Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Historický ústav AV ČR a Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy připravují za podpory Ministerstva zahraničích věcí ČR mezinárodní konferenci

The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe,

která se uskuteční ve dnech 26. a 27. září 2019 ve velkém sále Černínského paláce, Loretánské náměstí 5, Praha 1.

Pozvánka     Program

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve čtvrtek 3. října 2019 od 9 hodin se na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, Studentská 84, Pardubice, bude konat konference

Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita,

kterou uspořádalo Výzkumné centrum dějin východní Evropy HÚ AV ČR, v. v. i. a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, ruština

Přihlášky se jménem referujícího, institucí, kterou dotyčný zastupuje a názvem vystoupení a cca půl stránkovou anotací (v případě vystoupení v anglickém nebo ruském jazyce prosíme o obsáhlejší) zasílejte na e-mail vlcek@brno.avcr.cz do 30. srpna 2019. Anotace bychom rádi dali k dispozici účastníkům akce v písemné podobě.

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve čtvrtek 3. října 2019 se v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4, uskuteční mezinárodní konference

Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu.

Konference je organizována Historickým ústavem AV ČR a Národním archivem. Projekt podporuje Strategie AV 21 Akademie věd České republiky, Výzkumný program č. 11: „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“.

Registrace na e-mailové adrese: david.hubeny@nacr.cz

Termín přihlášek: 30. června 2019. Více informací ZDE.


International Conference

Comintern and Central Europe. Tool of Foreign Policy of the Soviet Union
October 3, 2019, Prague, National archives

Conference organised by National Archives and Institute of History of the Czech Academy of Sciences. Project supported by: Strategy AV 21 of the Czech Academy of Sciences, Research Programme Nr. 11: „Europe and State between barbarism and civilization“.

Contact person and registration: david.hubeny@nacr.cz

Deadline: June 30, 2019. For more information see HERE.


Международная конференция

Коминтерн и Центральная Европа. Инструмент внешней политики Советского Союза
3 oктября 2019, Прага, Национальный архив

Организаторы конференции: Институт истории Чешской Академии наук и Национальный архив. С поддержкой: Strategie AV 21 Чешская Академия наук, исследовательская программа № 11: „Европа и государство между варварством и цивилизацией“.

Материалы для прохождения регистрации отпралвляйте на адрес электронной почты: david.hubeny@nacr.cz

Срок: 30 июня 2019. Больше информации: ЗДЕСЬ.

KOLOKVIUM

Ve dnech 6. až 8. října 2019 se v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, uskuteční

22. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů.
Dějiny regionů v měnícím se světě (krajina, místa, osobnosti)
,

kterou pořádá v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti Sdružení knihoven ČR, Sekce SDRUK pro bibliografii, Slovenská asociácia knižníc a Historický ústav AV ČR.

Jazyk konference: čeština a slovenština

Přihlášky posílejte nejpozději do 12. 9. 2019 na e-mailovou adresu: zdenka.mikulecka@svkhk.cz

Pozvánka      Program     Přihláška pro účastníky

.

PŘEDNÁŠKA

Dne 8. října 2019 v 16 hodin se ve Společenském sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1, uskuteční přednáška

Wegenetze des europäischen Geistes – Peregrinatio academica europäischer Studenten im konfessionellen Zeitalter,

kterou přednese prof. Dr. Matthias Asche z potsdamské univerzity.

Přednášku pořádá Centrum pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského.

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 22. – 23. října 2019 se bude v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, konat 38. mezinárodní konference
 
Město se baví – od středověku do roku 1848.
Praha jako centrum kulturního života
.

Konferenci připravil Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Program      Abstrakty 

Nabídky referátů posílejte spolu s abstraktem do 15. dubna 2019 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontaktní adresa:
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: +420 236 004 020
E-Mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

WORKSHOP

Dne 7. listopadu 2019 se v konferenčním sále v budově Historického ústavu, Prosecká 809/76, Praha 9, bude konat workshop

Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti,

který uspořádalo Oddělení památkové vědy ÚTAM AV ČR, spoluřešitel projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši spolu s Historickým ústavem AV ČR a NPÚ Telč.

Na anotace Vašich příspěvků reflektujících tyto či příbuzné otázky se těšíme na adrese: locus.pietatis@gmail.com či ramesova@itam.cas.cz do 30. září 2019.

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 8. – 9. listopadu 2019 se bude na Etnologickém ústavu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, konat 5. mezinárodní konference

Balkan Express: Living Together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation,

kterou organizuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Etnologický ústav Akademie věd ČR a Historický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Příspěvky je možné přihlašovat do 31. května 2019 na adrese:
www.bit.ly/balkanexpress2019.

Call for Papers


5th International Balkan Studies Conference

"Balkan Express: Living Together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation"

The conference is organized by:
Faculty of Humanities, Charles University Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences Institute of History of the Czech Academy of Sciences with the support of the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University

Date: November 8-9, 2019

Location: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Na Florenci 3, Prague, Czech Republic

Call for Papers

Application deadline: May 31, 2019

Conference language: English
Online registration: www.bit.ly/balkanexpress2019
Email: konference.balkan@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/KonferenceBalkan

16. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ  KONFERENCE

Ve středu 22. ledna 2020 se ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, uskuteční 16. historickogeografická konference

Projevy emocí, víry a rozumu v historických krajinách,

kterou pořádá Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS.

Pozvánka


                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ.