Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Databáze a portály


Historický ústav Akademie věd České republiky


•  Bibliografické databáze  

•  Bio-bibliografická databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku

   Mapový portál Historického atlasu měst ČR – Praha 

 Virtuální mapová sbírka 
    (ve spolupráci Historického ústavu AV ČR s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým 
    a kartografickým, Zdiby)

•  Historické krajiny / Historical Landscapes

   Biografický slovník českých zemí

•  Kartotéky Augusta Sedláčka; Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů