Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia leden- červen 2014KOLOKVIUM
Historický ústav Akademie věd  ČR – Český historický ústav v Římě pořádal 25. června 2014
v kongresovém sále HÚ a ÚTAM,  Prosecká 76, Praha 9
 
kolokvium

PAPEŽSTVÍ A ČESKÉ ZEMĚ V TISÍCILETÝCH DĚJINÁCH

Program


           

Foto: Blanka Šubecová
WORKSHOP

Historický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR - Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart  
pořádal 18. června 2014  v kongresovém sále HÚ a ÚTAM,  Prosecká 76, Praha 9, worskhop na téma

Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století
Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert
Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries

Kontaktní adresa:  konfesni.nasili@email.cz

Pozvánka       Program


    
     
    
Foto z workshopu: Blanka ŠubecováKOLOKVIUM

Historický ústav Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci, tým grantového projektu Zdroje, formy
a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích 
pořádaly 12. června 2014 v Olomouci 
pracovní setkání na téma

EVIDENCE, POPIS A KLASIFIKACE ŘÁDOVÝCH PRAMENŮ HISTORIOGRAFICKÉHO CHARAKTERU

Kontaktní adresa: locus.pietatis@gmail.com

Pozvánka     Program

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal v prostorách vily Lanna, V sadech 1, Praha 6
ve dnech 29.-30. května 2014 mezinárodní vědeckou konferenci na téma

NÁSILÍ A "ODLIŠNÁ MODERNA"

Call for papers         Článek v Akademickém Bulletinu  zde
 

       

Foto: Blanka Šubecová                                                   MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický  ústav Akademie věd České republiky, Spolek akademiků Židů a Múzeum Slovenského národného povstania
pořádal dne 14. května 2014 v Domě národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2

mezinárodní vědeckou konferenci

ŽIDÉ V SLOVENSKÉM NÁRODNÍM POVSTÁNÍ
ŽIDIA V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ

Pozvánka         Program       Zpráva
  

   
   
   
 
 
Foto: Blanka Šubecová 
BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY
V rámci Barokních jezuitských Klatov 2014 se uskutečnila ve dnech 25.-27. dubna 2014
konference

DĚLÁM TO K VĚTŠÍ SLÁVĚ BOŽÍ A CHVÁLE VLASTI
BOHUSLAV BALBÍN A JEHO DOBA,


v níž vystoupil rovněž doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR)
s příspěvkem

Barokní zbožnost v Balbínově době a díle


Příspěvek byl věnován formám a projevům náboženského života v katolickém prostředí ve druhé polovině 17. století. Na počátku autor blíže určí obsah termínu „barokní zbožnost“ a seznámí s charakteristickými znaky tohoto fenoménu. Dále představí několik příkladů náboženského chování jedinců převážně z pobělohorského období, o nichž píše Bohuslav Balbín ve svých dílech, především v pojednání Bohemia Sancta (čtvrtá kniha první dekády Miscellaneí). Referát tak na příkladu Balbínových textů ukáže, jak byla konstruována příkladná zbožnost „nesvatých“ osob v hagiografickém díle a co bylo považováno za hodnoty v náboženském životě doby baroka.

Program  

 


KONFERENCE
Dne 18. března 2014 se konala v Senátu Parlamentu České republiky   
 
konference k 75. výročí 15. března 1939

OKUPACÍ NEZLOMENI

Uskutečnila se ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky, Historickým ústavem Akademie věd ČR a Masarykovou demokratickou akademií.   

Pozvánka
      Program      Fotogalerie     Ohlasy 

        
       

Foto: Blanka ŠubecováKULATÝ STŮL
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádalo 30. ledna 2014 v Akademickém centru Praha první kulatý stůl na téma

DVŮR KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD


Program      

Foto: Blanka Šubecová
10. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha) a Komise pro historickou geografii uspořádaly v pořadí desátou, jubilejní historickogeografickou konferenci na téma

HISTORICKÉ KRAJINY OBRAZEM A PÍSMEM


Výzkum historických krajin, jejich vývoje a proměn spolu s pokusy o krajinné rekonstrukce moderními metodami a technologiemi je založen na důkladném studiu typologicky pestrých historických pramenů (zdrojů). Jedná se zejména o prameny písemné, mapové (kartografické), obrazové (ikonografické) a hmotné.

Konference se konala 29. ledna 2014 od 9.00 hod.
ve Velké geologické posluchárně PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2


Program          Přihláška         Konference