Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

XI. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ

Profesní setkání historiček a historiků České republiky se uskuteční na

11. sjezdu českých historiků, 

který se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2017
v Olomouci na třech místech v historickém centru města.

Hlavní zasedání bude probíhat ve třech sekcích:
sekce I (13. září, 14.00-18.00): Domácí a cizí. Migrace a integrace očima české historiografie
sekce II (14. září, 8.30-12.30): Společnost v sítích – ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky
sekce III (15. září, 8.30-12.30): Historické vědomí moderní společnosti. Výuka a mediální interpretace dějepisu

Sjezd pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružení historiků ČR Historický klub 1872.

Program         Kontakt

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR pořádá konferenci

Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

ve dnech 2. - 3. října 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 
Jednací jazyk: angličtina

Conference: Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

Organizer: Institute of History - Czech Academy of Sciences in cooperation with the Institute of Ethnology - Czech Academy of Sciences
Date: October 2 - 3, 2017
Location: Villa Lanna, V Sadech 1, Prague 6
Language: English

Deadline for applications: May 15, 2017

Call for papers

WORKSHOP

Historický ústav AV ČR, v. v. i. spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pořádá v rámci programu Strategie AV21 ve dnech 5. a 6. října 2017 v prostorách vily Lanna, V Sadech 1, Praha 6, workshop na téma

Symboly doby. Geneze a diskurz.

Účelem workshopu je hledání zjevného i skrytého symbolu doby. Symbolem rozumíme obraz, myšlenku, způsob jednání, jev anebo materiální objekt. Takto chápaným symbolem je například mobilita, spořitelna, národní škola či jednotný čas. Symbolem doby může být také nacionalismus, národ či národní vědomí anebo deklarování národních příběhů. Symbol doby je tedy možno hledat nejen v historické skutečnosti, ale i v dobových diskurzech včetně odrazu v současné historiografii stejně jako v literatuře, výtvarném umění či folklóru anebo karikatuře.

Program

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MĚSTO A JEHO HRADBY

se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017
v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1

Call for papers cz     Call for papers eng     Call for papers de

Program


Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, PhD.
Marketa.Ruckova@praha.eu

MEZINÁRODNÍ MEZIOBOROVÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR a Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR pořádají u příležitosti 300. výročí úmrtí jezuitského dramatika Karla Kolčavy mezinárodní mezioborovou konferenci

Vzorové drama raného novověku,

která se uskuteční ve dnech 12. - 14. října 2017 v Praze ve vile Lanna.

Diskusní příspěvky je možné přihlašovat (tematické okruhy viz pozvánka) do 31. 7. 2017 a adresu theatrum.neolatinum@gmail.com. Vítány jsou i studentská vystoupení, popř. posterové prezentace.

Pozvánka

VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 23.24. listopadu 2017 se v prostorách Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9, uskuteční konference, která se bude týkat problematiky

Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Reformation als Kommunikationsprozess
Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa

ve dnech 28. - 30. listopadu 2017
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, kongresový sál

Program


HISTORIOGRAFICKÁ KONFERENCE
Výzkumné centrum historické geografie - Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již 14. historickogeografickou konferenci na téma

Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů,

která se bude konat dne 24. ledna 2018 ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2

Návrhy konferenčních vystoupení a posterů jsou vítány. Jejich názvy a anotace v rozsahu 300-500 znaků, prosíme, zasílejte v případě příspěvků do 30. 9. 2017 a v případě posterů do 30. 11. 2017 e-mailem na adresu ruzickova@hiu.cas.cz.


Pozvánka          Přihláška

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference:
doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016

Více o konferenci zde

17. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORICKÝCH GEOGRAFŮ

Varšavská univerzita a Historický ústav PAN pořádají ve dnech 15. - 20. července 2018 ve Varšavě 17. mezinárodní konferenci historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers.
15. mezinárodní konferenci historických geografů uspořádalo v roce 2012 v Praze Výzkumné centrum historické geografie (HÚ AV ČR a PřF UK). Na konferenci jsou vítáni přednášející k tematice všech aspektů oborů historická geografie (historické krajiny), historická kartografie a environmentální dějiny.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, v případě Vašeho zájmu věnujte prosím pozornost tomuto odkazu:
17th International Conference of Historical Geographers

                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ