Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia červenec-prosinec 2014


PREZENTACE
Historický ústav Akademie věd ČR uspořádal prezentaci

spuštění uživatelského rozhraní genealogické kartotéky Augusta Sedláčka


AUGUST SEDLÁČEK VE VĚKU DIGITAL HUMANITIES

v úterý 25. listopadu 2014 od 14.00 hod.
ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pozvánka

Prezentace se konala v rámci projektu NAKI DF 12 P10VV019 podpořeného Ministerstvem kultury České republiky.


    
    

Foto: Blanka ŠubecováMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Statutární město Brno - Archiv města Brna, Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem, Historický ústav AV ČR
- Výzkumné centrum historické geografie a Historický ústav FF MU pořádaly ve dnech 19.-21. listopadu 2015 v Brně

mezinárodní vědeckou konferenci

JAK PSÁT DĚJINY VELKÝCH MĚST?

Pozvánka s přihláškou: zde

Foto: C digimanie.cz (pavel_p)
 

 

foto 1: Na konferenci vystoupil mimo jiné profesor Ferdinand Opll, autor dějiny Vídně
foto 2: Konference probíhala v Zastupitelském sále brněnské radnice

Foto: Marie Schmerková


SLAVNOSTNÍ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ
Pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., Dr.h.c. uspořádal  Historický ústav Akademie věd ČR dne 20. listopadu 2014 ve vile Lanna, Praha 6

slavnostní vědecké zasedání
k 20. výročí obnovení činnosti Českého historického ústavu v Římě (1994-2014)

AD FONTES – NAŠI VĚDCI V ITÁLII

Program

       

Foto: Jaroslav NovotnýSETKÁNÍ UŽIVATELŮ KNIHOVNICKÝCH SYSTÉMŮ FIRMY KP-SYS
Bibliografické oddělení Historického ústavu Akademie věd ČR a firma KP-SYS, spol. uspořádaly 19. listopadu 2014
v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR

setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS,

Pozvánka  
 

     
    
   
Foto: Blanka Šubecová a Dana VondráškováMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal ve dnech 11.-12. listopadu 2014 ve vile Lanna, Praha 6

mezinárodní vědeckou konferenci

PŘESÍDLOVÁNÍ A VYHLAZOVÁNÍ OBYVATELSTVA
- SYNDROM MODERNÍCH DĚJIN

RESETTLEMENT AND EXTERMINATION
OF THE POPULATIONS - A SYNDROME OF MODERN HISTORY


Pozvánka  /  Invitation Card          Výzva   / Call for Papers

Přihláška   / Entry Form                 Program cz    /   Program en  

 
   
   

Popisky k fotografiím - zde               

Foto
: Blanka Šubecová


 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR - Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart pořádaly ve dnech 5.-7. listopadu 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1 

mezinárodní konferenci na téma

Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století
Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert
Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries


Konference navázala na stejnojmenný mezioborový (historie, teologie, religionistika, dějiny filozofie, dějiny umění) workshop konaný v červnu 2014, který byl zaměřen na zkoumání problematiky konfesního násilí v jeho nejrůznějších podobách v prostředí zemí Koruny české v raném novověku. Mezinárodní konference rozšířila pohled na toto téma z hlediska teritoriálního, protože se věnovala celému středoevropském prostoru (rakouské země, další oblasti Říše, Uhry, Polsko) s cílem podchytit proměny nábožensky motivovaného násilí v dlouhém časovém úseku, včetně období pozdního středověku. Účast odborníků z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska možnila výměnu informací a názorů na teoretická východiska pro uplatňování násilných forem ovlivňování náboženského přesvědčení a chování, na otázku zdůvodňování a uplatňování násilí v konfesním zápase, zejména jeho užívání v propagandě a na formy jeho literární a vizuální reprezentace. Zazněly příspěvky přinášející obecné a syntetické pohledy na problematiku, ale i zajímavé případové studie. Jednacími jazyky byly němčina a angličtina.

Kontaktní adresa:  konfesni.nasili@email.cz

Pozvánka      Program

        

Foto: Blanka ŠubecováSLAVNOSTNÍ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ

Historický ústav Akademie věd ČR pořádal slavnostní zasedání při příležitosti 

STA ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED


Zasedání se uskutečnilo dne 7. října 2014
ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pozvánka      Program


           
 
Foto: Blanka ŠubecováMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Archiv hlavního města Prahy, Fakulta humanitních studií UK v Praze se zahraničními partnery Wiener Stadt- und Landesarchiv, Institut für Zeitgeschichte Universität Wien, Lehrstuhl für Neueste Geschichte Goethe-Un iversität Frankfurt am Main uspořádal v Praze ve dnech 7. a 8. října 2014

33. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy

NEZMĚRNÉ ZTRÁTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ: 
obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka


Kontaktní adresa:
Mgr. Veronika Knotková
Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00  Praha 4
e-mail: Veronika.Knotkova@praha.eu


Call for papers-cz      Call for papers-de     Call for papers-eng        Program


       

Foto: Blanka ŠubecováPUCHMAJEROVSKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Spolek divadelních ochotníků v Radnicích pořádaly

Puchmajerovskou konferenci Jeden jazyk naše heslo buď na téma


BRATŘI NEJEDLÍ A SOUPUTNÍCI

ve dnech 25.-26. září 2014
v Selském dvoře v Biskoupkách a v budově radnické synagogy

Pozvánka         Organizační pokyny a program

Kontaktní adresa:  
Mgr. René Keller, 338 28 Radnice 68
telefon: 721 223 091, e-mail: rkeller@centrum.cz    


   

 Foto z konference: Milan Hlavačka                                                      MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Pod záštitou předsedy Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., Dr.h.c.,
pořádal Město Poděbrady mezinárodní vědeckou konferenci 

PROJEKT JIŘÍHO Z PODĚBRAD: Hledání nové Evropy,

jejímž hlavním odborným garantem byl Historický ústav AV ČR a spolupracujícím
odborným garantem Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Konference se konala 24.-25. září 2014
v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda, nám. T. G. Masaryka 433, Poděbrady

   
Pozvánka       Zpráva: Poděbradské noviny


         


Foto: Aleš Kubelka, Poděbradské novinyMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Moravský zemský archiv v Brně – Diözesanarchiv St. Pölten - Historický ústav AV ČR 
uspořádaly ve dnech 22.-23. září 2014 v St. Pölten mezinárodní konferenci

MONASTICA HISTORIA II.
Ordenshistoriographie in Mitteleuropa –  Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit,

Bližší informace získáte též na adresách: tomas.cernusak@post.cz  nebo locus.pietatis@gmail.com   

Program   

     

Foto z konference: Kateřina Bobková-ValentováKOLOKVIUM
Historický ústav AV ČR, Státní oblastní archiv v Praze a Národní muzeum uspořádaly
17. září 2014 na Zbraslavském zámku, Praha 5-Zbraslav

kolokvium   

KRONIKY JAKO HISTORICKÝ PRAMEN
K sedmistému výročí úmrtí Oty Durynského

Kolokvium      Program

Rozhovor ke kolokviu: Kroniky jsou jako básně...