Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit leden-březen 2013

PŘEDNÁŠKOVÉ DOPOLEDNE

Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal 26. března 2013 přednáškové dopoledne, na kterém pracovníci Historického ústavu AV ČR představili dílčí výsledky svých doktorských disertací s vazbou na témata základního výzkumu:


PhDr. Jan Zelenka
Lehnswesen nebo Leihewesen?
Lenní institut v saských listinách do počátku 14. století
  

Mgr. Eva Chodějovská
Obraz Prahy v raném novověku

Mgr. Jana Hrabcová
Věrnost za věrnost?
Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929-1934

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari
Michael Blažek - superintendent moravský a protestantská společnost pozdního osvícenství
  
Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová
Vybrané problémy dějin Ruska a SSSR v dílech českých historiků 1945-1989
  
Jiří Martínek
Jiří Viktor Daneš – vědec a diplomat

Pozvánka: zde

     

         

Foto: Blanka Šubecová
PŘEDNÁŠKA
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Historický ústav Akademie věd ČR v Praze uspořádaly přednášku

PhDr. Zlatici Zudové-Leškové, CSc.
(Historický ústav AV ČR)

OD AUTONÓMIE K SAMOSTATNÉMU SLOVENSKÉMU ŠTÁTU
(Z Kapitol druhej republiky)


v pondělí 25. března 2012, ve 12.30 hod.
na Katedře historie FF Ostravská univerzita v Ostravě, Reální 4, Ostrava

Pozvánka: zdeVÝSTAVA
Ve dnech 4.-22. března 2013 se konala v prostorách Knižnice pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, Košice
výstava

ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI
Rezistence československých Židů v letech druhé světové války


Výstava prezentujovala aktivní účast židovských spoluobčanů v boji proti
nacismu a fašismu v letech 1938-1945. Překonávala klišé o Židech
jako obětech a ukazujovala jejich sílu a odhodlanost bojovat a vzdorovat.

Autoři scénáře: Zlatica Zudová-Lešková a Jan Němeček (Historický ústav AV ČR).
Na výstavě se jako spoluorganizátor podílel Historický ústav AV ČR.

Pozvánka: zde                  Plakát: zde                   Ohlasy na výstavu: zde  


    
                 

Foto: 
1 - ředitelka Knižnice pre mládež mesta Košice, paní Mgr. et Mgr. Iveta Hurná  při zahájení výstavy Židé v boji 
     a odboji  na půdě svého pracoviště v pondělí 4. 3. 2013 
2 - zleva: Juraj Szantó, 94-letý přímý účastník židovské rezistence na východním Slovenku, akad. malíř Viktor Šefčík 
     - organizátor výstav v Synagoze na košické Zvonárske ulici, Iveta Hurná, ředitelka Knižnice pre mládež mesta
     Košice, čtvrtý JUDr. Pavol Sitár - předseda Židovské náboženské obce v Košicích v diskusi s účastníky při zahájení
     výstavy
3 - studenti a pedagogové Gymnázia na Šrobárově ul., studenti  Gymnázia Tomáše Akvinského, starostové městských
     částí Košic a občané východoslovenské metropole při zahájení výstavy
4 - Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, ředitelka knihovny, Juraj Szantó, židovský odbojář, a PhDr. Kamila Prextová, zástupkyně
     ředitelky Knižnice pre mládež mesta Košice.
5 - studenti košických středních škol se zájmem studují jednotlivé panely výstavy

Foto: Ing. Viera Ristvejová (Knižnica pre mládež mesta Košice)PREZENTACE KNIHY
 V Polském institutu v Praze, Malé náměstí 1, Praha 1se dne 12. března 2013 se uskutečníla prezentace knihy

Jiřího Friedla:  ČEŠI A POLÁCI NA TĚŠÍNSKU 1945-1949,

kterou vydal Historický ústav AV ČR ve spolupráci s občanským sdružením Conditio humana.
Kniha byla výchozím bodem debaty o vzájemných vztazícho obou komunit v průběhu celého 20. století, jíž se kromě autora zúčastnil také historik polského původu dr. Roman Baron (Historický ústav AV ČR), narozený na Těšínsku a dr. Adrian von Arburg, zástupce vydavatele knihy, sdružení Conditio humana, který polsko-české vztahy uvedl do celkového kontextu politiky vůči menšinám v českém pohraničí.
Moderoval autor televizního pořadu Historie.cs Vladimír Kučera.

Pozvánka: zde
Více:
zde
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
V rámci přednášek ke Slovanské epopeji s krátkou prohlídkou ve Veletržním paláci, Praha 7
se 12. března 2013 konala přednáška PhDr. Jaroslava Boubína, CSc.

Husitský pacifista Petr Chelčický


Historik Jaroslav Boubín vystudoval archivnictví a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zaměstnán jako vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd České republiky. Zabývá se studiem politických, sociálních a náboženských dějin 15. století, přičemž také vydává díla husitské traktátové literatury, zejména spisy Petra Chelčického.
PREZENTACE KNIHY
Diecézní teologický institut a Biskupská knihovna uspořádaly v úterý 5. března 2013

představení knihy Pontes ad fontes: Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů, kterou vydala Filozofická fakulta UHK. Úkolu představit kolektivní monografii se ujali její editoři Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Doc. Věra Němečková, Ph.D. a PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.

Dvoudílná publikace prezentuje výzkum pramenů církevní provenience od středověku po moderní dobu a jejich interpretaci metodami pomocných věd historických a využití pro historický výzkum. Výsledky svého bádání představuje v publikaci několik desítek badatelů z historických a jiných příbuzných oborů z univerzit a vědeckovýzkumných pracovišť v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a Srbsku.

Více: zde
Anotace: zde


PŘEDNÁŠKA

 Přednáška Mgr. Milana Řepy, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, pobočka Brno)

Vlasti moravských Čechů a Němců.
Proměny kolektivního vědomí


se uskutečnila dne 19. února 2013 od 18.00 hod.
v Moravské zemské knihovně - konferenční sál (přízemí), Kounicova 65a, Brno

Přednáška se konala v rámci cyklu Odlišné jazyky - společné dějiny.

Pozvánka:  zde
Leták: zde


 

Foto:  Jan Rybnikář
DISKUSNÍ SEMINÁŘ
Diskusní seminář

BEZ VÝČITEK
Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha


Beseda nad knihou historika Vojtěcha Kyncla o vzpomínkách
pachatelů a svědků nacistických zločinů spáchaných na Češích
během II. stanného práva.

Moderátor: PhDr. Pavel Zeman, Ph.D.
Host: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

se konal 14. února 2013 od 17.00 hod.
v Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3-Žižkov
Seminář pořádal Ústav pro studium totalitních režimů

Pozvánka: zdeCENA SLOVNÍK ROKU
Do 20. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 80 titulů. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, zasedala 8. února 2013. 

Cena poroty za encyklopedické dílo byla udělena za publikaci:

Jindřich DEJMEK
Diplomacie Československa. Díl I.
Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992)

Academia, Praha 2012.

Více: zde
Anotace
9. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha) a Komise pro historickou geografii (Historický ústav AV ČR, Praha) připravily v pořadí již devátou historickogeografickou konferenci

HISTORICKÁ GEOGRAFIE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

dne 30. ledna 2013 ve Velké geologické posluchárně
PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2

Přihláška  zde                                                                               Mapa: Historický atlas měst ČR, Praha-Libeň
Pozvánka zde

Ohlasy: Prvnízprávy.cz


   

Foto: Dana Fialová, PřF UK Praha 2PŘEDNÁŠKA
Přednáška PhDr. Sixta Boloma-Kotariho (Historický ústav AV ČR) 

EVANGELICKÁ KRÁSA


se konala dne 30. ledna 2013 od 9.15 hodin
v přednáškovém sále Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1

Akce byla součástí farářského kurzu „Krása... jako lilie polní“ s cyklem přednášek
českých i zahraničních teologů, filosofů, religionistů, muzikologů, historiků, architektů
a výtvarníků, který se uskutečnil ve dnech 28. ledna-1. února 2013. Kurs pořádá Spolek evangelických kazatelů.


Program
Více: http://spek.evangnet.cz/node/28


  


Foto:
Tomáš JirkůZAHRANIČNÍ VÝSTAVA

V Papežské univeriztě Svatého Kříže v Římě  - Pontificia Università della Santa Croce, Piazza di Sant´ Apollinare, Roma -  se konala od 27. listopadu 2012 do 31. ledna 2013 výstava

DIKTATURA VERSUS NADĚJE
Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948-1989 


Výstava Diktatura versus naděje, na jejímž uspořádání se po stránce odborné i organizační podílel Archiv KPR, představila italské odborné i laické veřejnosti na pozadí poválečného vývoje československého státu osudy hlavního ideového protivníka v Československu vládnoucí státostrany – římskokatolické církve.

Dalšími spolupořadateli výstavy byly Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci a Ústav pro studium totalitních režimů. Výstavu podpořila Česká biskupská konference, mezi partnery tohoto projektu figurují významné vědecké instituce ČR, mj. Národní archiv a Historický ústav Akademie věd ČR. Čestné záštity výstavě udělili: Tarcisio kardinál Bertone, státní sekretář Svatého stolce, Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, a prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR.

Pozvánka: zde             Plakát: zde            Další informace: zde

Pontificià Universita della Santa Croce - fotogalerie
Akademie věd ČR
KULATÝ STŮL
Oddělení raného novověku Historického ústavu Akademie věd ČR pořádalo
24. ledna 2013 "kulatý stůl" s názvem

ZMECHANIZOVANÝ SVĚT A TOUHA PO MAGIČNU.
OSVÍCENSTVÍ, UTILITARISMUS A MYSTIKA


Call for papers
Program      

             
Foto: Blanka Šubecová


OCENĚNÍ
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala v úterý 8. ledna 2013
vítěze 21. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky, jejich pedagogy a organizátory soutěže.

Pamětní list za odbornou a organizační přípravu a účast v porotě soutěže v roce 2012 převzal

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. z Historického ústavu AV ČR.


   

Foto: Archiv PSP ČR