Ilan University

Tuzemské granty a významné projekty
od 2018: Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost / The Image of the Enemy: Visual Manifestations of Anti-Semitism in the Czech Lands from the Middle Ages to the Present Day, poskytovatel: MK ČR, NAKI II (DG18P02OVV039), člen týmu, příjemce: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

2013–2014: Emancipační židovská společenství na Moravě a ve Slezsku / Emancipatory Jewish Communities in Moravia and Silesia, poskytovatel Grantová agentura UK, hlavní řešitel

Výuka
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Členství v redakčních radách
člen redakční rady Judaica Bohemiae

Významná ocenění
2019: stipendium za vynikající výzkumné výsledky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, za knihu Židé na Ostravsku: Dynamika a pluralita židovské společnosti 1832–1942

Bibliografie