Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), poskytovatel Ministerstvo kultury ČRČeský historický atlas


Konsorcium příjemců


Příjemce – koordinátor:
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.


Příjemce:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.


Identifikační kód projektu: DG16P02H010
Doba trvání: 2016-2020


Projekt „Český historický atlas“ se hlásí k Programu NAKI II (1. Národní identita, 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie) a k Prioritám VaVaI (3.2 Národní, regionální a lokální identita a tradice, 3.2.1 Znalosti historie jako předpoklad uchovávání a pěstování národní, regionální a lokální identity, paměti a tradice v národním kontextu).
Vychází z dosavadní spolupráce Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové dějepisné kartografie, realizované v rámci Akademického atlasu českých dějin a dalších historickokartografických prací. Cílem projektu je navázat na tyto práce, pokračovat v přípravě dosud nezpracovaných, historický významných a celospolečensky atraktivních témat, zejména k období 20. století, a zpřístupnit tato témata  formou specializovaných map s textovým a obrazovým komentářem moderními metodami a přístupy v české i anglické jazykové verzi na zamýšleném elektronickém portálu „Český historický atlas.“ Součástí  projektu je rovněž zpracování tištěné verze dějepisného atlasu pro období 20. století. 

Mapa: Praha na Bělohlavově mapě 1:75 000 před rokem 1918Telč a jeziuté, řád a jeho mecenáši


Konsorcium příjemců

Příjemce – koordinátor:
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D.


Příjemci:
Národní památkový ústav
Mgr. Jana Dostálová

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Bc. Michaela Ramešová


Identifikační kód projektu: DG16P02M043
Doba trvání: 2016-2020


Hlavním cílem projektu je přinést nové poznatky o formování národní identity syntetickým pohledem na dosud nepoznanou stránku historie města Telč, které se v době baroka stalo regionálním centrem prvořadého významu také díky působení jezuitské komunity. Zvláštní postavení telčského řádového domu jakožto střediska vrcholné duchovní formace české řádové provincie, úzký vztah fundátorů ke koleji a sepětí s organismem města poskytuje jedinečnou příležitost sledovat nejen vnitřní charakter, ale i dosud nepoznanou interakci těchto klíčových subjektů. Na základě shromáždění všech pramenů, které o jejich vzájemném působení svědčí, jejich analýzy a interpretace se rozvine rozsáhlý výzkum, který umožní aplikaci nabytých znalostí a vypracování metodiky evidence dokladů hmotné kultury, která poskytne efektivní nástroj unifikované dokumentace a využití dat.
Součástí projektu je snaha překlenout asymetrii odborného diskursu a ustáleného schématu chápání kulturního dědictví spojeného s jezuity. Pomůže také korigovat mýty a polopravdy, které podporují diskontinuitu pohledu na formování naší národní identity.

Dne 14. 11. 2017 byl spuštěn web projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši (NAKI II č. DG16P02M043). Poskytuje základní informace o projektu, pořádaných akci  i plánovaných výstupech. Součásti je i katalog jezuitských  památek v Telči a okolí: https://jezuitetelc.cz/cz