Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

BIO-BIBLIOGRAFICKÁ DATABÁZE ŘEHOLNÍKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH V RANÉM NOVOVĚKU

http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/
kontakt: locus.pietatis@gmail.com 


BIBLIOGRAFICKÁ DATABÁZE

http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/clpr54.htm

Vznikla v rámci grantového projektu Postavení jednotlivce v řádových komunitách Čech a Moravy v raném novověku (GA AV ČR, IAA800150902, 2009–2011, nositel: Historický ústav AV ČR, řešitel: Kateřina Valentová), je prostorem pro shromažďování personálních údajů o řeholnících a vytváření tezauru biografických pramenů. Databáze v současnosti obsahuje přes 8250 osobních hesel zpracovaných s různou měrou podrobnosti s ohledem na dochovanost pramenné základny i dosavadní časové možnosti jejího zpracování. Krom údajů přepsaných z vydaných soupisů a katalogů řeholníků zpřístupňuje výsledky badatelské práce Anny Fechtnerové, Markéty Holubové, Kateřiny Bobkové-Valentové, Jiřího Havlík, Ivany Čornejové, Michaely Freemannové, Pacifika Matějky, Marka Brčáka a dalších.
Data z databáze, prosíme, citujte podle následujícího vzoru: Bio- bibliografická databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku, heslo: Risenfelder, Ignatius SJ, 1701-1742, http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/l.dll?hal~1000103545, stav k 1. 7. 2014. (Permanentní odkaz se nachází při rozkliknutí lístku v horním řádku, výhledově bude umístěn přímo na lístku.)

 
Tento projekt byl spolufinancován z programu Paměť v digitálním věku, Strategie AV21. DATABÁZE NARATIVNÍCH PRAMENŮ Z ŘÁDOVÉHO PROSTŘEDÍ

Je jako specifická část rozsáhlé Bio-bibliografické databáze řeholníků budována v rámci grantového projektu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích (GA ČR, 14-05167S, 2014–2016, nositel: Historický ústav AV ČR, spolunositel Univerzita Palackého Olomouc, řešitel: Kateřina Valentová, spoluřešitel: Jana Oppeltová), jehož cílem je především evidence, klasifikace a analýza historiografických díla a narativních pramenů řádové provenience.

Rukopisy jsou v databázi popisovány podle podrobného manuálu sestaveného na základě pravidel a metodických postupů uplatněných v Databázi rukopisů a bibliografie kodikologické literatury (http://tslanius.mua.cas.cz/KATALOG/ ). Klasifikace je prováděna podle systému, který by prodiskutován na pracovním setkání konaném v Olomouci 12. června 2014.

Členové týmu se snaží postupně zpracovávat všechny dosud podchycené prameny narativního a biografického charakteru. Je nám však jasně, že nejsme s to zachytit celou šíři dostupné pramenné základy ani postihnout všechna specifika jednotlivých dochovaných textů. Proto Vám budeme vděčni, když se s námi podělíte o své postřehy, objevy či připomínky. Rádi s Vámi navážeme spolupráci.

Omluvte prosím prozatímní podobu katalogizačních lístků i poněkud nekomfortní vyhledávání. V současnosti vše prochází radikální úpravou, abychom mohli počátkem roku 2015 uživatelům zprostředkovávat všechny informace vložené do databáze v úplnější a příjemnější podobě.
 

Manuál        Pracovní setkání