Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv grantů HÚ AV ČR

PROJEKTY UKONČENÉ ROKU 2017


Poskytovatel: GA ČR - STANDARDNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY

Transnacionální politika a ČSSR na poli stíhání nacistických válečných zločinů
ve střední Evropě v letech 1960 až 1990

Nositel grantu: Historický ústav AV ČR
Řešitel: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.

Identifikační kód projektu: 15-24851S
Doba trvání: 2015-2017

Trestněprávní stíhání nacistických válečných zločinců se od počátku šedesátých let 20. století stalo důležitým politickým a diplomatickým nástrojem zemí Východního bloku v ideologickém boji proti západoněmecké republice. Vedle morálního rozměru neprosazené mezinárodní spravedlnosti sloužilo téma k nátlaku socialistického tábora vůči justičním a vojenským systémům západoevropských zemí. Komunistický režim stavěl své opodstatnění na vykořenění nacismu a to nejen na území svého vlivu. Badatelský záměr se orientuje na fungování Československé vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců, která se stala mezirezortní institucí spojující kriminalisty, právníky a politiky s přeživšími, pozůstalými, historiky, novináři i pachateli. Komise se stala průsečíkem různorodých zájmů, které měla sjednotit a využít v široké škále cílů, v nichž hrála spravedlnost jen jednu z rolí. Nepotrestaní pachatelé nacistických a válečných zločinů byli povýšeni mezi hlavní témata vzájemných vztahů mezi Československem, Rakouskem, východním a především západním Německem.
Výzkumný záměr zaručí první obsažné prozkoumání problematiky stíhání nacistických zločinců v Československu a jeho odezvu v obou německých státech a Rakousku. Výsledkem práce bude obsáhlá monografie a vědecké studie věnované faktografii a právní analýze problému.


Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích

Nositel grantu: Historický ústav AV ČR
Řešitel PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.

Identifikační kód projektu: GA15-02196S
Doba trvání: 2015-2017

Cílem navrhovaného projektu je výzkum postavení dítěte ve společnosti středověku a raného novověku, který byl sledován komplexně pouze pro oblast západní Evropy. Nejedná se ale o pokračování v polemice s Ph. Arièsem, ani o pouhé dohledávání důkazů o péči a lásce rodičů. Cíl je postihnout pojetí dětství ve středověku a raném novověku spolu s konfesijními specifiky českých zemí, a zahrnutí do celoevropského kontextu, kde toto schází. Současně postižení domácích vývojových trendů v širším kontextu soudobých (středo)evropských vzdělanostních, kulturních, sociálních či právních dějin. Tříletý projekt bude na základě analýzy do výzkumu dosud nezahrnutých archivních, rukopisných i vydaných pramenů různé povahy zkoumat: 1. koncepty dětství v českých zemích ve středověku a v raném novověku, 2. postavení dítěte v rodině, 3. výchovu a vzdělávání dětí, 4. dítě a společnost, přičemž vždy zohlední konfesijní výjimečnost. Hlavní výstup – kolektivní monografie komplexně pojednávající o sledovaném fenoménu.

 

od roku 2015

od roku 2014