Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit leden-duben 2017


                                                                                   VÝSTAVA
Historický ústav AV ČR a Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberoku Vás pořádaly ve dnech
29. března až 28. dubna 2017 v Univerzitní knižnici v Ružomberoku výstavu

Židé v boji a v odboji . Rezistence československých Židů v letech druhé světové války

Autorka výstavy:
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. -
Historický ústav AV ČR

Slavnostní otevření výstavy se konalo 29. března 2017 v Univerzitní knižnici v Ružomberoku.

Pozvánka                Tisková zpráva
                                                           PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

dne 27. dubna 2017 se v aule Katolického gymnázia Třebíč uskutečnila přednáška pro veřejnost na téma Za Boha, národ, pořádek, doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR

Přednáška se zabývala tematikou antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí českého a německého katolicismu v Československu v meziválečném období. Problematika byla zmiňována také ve středoevropském kontextu – především s důrazem na vývoj v Rakousku a Německu.

Přednášku pořádaly Česká křesťanská akademie - místní pobočka Třebíč a Katolické gymnázium Třebíč.  Více
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

V rámci jarního přednáškového cyklu RKZ se 27. dubna 2017 v přednáškovém sále Nové budovy Národního muzea,  v Praze konala přednáška pro veřejnost na téma Psal Záviš z Falkenštejna písně milostné?

Přednášku proslovila
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR

Organizátorem přednáškového cyklu je Knihovna Národního muzea a Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea.

PozvánkaBURZA KNIH

Historický ústav Akademie věd ČR  pořádal 25. dubna 2017 ve své studovně oblíbenou jarní burzu knih našich pracovníků.

Návštěvníci měli také možnost zakoupit si za zvýhodněné ceny publikace našeho nakladatelství Historický ústav.

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
V Literární kavárně a knihkupectví Academia v Brně se dne 19. dubna 2017 konala přednáška pro veřejnost na téma Tři osudové okamžiky dějin Polska za druhé světové války, kterou proslovil doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc., z Historického ústavu AV ČR.

Pro naše severní sousedy znamenala druhá světová válka zásadní přelom v jejich dějinách. Její dopady a vlivy jsou přitom zřejmé v polském historickém i politickém myšlení dodnes. Dějiny Polska za druhé světové války jsou doslova nabity množstvím slavných, ale i tragických událostí. Na pozadí tří vybraných okamžiků představí přednáška roli Polska v druhé světové válce, vysvětlí ji v rámci širšího kontextu tehdejších událostí a vyvrátí také některé mýty, které se dodnes udržují v obecném povědomí.SETKÁNÍ SE STUDENTY
Dne 12. dubna 2017 navštívila Historický ústav AV ČR skupina studentů historie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve studovně je uvítal zástupce ředitelky HÚ doc. Martin Holý. Přiblížil jim roli ústavu v síti veřejných výzkumných institucí v České republice, jeho strukturu i činnost. Dále je informoval o knižním fondu (více než 250 000 jednotek) a představil jim některé cenné exempláře. Zároveň referoval také o pozůstalosti Augusta Sedláčka i mapové sbírce HÚ. V další části byla studentům dr. Václavou Horčákovou prezentována činnost oddělení historické bibliografie a především pak její databáze, respektive portál poskytující údaje o historických bohemikálních pracích od roku 1895.

    

Foto: Jaroslav Novotný
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádal
ve dnech 7. - 9. dubna 2017

interdisciplinární a mezinárodní sympozium 

WALLENSTEIN. MENSCH. MYTHOS. MEMORIA
Wer war Wallenstein wirklich?
 
Program
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Dne 15. března 2017 se v  Literární kavárně a knihkupectví Academia v Brněn konala přednáška pro veřejnost,
kterou proslovil PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D., Historický ústav AV ČR

Přednáška byla zaměřena téma Všední a sváteční den papežského nuncia na rudolfinském dvoře

Papežští diplomaté – nunciové – byli u rudolfinského císařského dvora v Praze vlivnými činiteli politického a náboženského života a dokázali prosadit řadu záměrů směřujících k podpoře katolické církve. Z jejich bohaté korespondence, uložené v italských a vatikánských archivech, i z dalších pramenů lze zkoumat ovšem i to, jak navazovali nezbytné kontakty a získávali informace, dále běžný chod nunciatury, její personální obsazení, zdravotní stav nunciů i jejich záliby.
 PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Přednášku pro veřejnost na téma Karel Havlíček. Přátelství zkoušená a prověřená revolucí 1848 pronesla doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. z Historického ústavu AV ČR dne 14. března 2017
v Muzeu Podblanicka, Zámek 1, Vlašim.

Pozvánka

MEDAILE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš vyznamenal ve čtvrtek 19. ledna 2017 tři významné české vědce. Nejvyšší ocenění AV ČR, čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“, převzal prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. mult. (Historický ústav AV ČR). Čestnou oborovou medailí Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách byl oceněn prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr.h.c. (Ústav fyziky materiálů AV ČR), a medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách obdržel prof. PhDr. Josef Žemlička (Historický ústav AV ČR a Filozofický ústav AV ČR).  Více

Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR
HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS pořádaly dne 25. ledna 2017 v PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2 v pořadí již třináctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma výzkumu periferních krajin

Periferie: Krajina (bez)naděje?

Pozvánka        Přihláška        Program     Fotogalerie 25. 1. 2017    

PREZENTACE KNIHY

Dne 20. ledna 2017 se v Historickém ústavu Varšavské univerzity uskutečnila pod záštitou velvyslance České republiky ve Varšavě Jakuba Karfíka slavnostní prezentace knihy

Jiřího Friedla Żołnierze banici. Brygada Świętokrzyska w Czechach w 1945 roku,

kterou v roce 2016 vydalo Muzeum druhé světové války v Gdaňsku.

Pozvánka