Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia 2012


MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Společnost pro dějiny židů v ČR, Historický ústav AV ČR, Židovské muzeum v Praze a Institut für jüdische Geschichte Österreichs pořádaly ve dnech 27.-29. listopadu 2012 v Moravské zemské knihovně v Brně mezinárodní konferenci věnovanou památce Samuela Steinherze (1857 Güssing - 1942 Terezín)

AVIGDOR, BENEŠ, GITL
Židé v Čechách a na Moravě ve středověku


Záštitu nad konferencí převzali J. E. Detlef Lingemann, velvyslanec Spolkové republiky Německo, J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky, a Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Program konference: zde      

Foto: Milan ŘepaMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Historický ústav AV ČR pořádal ve dnech  
7.-8. listopadu 2012 ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha-Bubeneč mezinárodní vědeckou konferenci

T. G. MASARYK A SLOVANÉ,


Program: zde


             

Foto: Mgr. Vlasta Mádlová    

          


MĚSTO V PŘEVRATECH KONFESIONALIZACE V 15. AŽ 18. STOLETÍ
Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha pořádaly v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 9. a 10. října 2012
31. mezinárodní konferenci

MĚSTO V PŘEVRATECH KONFESIONALIZACE V 15. AŽ 18. STOLETÍ

                                                                   

Call for papers:  CZ , EN , DE


  
   
  

Foto: Jana Jelínková (Archiv hl. m. Prahy)
 

KONFERENCE
Historický ústav AV ČR, katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Spolek divadelních ochotníků v Radnicích pořádaly  ve dnech 20.-21. září 2012
v Radnicích, ve Staré synagoze 7. ročník puchmajerovských konferencí Jeden jazyk naše heslo buď


NAPOLEONSKÁ EVROPA A ČESKÁ SPOLEČNOST


Pozvánka     
 
   

               

Foto:
1. Doc. Daniela Tinková, FF UK Praha (v popředí) a dr. Hana Šiková ze Státní vědecké knihovny v Plzni
2. Prof. Milan Hlavačka, Historický ústav AV ČR Praha
3. plk. Dr. Josef Ernst, Místoředitel Armádního jazykového institutu Národní akademie obrany
    Rakouské armády, Vídeň
4. prof. Viktor Viktora, Katedra bohemistiky PedF Západočeské univerzity v Plzni
5. Mgr. Vojtěch Kessler, Masarykův ústav a Archiv AV ČR Praha (vlevo) a prof. Viktor Viktora,
    Katedra bohemistiky PedF Západočeské univerzity v Plzni

Foto: Marcella Rossová11. KONFERENCE O URBÁNNÍCH DĚJINÁCH
Ve dnech 29. srpna  až 1. září 2012 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala

11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O URBÁNNÍCH DĚJINÁCH

pořádaná Evropskou komisí pro urbánní dějiny, Filozofickou fakultou UK a Historickým ústavem AV ČR.

Podrobné informace o programu a doprovadných akcích lze získat na http://www.eauh2012.com/ .

15. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORICKÝCH GEOGRAFŮ

Přírodovědecká fakulta UK, Česká geografická společnost (sekce historické geografie
a environmentálních dějin) a Historický ústav AV ČR, v. v. i. uspořádaly ve dnech 6.-10. srpna 2012
v Přírodovědecké fakultě UK v Praze na Albertově

15. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI HISTORICKÝCH GEOGRAFŮ

Záštitu nad konferenčním jednáním převzali
prof.  Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy,
prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky
a prof. Tadeusz Siwek, předseda České geografické společnosti.

Bližší informace: zde
Pozvánka
Fotogalerie
VĚDECKÝ WORKSHOP

Historický ústav Akademie věd České republiky

pořádá ve dnech 28.-30. května 2012

vědecký workshop

Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení.


Více: zde
Pozvánka s programem: zde
Přihláška: zde    Příloha: zde  
REGIONÁLNÍ PERIODIKA PRAMEN POZNÁNÍ MÍSTNÍ HISTORIE A KULTURY
Kulturní a komunití centrum Přeštice a Kulturní informační centrum Nepomuk ve spolupráci s městy Nepomuk a Přeštice, OS Aktivios, OS Pod Zelenou Horou a pod záštitou Václava Koubíka, člena Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

pořádalo ve dnech 27.-28. března 2012 

vlastivědnou konferenci sborníku Pod Zelenou horou

REGIONÁLNÍ PERIODIKA
pramen poznání místní historie a kultury


Na konferenci vystoupila PhDr. Václava Horčáková (Historický ústav AV ČR) s referátem Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace.

Pozvánka:
zde

8. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE
Dne 25. ledna 2012 od se ve  Velké geologické posluchárně PřF UK, Albertov 6, Praha 2 konala
8. historickogeografická konference

KRAJINA A SPOLEČNOST V GEOGRAFICKÉM NÁZVOSLOVÍ
.

Konferenci pořádaly Historický ústav AV ČR, Praha  a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Na programu byla problematika geografického názvosloví jako odrazu krajiny českých zemí v minulosti i současnosti. Vznik, vývoj a proměny geografických jmen vyjadřují vztah člověka (společnosti) ke krajině v rovině poznání prostoru, orientace v něm a jeho ovládnutí. V názvosloví se tak odráží nejen krajinný ráz a svébytná charakteristika mnoha rozdílných krajin, ale také duchovní a ideologický rozměr jednotlivých etap vývoje lidské společnosti. Dědictví a přenos zeměpisných jmen uchovávají zejména písemné a mapové prameny, a také, byť jen na dobu časově omezenou, generační lidská paměť

Pozvánka: zde