Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Databáze a portály

Historický ústav Akademie věd České republiky


•   Bibliografické databáze  

   Souborný katalog bibliografie české a slovenské historiografie
 

•  
Bio-bibliografická databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku  

 
•  
Mapový portál Historického atlasu měst ČR

•   Historické krajiny / Historical Landscapes

•  Virtuální mapová sbírka  
    (ve spolupráci Historického ústavu AV ČR s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým 
    a kartografickým, Zdiby)


• 
Biografický slovník českých zemí


•  Kartotéky Augusta Sedláčka; Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů


  Databáze Dějin všedního dne