Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit listopad-prosinec 2014


KŘEST ATLASU MĚST ČR - SUŠICE
Historický ústav Akademie věd ČR Vás pořádal 12.  prosince 2014 v Muzeu Šumavy, nám. Svobody 40, Sušice 

slavnostní křest publikace

Historický atlas měst České republiky, sv. 27 - SUŠICE,

Více o atlasu: zde     zakoupit lze v e-shopu

Foto
: M. Fišer
PŘEDNÁŠKA
Historický ústav Akademie věd ČR – Český historický ústav v Římě ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice uspořádal ve středu 10. prosince 2014 v sále papežské koleje Nepomucenum, Via Concordia 1, Řím přednášku

Mgr. Kateřiny Ptáčkové (Čadkové), Ph.D.

odborné asistentky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

NAPODOBITELNÁ NEBO NEDOSAŽITELNÁ KAJÍCNICE?
Role Kateřiny ze Sieny v procesu uznání Třetího řádu dominikánského


Po přednášce následovala prezentace knih nově vydaných Českým historickým ústavem v Římě.

Pozvánka
PREZENTACE
Historický ústav Akademie věd ČR uspořádal prezentaci

spuštění uživatelského rozhraní genealogické kartotéky Augusta Sedláčka


AUGUST SEDLÁČEK VE VĚKU DIGITAL HUMANITIES

v úterý 25. listopadu 2014 od 14.00 hod. ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6
Prezentace se konala v rámci projektu NAKI DF 12 P10VV019 podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Pozvánka

    
    

Foto: Blanka Šubecová
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Statutární město Brno - Archiv města Brna, Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem, Historický ústav AV ČR
- Výzkumné centrum historické geografie a Historický ústav FF MU pořádaly ve dnech 19.-21. listopadu 2015 v Brně

mezinárodní vědeckou konferenci   JAK PSÁT DĚJINY VELKÝCH MĚST?

Pozvánka s přihláškou: zde             
 
 

foto 1: Na konferenci vystoupil mimo jiné profesor Ferdinand Opll, autor dějiny Vídně
foto 2: Konference probíhala v Zastupitelském sále brněnské radnice

Foto: Marie Schmerková


SLAVNOSTNÍ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ
Pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., Dr.h.c. uspořádal  Historický ústav Akademie věd ČR dne 20. listopadu 2014 ve vile Lanna, Praha 6

slavnostní vědecké zasedání
k 20. výročí obnovení činnosti Českého historického ústavu v Římě (1994-2014)

AD FONTES – NAŠI VĚDCI V ITÁLII

Program

         

Foto: Jaroslav Novotný
SETKÁNÍ UŽIVATELŮ KNIHOVNICKÝCH SYSTÉMŮ FIRMY KP-SYS
Bibliografické oddělení Historického ústavu Akademie věd ČR a firma KP-SYS, spol. uspořádaly 19. listopadu 2014
v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR

setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS,      Pozvánka       
    
     
    
   
Foto: Blanka Šubecová a Dana VondráškováMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal ve dnech 11.-12. listopadu 2014 ve vile Lanna, Praha 6

mezinárodní vědeckou konferenci

PŘESÍDLOVÁNÍ A VYHLAZOVÁNÍ OBYVATELSTVA
- SYNDROM MODERNÍCH DĚJIN

RESETTLEMENT AND EXTERMINATION
OF THE POPULATIONS - A SYNDROME OF MODERN HISTORY


Pozvánka  /  Invitation Card     Výzva   / Call for Papers   Přihláška   / Entry Form    Program cz   /  Program en 


   
   

Popisky k fotografiím  zde                   Foto: Blanka ŠubecováTÝDEN VĚDY A TECHNIKY V HISTORICKÉM ÚSTAVU AV ČRHistorický ústav Akademie věd České republiky v rámci Týdne vědy a techniky na akce,  pořádal pro veřejnost:                                                                     
                                                                         Veřejné přednášky

V Literární kavárně Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1, se dne 6. listopadu 2014 od 17:00 hod.
uskutečnila veřejná přednáška  prof. PhDr. Evy Semotanové, DrSc., Historický ústav AV ČR

Dějepisné atlasy, pravdivý obraz historie? Nejen o Akademickém atlasu českých dějin
Člověk, prostor a čas, téma dějepisné atlasové kartografie. První dějepisné atlasy z 18. století, domácí atlasová kartografie a svět. Podléhá historická tematika v dějepisných atlasech ideologickým proměnám společnosti? Papírové atlasy nebo digitální? Akademický atlas českých dějin, jeden z krůčků do atlasového nebe.
     
    

Foto
: Blanka Šubecová   
                                                           
                                                                           
V Malém stále Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 se dne 6. listopadu 2014 v 17.00 hod.
konala veřejná přednáška doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D., Historický ústav AV ČR

Církev a nacionalismus. Příklady z meziválečného období
Přednáška se věnovala propojení fenoménu katolické církevní identity a nacionalismu v dějinách 19. a 20. století na příkladu vývoje v českém i německém prostředí. Inklinace k nacionalismu je jednou z odpovědí na krizi, v níž se katolická církev od 19. století v konfrontaci s moderní společností nacházela. Po roce 1918 část církevních kruhů podlehla také manipulativním tendencím antidemokratického a nacionálního myšlení, což mělo dopad i na vztah katolicismu a veřejného prostoru, zejména v politické rovině.
  
    
    
Foto: Dana Vondrášková                                                            

Ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice dne 6. listopadu 2014 v 18.00 hod.
přednesl RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., Historický ústav AV ČR veřejnou přednášku

Čeští cestovatelé v průběhu věků
Češi odjakživa toužili podívat se někam dále, než byly pohraniční hory. Ve středověku putovali na svatá místa v Evropě i Palestině, řada z nich byla přítomna objevování a poznávání Ameriky, jezuitští misionáři působili při vyměřování toku Amazonky i jako astronomové na dvoře čínských císařů. Stejně tak se mnozí Češi (a nejen Emil Holub, ale i řada dalších) podíleli na poznávání světa v 19. a 20. století – ostatně nám po nich zbyla i řada místních jmen. Nová doba pak formy cestování proměnila, ale touha poznávat nepoznané a vidět dosud nespatřené v Češích a Moravanech stále zůstává.


V Literární kavárně Knihkupectví Academia Brno, nám. Svobody 13, Brno dne 12. listopadu 2014 v 17:00 hod.
konala veřejná přednáška doc. PhDr. Ladislava Hladkého, CSc., Historický ústav AV ČR

"Tak nám zabili Ferdinanda!" Začala první světová válka v Sarajevu?
Přednáška připomenula událost, která se stala impulzem pro rozpoutání válečného konfliktu. Zdaleka však nešlo pouze o sarajevský atentát; ten posloužil jako východisko k zamyšlení nad událostmi a procesy směřujícími svět k velké válce.


                                                         6. listopad 2014  - Den otevřených dveří


Místo konání: Historický ústav AV ČR, pobočka Brno, Veveří 97   
Datum a doba otevření: čtvrtek 6. listopadu 2014,  9:00–16:00hod.
Kontakt: Lenka Štefanová, tel.: 523 290 500, e-mail: stefanova@brno.avcr.cz
 
Témata exkurzí
Historik a jeho knihovna – prohlídka příruční knihovny a seznámení s knihovním fondem brněnské pobočky Historického ústavu

Výstava  
Historický ústav a jeho nakladatelství – představení edičních řad v Nakladatelství Historický ústav a nejnovějších knižních titulů z jeho produkce

Témata přednášek
  9:30–10:30 hod.  Polsko a druhá světová válka - doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D.
11:30–12:30 hod.  Akademický atlas českých dějin - prezentace nové publikace

   

Foto
: Lenka Štefanová, Pavel Cibulka


                                                      11. listopad 2014  - Den otevřených dveří


Místo konání: Historický ústav AV ČR, Prosecká 80976, Praha 9 
Datum a doba otevření: úterý 11. listopadu 2014, 9:00–16:00 hod. 
Kontakt: RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., tel.: 286 882 121, linka 234,
             e-mail: martinek@hiu.cas.cz

Téma prezentace
10:00 hod.: Akademický atlas českých dějin – prezentace největšího
                (6 kg) výsledku práce ústavu

Témata přednášek
14:00 hod.: Gustáv Husák a jeho doba – PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.

Expozice 
Výstava pokladů z naší knihovny a mapové sbírky 
Pozn.: Koná se ve studovně, průběžně po dobu zpřístupnění prostor.

V rámci Dne otevřených dveří se ve studovně uskuteční i burza knih. 

         

Foto: Dana Vondrášková

                                                   Komentovaná prohlídka - Doprovodné akce

Vycházka Historie psaná hřbitovem II, Bubenečský hřbitov
V sobotu 8. listopadu 2014 provázel RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

Pozvánka

   

Foto: Tomáš Batěk


 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR - Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart pořádaly ve dnech 5.-7. listopadu 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1 

mezinárodní konferenci na téma

Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století
Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert
Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries


Konference navázala na stejnojmenný mezioborový (historie, teologie, religionistika, dějiny filozofie, dějiny umění) workshop konaný v červnu 2014, který byl zaměřen na zkoumání problematiky konfesního násilí v jeho nejrůznějších podobách v prostředí zemí Koruny české v raném novověku. Mezinárodní konference rozšířila pohled na toto téma z hlediska teritoriálního, protože se věnovala celému středoevropském prostoru (rakouské země, další oblasti Říše, Uhry, Polsko) s cílem podchytit proměny nábožensky motivovaného násilí v dlouhém časovém úseku, včetně období pozdního středověku. Účast odborníků z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska možnila výměnu informací a názorů na teoretická východiska pro uplatňování násilných forem ovlivňování náboženského přesvědčení a chování, na otázku zdůvodňování a uplatňování násilí v konfesním zápase, zejména jeho užívání v propagandě a na formy jeho literární a vizuální reprezentace. Zazněly příspěvky přinášející obecné a syntetické pohledy na problematiku, ale i zajímavé případové studie. Jednacími jazyky byly němčina a angličtina.

Kontaktní adresa:  konfesni.nasili@email.cz         Pozvánka      Program

      

Foto: Blanka ŠubecováDISKUZE
V Evropském domě v Praze 1 se 5. listopadu 2014 konala diskuze k 25. výročí 17. listopadu 1989 na téma

17. LISTOPAD 1989 - KROK DO EVROPY 

O své osobní vzpomínky na převratné události roku 1989 se mezi jinými z pohledu historika podělil rovněž PhDr. Emil Voráček, Dr.Sc. z Historického ústavu AV ČR.

Diskuzi uspořádala Nadace Železná opona, Evropské hnutí v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice.      Pozvánka

    

Foto: Dana Vondrášková