Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

17. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORICKÝCH GEOGRAFŮ

Varšavská univerzita a Historický ústav PAN pořádají ve dnech 15. - 20. července 2018 ve Varšavě 17. mezinárodní konferenci historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers.
15. mezinárodní konferenci historických geografů uspořádalo v roce 2012 v Praze Výzkumné centrum historické geografie (HÚ AV ČR a PřF UK). Na konferenci jsou vítáni přednášející k tematice všech aspektů oborů historická geografie (historické krajiny), historická kartografie a environmentální dějiny.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, v případě Vašeho zájmu věnujte prosím pozornost tomuto odkazu:
17th International Conference of Historical Geographers

Místo konání: Varšavská univerzita, 26/28 Krakowskie Przedmieście Street, Varšava, v budově Staré knihovny 

WORKSHOP

Dne 13. září 2018 se uskuteční workshop

Höfische Orte in städtischen Räumen.
Wechselbeziehungen von Residenz und Stadt im Spätmittelalter aus tschechischer
und deutscher Perspektive
,

který pořádají Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku Historického ústavu AV ČR
a projektové centrum Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800) der Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen.

Místo konání: Kiel, Německo

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. spolu s Kulturním zařízením Kadaň a Institutem für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. pořádají ve dnech 19. – 22. září 2018 konferenci

Název/Titel/Title:
Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15.–17. století)
Die Franziskaner in den Ländern der Böhmischen Krone und Sachsen zwischen der Reform, Reformation und Gegenreformation (15.–17. Jahrhundert)
Franciscans in the Lands of the Bohemian Crown and Saxony among Reform, Reformation and Counter-Reformation (15th – 17th Centuries)

Datum/Datum/Date:
19. – 22. 9. 2018

Místo/Ort/Place:
Městské muzeum v Kadani/Stadtmuseum in Kaaden/Town Museum in Kadaň
Švermova 474, CZ – 43201 Kadaň
Kulturní dům Střelnice/Kulturhaus Střelnice/Civic Centre Střelnice
Čechova 147, CZ – 43201 Kadaň

Pořadatelé/Veranstalter/Organizers:
Kulturní zařízení Kadaň/Kultureinrichtungen Kaaden/Culture Facilities Kadaň
Ústav pro saské dějiny a národopis/Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V./Institute of Saxon History and Ethnography
Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i./Historisches Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften/ The Czech Academy of Sciences, Institute of History

Akce je finančně podpořena dotací Euroregionu Krušnohoří a Městským úřadem v Kadani/Die Tagung wird von der Euroregion Erzgebirge und der Kaadener Stadtverwaltung finanziell gefördert/The event is financially supported by the Euroregion Ore Mountains and the Kadaň municipality


Program/Programm/Programme

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Historickým ústavem SAV pořádá 25. – 27. září 2018 v Senátu PČR v Praze mezinárodní vědeckou konferenci Československo v proměnách Evropy ve 20. století / Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe.

Do 30. ledna 2018 je možno hlásit příspěvky na konferenci. Blíže viz Call for papers.

Call for papers          Přihláška / Application form

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky
37. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd CR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

16. a 17. října 2018
, Praha

Nabídky referátů zasílejte spolu s abstraktem do 15. dubna 2018 na níže uvedenou kontaktní adresu.


Prag im „erneuerten“ Staat – von der Landesmetropole zur Hauptstadt der neuen Republik
37. internationale Tagung des Archivs der Hauptstadt Prag in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, der Fakultät für Humanistische Studien der Karls-Universität und dem Lehrstuhl für Geschichte der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyne - Universität in Ústí nad Labem

am 16. und 17. Oktober 2018
, Prag

Interessenten werden gebeten, den geplanten Titel ihres Vortrags zusammen mit einem Abstract bis zum 15. April 2018 an die untenstehende Kontaktadresse zu senden.


Kontaktní adresa/ Kontaktadresse:
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 236004020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu


Call for papers_CZ          Call for papers_DE

                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ