Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Staré tisky HÚ na Manuscriptoriu


 Termínem staré tisky se označují knihy, které byly vydány v letech 1500 - 1800 (tisky před rokem 1500 nesou označení prvotisky, inkunabule). Knihovna Historického ústavu schraňuje tři prvotisky a cca jeden tisíc starých tisků, které tvoří tematicky nesourodý celek.

Převažují knihy historiografického charakteru, které jsou věnovány jak dějinám zemí Koruny české a habsburské monarchie, tak i Římsko-německé říše i některých dalších evropských států. Jsou mezi nimi např. díla B. Paprockého z Hlohol, J. Dubravia, P. Stránského, J. Krugera, M. B. Boleluckého, je zde také uložena řada historických pojednání B. Balbína, práce T. Pešiny z Čechorodu,  J. F. Hammerschmidta, F. M. Pelcla, M. A. Voigta, F. Pubičky.

Kromě uvedených příkladů se mezi starými tisky HÚ nalézají historická pojednání dalších českých i zahraničních historiků od 16. do 18. století. Vedle dějepisných pojednání tato knihovna obsahuje ze starých tisků také četné práce teologické a hagiografické, díla s tematikou právnickou, politickou a diplomatickou, méně pak knihy věnované  hospodářství, filozofii, geografii, ale také slovníky a encyklopedie.

Jazykem těchto tisků je především němčina a latina, v menší míře francouzština a čeština, spíš ojedinělá je pak italština. Z časového hlediska pochází největší část těchto tisků z 18. století.


Ze sbírky starých tisků jsme zatím vybrali patnácti titulů, které jsou po digitalizaci přístupné v Manuscriptoriu.