Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit leden-duben 2014


BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY
V rámci Barokních jezuitských Klatov 2014 se uskutečnila ve dnech 25.-27. dubna 2014
konference

DĚLÁM TO K VĚTŠÍ SLÁVĚ BOŽÍ A CHVÁLE VLASTI
BOHUSLAV BALBÍN A JEHO DOBA,


v níž vystoupil rovněž doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR)
s příspěvkem

Barokní zbožnost v Balbínově době a díle


Příspěvek byl věnován formám a projevům náboženského života v katolickém prostředí ve druhé polovině 17. století. Na počátku autor blíže určí obsah termínu „barokní zbožnost“ a seznámí s charakteristickými znaky tohoto fenoménu. Dále představí několik příkladů náboženského chování jedinců převážně z pobělohorského období, o nichž píše Bohuslav Balbín ve svých dílech, především v pojednání Bohemia Sancta (čtvrtá kniha první dekády Miscellaneí). Referát tak na příkladu Balbínových textů ukáže, jak byla konstruována příkladná zbožnost „nesvatých“ osob v hagiografickém díle a co bylo považováno za hodnoty v náboženském životě doby baroka.

Program

                                                                

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Historický  ústav Akademie věd ČR Vás pořádal dne 8. dubna 2014 ve své studovně
přednášku pro veřejnost na téma

UHERSKÝ KONFESIONÁLNÍ EXIL
V KONTEXTU MOBILITY LIDÍ A IDEJÍ,


Přednášející:
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Uherské království, v raném novověku původně azylová země, se v relativně krátké době změnilo na nábožensky nestabilní region. Exil sice nebyl masovým doprovodným prvkem tohoto procesu, přesto výrazně ovlivnil hlavně nekatolickou část společnosti. Cílem přednášky bude poukázat na kontext exilu a nastolit otázku jeho místa v procesech kulturního transferu.

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. se zabývá dějinami vzdělávání, životem evangelíků v raném novověku a historií Uher v nejširších souvislostech. Je autorkou čtyř monografií a několika

Pozvánka

     

Foto: Dana Vondrášková
CENY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA 2013 A STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

Současně s Cenami Nakladatelství Academia byli již druhým rokem vybíráni také nejlepší autoři Studentské soutěže Nakladatelství Academia, jejichž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 20. března 2014 v sídle Akademie věd České republiky.  

V kategorii Humanitní a společenské vědy se vítězem stala 

s prací Ženy na rozcestí

Mgr. Blanka Jedličková
odborná pracovnice oddělení dějin 20. století 
Historického ústavu Akademie věd ČR

Foto: Luděk Svoboda (Akademický bulletin)
KONFERENCE
Dne 18. března 2014 se konala v Senátu Parlamentu České republiky   
 
konference k 75. výročí 15. března 1939

OKUPACÍ NEZLOMENI


Uskutečnila se ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky, Historickým ústavem Akademie věd ČR a Masarykovou demokratickou akademií.   


Pozvánka      Program       Fotogalerie           Ohlasy

        
       


Foto: Blanka Šubecová
                                       

               

BURZA KNIH PRO VEŘEJNOST
Historický ústav Akademie věd České republiky uspořádal 18. února 2014 ve své studovně

burzu knih, časopisů a dalších publikací.


Burza nabídla širší odborné i laické veřejnosti publikace, které ze svých knihoven poskytli
naši pracovníci pro všechny zájemce o historii.

V průběhu burzy bylo možno kromě služeb studovny také zakoupit za zvýhodněnou cenu knihy Nakladatelství Historický ústav.

Pozvánka

 

Foto: Dana Vondrášková
  Čestná oborová medaile Františka Palackého udělena prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc., dr. h. c. multi.

Předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Jiří Drahoš, dr. h. c., udělil v roce 2013 prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc., dr. h. c. multi. (Historický ústav AV ČR), Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.
Slavnostní předání oborové medaile za přítomnosti předsedy Akademie věd ČR, místopředsedy pro III. vědní oblast PhDr. Pavla Barana, CSc., vedení Historického ústavu AV ČR, pracovníků ústavu a dalších představitelů vědecké obce se konalo
17. února 2014 v prostorách Akademie věd ČR. K ocenění upřímně blahopřejeme.


                

Foto: Akademický bulletin
KULATÝ STŮL
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádalo 30. ledna 2014 v Akademickém centru Praha první kulatý stůl na téma

DVŮR KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD


Program      

Foto: Blanka Šubecová
10. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha) a Komise pro historickou geografii uspořádaly v pořadí desátou, jubilejní historickogeografickou konferenci na téma

HISTORICKÉ KRAJINY OBRAZEM A PÍSMEM


Výzkum historických krajin, jejich vývoje a proměn spolu s pokusy o krajinné rekonstrukce moderními metodami a technologiemi je založen na důkladném studiu typologicky pestrých historických pramenů (zdrojů). Jedná se zejména o prameny písemné, mapové (kartografické), obrazové (ikonografické) a hmotné.

Konference se konala 29. ledna 2014 od 9.00 hod.
ve Velké geologické posluchárně PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2


Program          Přihláška         Konference
22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE

Předseda Senátu PČR Milan Štěch ve čtvrtek 16. ledna 2014 přijal vítěze 22. ročníku prestižní dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky, jejich pedagogy a organizátory soutěže. Setkání se dále zúčastnil mj. i designovaný ministr školství, senátor Marcel Chládek. Historický ústav AV ČR zastupovali prof. Milan Hlavačka jako odborný garant loňského ročníku soutěže, zaměřeného na období 1848-1918, a doc. Jaroslav Šebek, který se stal odborným garantem letošního ročníku, věnovaného dějinám meziválečného Československa (1918-38).   


   

Foto: Martin Vlček