Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit květen-červen 2014

                                                                        KOLOKVIUM

Historický ústav Akademie věd  ČR – Český historický ústav v Římě pořádal 25. června 2014
v kongresovém sále HÚ a ÚTAM,  Prosecká 76, Praha 9 kolokvium
 
PAPEŽSTVÍ A ČESKÉ ZEMĚ V TISÍCILETÝCH DĚJINÁCH

Program


      
     
    
Foto: Blanka Šubecová


OCENĚNÍ

Ředitel Památníku Lidice, JUDr. Milouš Červencl, uděluje od roku 2008 Pamětní odznak Památníku Lidice vybraným fyzickým nebo právnickým osobám. Ocenění je zpravidla podmíněno dlouholetou spoluprací s Památníkem Lidice a vynaloženým úsilím při dosahování výrazných výsledků při plnění úkolů příspěvkové organizace, za rozvoj vztahů Památníku Lidice s veřejností apod. Odznak se uděluje obvykle jedenkrát ročně, a to u příležitosti pietní vzpomínky konané vždy ve výročí lidické nebo ležácké tragédie.

Dne 22. června 2014 při pietní vzpomínce k 72. výročí vypálení osady Ležáky bylo toto významné ocenění předáno Miloši Zemanovi, prezidentu ČR, plk. Ing. Františku Hlaváčkovi, veliteli KVV Pardubice, Ing. Ingrid Pecháčkové, Společnost pro zachování památky Ležáků a 

PhDr. Vojtěchu Kynclovi, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR.

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. se podílel na vytvoření nové expozice v Národní kulturní památce – Pietního území Ležáky v letech 2008-2009. K vytvoření výstavního prostoru posloužila jeho obhájená rigorózní práce s názvem Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády, Pelhřimov 2008. Tato práce byla oceněna Cenou dr. Edvarda Beneše 2007 a Cenou děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 2007. Díky podpoře učitelů a institucí mohla vzniknout odborná monografie, podle které byl následně vytvořen projekt expozice, který v architektonicky a výtvarně zajímavém prostoru představuje veřejnosti výsledky historického bádání českých, německých a britských archivů. Aplikovaná historie tak našla přímý prostor pro své užití.

      
 
Foto: Petra Kynclová a Vojtěch Kyncl
WORKSHOP A MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR - Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart  

pořádaly workshop a mezinárodní konferenci na téma

NÁBOŽENSKÉ STŘETY A KONFESNÍ NÁSILÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ V 15.-18. STOLETÍ
Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert
Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries

Workshop se uskutečnil 18. června 2014 
v kongresovém sále HÚ a ÚTAM,  Prosecká 76, Praha 9

Mezinárodní konfenrence se uskuteční 5.-7. listopadu 2014
v konferenční centru AV ČR

Kontaktní adresa:  konfesni.nasili@email.cz    Pozvánka       Program


    
     
    
Foto z workshopu: Blanka ŠubecováKOLOKVIUM
Historický ústav Akademie věd ČR a Univerzita  Palackého v Olomouci, tým grantového projektu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích pořádaly

12. června 2014 v Olomouci pracovní setkání na téma

EVIDENCE, POPIS A KLASIFIKACE ŘÁDOVÝCH PRAMENŮ HISTORIOGRAFICKÉHO CHARAKTERU,

Kontaktní adresa: locus.pietatis@gmail.com

Pozvánka     Program

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST

Vzpomínková slavnost u příležitosti odhalení pomníku věnovaného památce příslušníků rumunské armády, kteří se podíleli na osvobozování Československa, v sobotu 7. června 2014 v Dobroutově u Polné

Na osvobozování Československa od německých okupantů se podílelo 248.000 příslušníků 1. a 4. rumunské armády. V těžkých bojích tyto jednotky samostatně nebo společně se sovětskými jednotkami osvobodily více než 1700 míst, z toho 31 měst. V průběhu bojů od listopadu 1944 do května 1945 padlo, bylo zraněno nebo prohlášeno nezvěstnými více než 66.000 mužů, tedy téměř jedna třetina stavu rumunských jednotek. Jeden ze sborů, jízdní a dělostřelecké oddíly skončil válku při osvobozování Českomoravské vysočiny, v okolí Jihlavy u Polné. 

Před odchodem se tyto jednotky rozloučily. V Dobroutově rumunští vojáci vztyčili na památku kříž a zúčastnili se mše na památku obětí války. Na tomto místě byl nyní vztyčen nový dubový kříž, který vytesali rumunští tesařští mistři z Maramureši. U paty kříže byla uložena mramorová pamětní deska zhotovená za finanční podpory Magistrátu města Caransebeş, odkud pocházel velký počet rumunských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa.

Kříž byl vztyčen v sobotu 7. června 2014 za účasti rumunské velvyslankyně, paní Daniely Gîtman, starosty obce Dobroutov Václava Vavrouška, hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, primátora města Caransebeş Marcela Vely,  dalších významných osobností politického života, za velké účasti místních občanů.  Zazněly zde vzpomínkové projevy. Jménem Historického ústavu AV ČR zde vystoupil PhDr. Emil Voráček, DrSc. Připomněl málo známou bojovou cestu rumunských vojsk při osvobozování Československa a její hlavní etapy.

Zpráva ČTK                   Foto: Gabriel Maresi a Emil VoráčekJARNÍ EXKURZE
Dne 7. června 2014 se uskutečnila jarní exkurze na Vinohradský hřbitov

HISTORIE PSANÁ HŘBITOVEM,

jíž provázel RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

Více
zde         Foto: Tomáš Batěk
Udělení čestného členství Sdružení historiků ČR Stanisławu Bylinovi

V krásném prostředí barokního Fürstenberského paláce, které je sídlem Velvyslanectví Polské republiky v Praze, se 28. května 2014 konala výjimečná slavnost. Na pozvání polské velvyslankyně, prof. Grażyny Bernatowicz, zde uspořádalo Sdružení historiků ČR spolu s Historickým ústavem AV ČR slavnostní předání čestného členství SH ČR vynikajícímu polskému medievistovi prof. Stanisławu Bylinovi 

Na setkání, jehož se zúčastnilo několik desítek historiků z řady akademických ústavů a univerzit a jež moderoval dr. Roman Baron, promluvili kromě paní velvyslankyně také brněnský historik a poslanec Parlamentu České republiky dr. Jiří Mihola, místopředseda Akademie věd ČR dr. Pavel Baran, předseda Sdružení historiků ČR prof. Jiří Kocian a ředitelka Historického ústavu AV ČR prof. Eva Semotanová. Poté, co prof. Jaroslav Pánek přednesl laudatio, které přinášíme níže, a předseda SH ČR předal oslavenci diplom čestného členství, zavzpomínal prof. Bylina na přátelství s českými historiky, počínaje Františkem Michálkem Bartošem a Josefem Mackem, a konče svými mladšími vrstevníky.  Laudatio


          
 
Foto: Blanka ŠubecováMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal v prostorách vily Lanna, V sadech 1, Praha 6
ve dnech 29.-30. května 2014 mezinárodní vědeckou konferenci na téma

NÁSILÍ A "ODLIŠNÁ MODERNA"

Článek v Akademickém Bulletinu  zde
 

       

Foto: Blanka ŠubecováVÝSTAVA
Dne 23. května 2014 byla zahájena v Krkonošském muzeu v Jilemnici výstava

PO STOPÁCH SARAJEVA 1914

U příležitosti odhalení pamětního panelu věnovanému Janu Nepomuku hraběti Harrachovi,  promluvila předsedkyně Matice české, doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc, (Historický ústav AV ČR). Nové expozice uvedli doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR),
PhDr. Naďa Kubů a PhDr. Pavel Scheufler.

Výstavu uspořádala Správa KRNAP- Krkonošské muzeum v Jilemnici. Záštitu nad výstavou převzali  hrabě Jan Podstatzký–Liechtenstein a hejtman Libereckého kraje Mgr. Martin Půta.

Podrobné informace a program


    

Foto: Krkonošské muzeum v Jilemnici
http://www.kmjilemnice.cz/
   


NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ÚSTAV NA VELETRHU SVĚT KNIHY 2014
Nakladatelství Historický ústav - Historický ústav Akademie věd Čprezentovalo svoji knižní produkci na

PRODEJNÍ VÝSTAVĚ PUBLIKACÍ

na 20. mezinárodním knižním veletrhu a knižním festivalu
SVĚT KNIHY 2014

pořádaném ve dnech 15.-18. května 2014 na Výstavišti Praha-Holešovice
stánek P 603 v pravém křídle Průmyslového paláce

Pozvánka        Historie v mapách


    
  
Foto: Blanka Šubecová a Dana VondráškováMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický  ústav Akademie věd České republiky, Spolek akademiků Židů a Múzeum Slovenského národného povstania
pořádal dne 14. května 2014 v Domě národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2

mezinárodní vědeckou konferenci

ŽIDÉ V SLOVENSKÉM NÁRODNÍM POVSTÁNÍ
ŽIDIA V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ


Pozvánka          Program             Zpráva

 
     
     
    
 
 Foto: Blanka ŠubecováAKADEMICKÝ ATLAS ČESKÝCH DĚJIN
Nakladatelství Academia vydlo významnou publikaci

Eva SEMOTANOVÁ – Jiří CAJTHAML a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha, Academia 2014, 559 s.

Akademický atlas českých dějin je vědeckým atlasovým dílem, které formou přehledných map i dílčích sond zachycuje české a československé dějiny. Atlas tohoto typu vychází po téměř půl století. Akademický atlas českých dějin je součástí výzkumného programu Historického ústavu Akademie věd České republiky.
Akademický atlas českých dějin zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 o českých a československých dějinách s vazbami na evropský, ale zejména středoevropský prostor. V atlasu se prolínají tři hlavní témata - člověk, prostor a čas.
Tisková konference u příležitosti vydání Akademického atlasu českých dějin se konala 5. května 2014 v budově Akademie věd ČR.
Pozvánka               Tisková zpráva              Prezentace              Zpráva             Rozhovor

Další odkazy:
Velkoformátový Akademický atlas českých dějin     Nejde jen o  to kdy, ale také kde     Akademický atlas českých dějin     Český dialog.net       Tištěný nebo digitální atlas?      Jak se "dělá" Akademický atlas českých dějin    Unikátní Akademický atlas českých dějin


           

Foto: Stanislava Kyselová, Akademie věd ČR
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Historický ústav Akademie věd ČR uspořádal 6. května 2014 přednášku pro veřejnost

prof. GU dr. hab. Anny Paner z Historického ústavu Gdaňské univerzity

POLITICKÝ FENOMÉN KULTU SV. VÍTA VE STŘEDOVĚKÉ EVROPĚ
Polityczny fenomen kultu św. Wita w średniowiecznej Europie

Pozvánka      


             

Foto: Dana Vondrášková