Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem  PČR pořádá dne 21. září 2018 v Rytířské síni a Mytologické chodbě Valdštejnského paláce v Praze vernisáž výstavy a odborný seminář

Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století.

Pozvánka

http://www.hiu.cas.cz/cs/ceskoslovensko-1918-1992/ii--konferencni-vystupy.ep/

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. spolu s Kulturním zařízením Kadaň a Institutem für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. pořádají ve dnech 19. – 22. září 2018 konferenci

Název/Titel/Title:
Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15.–17. století)
Die Franziskaner in den Ländern der Böhmischen Krone und Sachsen zwischen der Reform, Reformation und Gegenreformation (15.–17. Jahrhundert)
Franciscans in the Lands of the Bohemian Crown and Saxony among Reform, Reformation and Counter-Reformation (15th – 17th Centuries)

Datum/Datum/Date:
19. – 22. 9. 2018

Místo/Ort/Place:
Městské muzeum v Kadani/Stadtmuseum in Kaaden/Town Museum in Kadaň
Švermova 474, CZ – 43201 Kadaň
Kulturní dům Střelnice/Kulturhaus Střelnice/Civic Centre Střelnice
Čechova 147, CZ – 43201 Kadaň

Pořadatelé/Veranstalter/Organizers:
Kulturní zařízení Kadaň/Kultureinrichtungen Kaaden/Culture Facilities Kadaň
Ústav pro saské dějiny a národopis/Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V./Institute of Saxon History and Ethnography
Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i./Historisches Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften/ The Czech Academy of Sciences, Institute of History

Akce je finančně podpořena dotací Euroregionu Krušnohoří a Městským úřadem v Kadani/Die Tagung wird von der Euroregion Erzgebirge und der Kaadener Stadtverwaltung finanziell gefördert/The event is financially supported by the Euroregion Ore Mountains and the Kadaň municipality


Program/Programm/Programme  

Historický ústav organizuje pro zájemce o tuto konferenci bezplatnou kyvadlovou autobusovou dopravu první den konference (19. září 2018) z Prahy do Kadaně a poslední den konference (22. září 2018) z Kadaně do Prahy. Zájemce o tuto dopravu nebo jen o účast na konferenci prosíme o přihlášení se u PhDr. Petra Hrachovce, Ph.D (hrachovec@hiu.cas.cz) do 17. září 2018.

ODBORNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá ve dnech 24. – 26. září 2018 odbornou mezinárodní konferenci z řady Monastica historia s názvem

Řád a město, řád a jeho mecenáši (Orden und Stadt, Orden und ihren Wohltäter).


Místo konání: Lannerův dům, Hradecká 6, Telč

V rámci konference (v pondělí 24. září 2018) zazní také přednáška doc. Josefa Hrdličky určená pro širokou veřejnost Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského domu v Telči.

Program          Přednáška 
 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Historickým ústavem SAV pořádá 26. – 27. září 2018 v Senátu PČR v Praze mezinárodní vědeckou konferenci Československo v proměnách Evropy ve 20. století / Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe.Pozvánka          Program          Programme

Zájemci o zaslání pozvánky se musí obrátit na pořádající instituci, Historický ústav AV ČR, na mailovou adresu: nemeckova.daniela@seznam.cz.  

Požadavky budou vyřizovány až do naplnění kapacity konferenčních prostor. Uzávěrka žádostí je 21. září 2018.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky
37. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

16. a 17. října 2018, Praha


Prag im „erneuerten“ Staat – von der Landesmetropole zur Hauptstadt der neuen Republik
37. internationale Tagung des Archivs der Hauptstadt Prag in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, der Fakultät für Humanistische Studien der Karls-Universität und dem Lehrstuhl für Geschichte der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně - Universität in Ústí nad Labem

am 16. und 17. Oktober 2018
, Prag


Kontaktní adresa/ Kontaktadresse:
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00  Praha 4
Tel.: +420 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu


Program


WORKSHOP

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na workshop k projektu NAKI Český historický atlas, č. projektu DG16P02H010, Teoreticko-metodologické problémy tvorby a zveřejňování dějepisných map.

Workshop se bude konat ve čtvrtek dne 8. listopadu 2018 v Kongresovém sálu Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9 (www.hiu.cas.cz) od 13.00 do 16.00 hodin.

Vaši účast, prosíme, potvrďte  e-mailem do 31. října 2018 Mgr. Jitce Močičkové na mailovou  adresu Jitka.Mocickova@gmail.com. Přihlášky (bez formuláře; příjmení, jméno, tituly, afiliace) budou akceptovány do vyčerpání kapacity sálu). Vložné se neplatí.

Program

Za řešitele projektu NAKI

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Historický ústav AV ČR, Praha

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
 Katedra geomatiky, Stavební fakulta ČVUT

WORKSHOP

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,

jménem Výzkumného centra historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Praha) si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na prezentaci výsledků sedmileté činnosti Výzkumného centra historické geografie.

Závěrečný workshop projektu GAČR na podporu excelence v základním výzkumu č. P410/12/G113 (2012 – 2018) se bude konat  ve středu dne 14. listopadu 2018 v budově Akademie věd ČR,  Národní 3, místnost č. 206, 2. patro od 13.00 hodin.


Vaši účast, prosíme, potvrďte  e-mailem PhDr. Martině Tůmové z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK: martina.tumova@natur.cuni.cz. Přihlášky se přijímají do vyčerpání kapacity sálu.

Pozvánka a program

Za řešitele projektu GAČR

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Historický ústav AV ČR, Praha

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

15. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre připravují v pořadí již patnáctou historickogeografickou konferenci Stopy cest.

K diskusi nad proměnami cest, jejich relikty a významem se sejdeme ve středu 23. ledna 2019 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Pozvánka

                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ