Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

Mezinárodní konference a další vědecké aktivity, konané v létech 2012-2016, 
reflektují významná výročí českých, československých a obecných dějin:


2012 - Zlatá bula sicilská, 800 let mezi realitou a mýty (1212)
2013 - příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Moravu (963)
2014 - Jiří z Poděbrad a jeho evropské mise (1464)
2014 - první světová válka, dobová sociální a kulturně historická reflexe (1914)
2015 - Mistr Jan Hus a počátky husitství (1415)
2015 - 70 let od konce druhé světové války (1945)
2016 - 700 let od narození Karla IV.

Mezinárodní konference a další vědecké aktivity, připravované a zamýšlené na léta 2017-2018, reflektují významná výročí českých, československých a obecných dějin:

 
2017 - revoluční zvraty v Rusku a jejich mezinárodní reflexe (1917)
2018 - 100 let od vzniku samostatného Československa (1918); reflexe vzniku a vývoje české a československé státností v proměnách věků; konference a doprovodné monografie
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci

Ringhoffer 200. Rodina - podnikání - politika,
 

která se uskuteční v prostorách zámku Štiřín - 24. - 26. května 2017
a Národního technického muzea - 27. května 2017.

Detailní program konference a přihlášku naleznete zde.

Pozvánka
PRACOVNÍ SEMINÁŘ

Historický ústav Akademie věd ČR Vás srdečně zve na pracovní seminář
 
Po Reinhardu Heydrichovi
Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje 
a jeho transformace do "druhého života"

7. června 2017 v 9.00 hod.
v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Program      Pozvánka        Anotace Po Reinhardu Heydrichovi      

Anotace seminářů       Přihláška        Závazné pokyny pro autory

II. ČESKO-POLSKÉ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ

CURIA REGIS, CURIA REGINALIS
II.  česko-polské zasedání 

Dne 8. června 2017 od 9.00 hod. se v Historickém ústavu Akademie věd České republiky uskuteční druhé česko-polské zasedání, které se vedle shrnutí dosavadního výzkumu bude věnovat aktuálním problémům a otázkám na téma dvory a rezidence ve středověku a raném novověku v obou zemích. Vědecké zasedání navazuje na jednání Curia regis, curia reginalis I. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie - stan badań i postulaty badawcze, jež se konalo 12. června 2014 v polském Siewierzu.

Moderují:
Dana Dvořáčková-Malá
Bożena Czwojdrak

Program
VĚDECKÉ KOLOKVIUM

Historický ústav Akademie věd ČR pořádá vědecké kolokvium na téma

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě
Formování konfesní identity urozených v kontextu středoevropského protestantismu raného novověku

dne 14. června 2017 od 9.30 do 17.00 hod.
v kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 76, Praha 9  

Pozvánka  

 


VĚDECKÝ SEMINÁŘ

Historický ústav AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR pořádají seminář na téma

Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice

dne 26. června 2017 od 9.00 hod.
v Akademickém konferenčním centru, Jilská 1, Praha 1 

Pozvánka
XI. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ

Profesní setkání historiček a historiků České republiky se uskuteční na

11. sjezdu českých historiků,

který se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2017
v Olomouci na třech místech v historickém centru města.

Hlavní zasedání bude probíhat ve třech sekcích:
sekce I (13. září, 14.00-18.00): Domácí a cizí. Migrace a integrace očima české historiografie
sekce II (14. září, 8.30-12.30): Společnost v sítích – ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky
sekce III (15. září, 8.30-12.30): Historické vědomí moderní společnosti. Výuka a mediální interpretace dějepisu

Sjezd pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružení historiků ČR Historický klub 1872.

Program         KontaktMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR pořádá konferenci

Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

ve dnech 2. - 3. října 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 

Jednací jazyk: angličtina

 

Conference: Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

Organizer: Institute of History - Czech Academy of Sciences in cooperation with the Institute of Ethnology - Czech Academy of Sciences

Date: October 2-3, 2017
Location: Villa Lanna, V Sadech 1, Prague 6

Language: English

Deadline for applications: May 15, 2017

Call for papersMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MĚSTO A JEHO HRADBY

se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017
v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1

Call for papers cz     Call for papers eng     Call for papers de

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, PhD.
Marketa.Ruckova@praha.eu
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Reformation als Kommunikationsprozess
Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa

ve dnech 28. - 30. listopadu 2017
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, kongresový sál

ProgramMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference:
doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016

Více o konferenci zde                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ