Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit leden-červen 2012


VÝSTAVA ATENTÁT NA HEYDRICHA

Organizace Post Bellum, o. s. uspořádala k 70. Výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha výstavu Atentát na Heydricha. Přiblížila sedmdesát symbolických příběhů vyprávující osobní vzpomínky z doby druhé světové války.

Odbornými poradci byli:
PhDr. Jan Gebhart, CSc. a PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
z Historického ústavu AV ČR

Výstava se konala ve dnech  od 27. května do 30. června 2012 na prostranství Karlova náměstí v Praze. Dřevěná stavba, v níž je umístěna, připomíná koncentrační tábor a obrazně demonstruje hrůzu druhé světové války.

Ředitel Post Bellum, Mikuláš Kroupa: „Vzpomínky, které nám pamětníci vyprávěli, jsou smutné a naléhavé. Vyprávějí o životních zkušenostech, statečnosti, omylech, bolestech i radostech. Varují nás, abychom nezapomněli. Dávají nám naději, že vše špatné jednou skončí. Svoboda, obětavost a lidská důstojnost jsou silnější než zlovůle, bezcitnost a násilí totalitního režimu.“

www.heydrich70.cz    www.pametnaroda.cz   

        
   
Foto: Dana Vondrášková


                                     „BEZ VÝČITEK“ V RUKOU PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Nová práce nakladatelství Historický ústav, BEZ VÝČITEK autora Vojtěcha Kyncla (Historický ústav AV ČR) byla představena a předána vrcholným představitelům České republiky.

Předseda vlády Petr Nečas i kardinál Dominik Duka převzali právě vydanou odbornou publikaci k osudům českých občanů v době druhého stanného práva, která byla vydána při příležitosti pietní vzpomínky 70. výročí vyhlazení Lidic 10. června 2012.

 Vojtěch KYNCL: Bez výčitek... Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha
Praha, Historický ústav 2012, 416 s. Anotace: zde

   
 
Foto: archiv Vojtěcha Kyncla


NEJLEPŠÍ VĚDECKÁ PUBLIKACE
Dne 31. května 2012 byla na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy slavnostně předána doc. PhDr. Janu Němečkovi a prof. JUDr. Janu Kuklíkovi, DrSc. Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2011 ve vědách společenskovědních za knihu Osvobozené Československo očima britské diplomacie.

Jan KUKLÍK, Jan NĚMEČEK
Osvobozené Československo očima britské diplomacie
Praha, Karolinum 2010, 1. vydání, 552 str.  Anotace: zdeVĚDECKÝ WORKSHOP
Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal ve dnech 28. - 30. května 2012
vědecký workshop

Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení.


Více: zde      Pozvánka s programem: zde      Příloha: zde   

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
V pondělí 28. května 2012 byl v Národním technickém muzeu v rámci cyklu Hovory o Praze představen projekt Historický atlas měst ČR.

Metodika zpracování, struktura a cíle HAM budou prezentovány na právě vznikajícím
svazku č. 24, který je věnován Praze-Smíchovu.

Přednáška
Evy Chodějovské
(HÚ)  a Michala Novotného (NTM)

PROMĚNY MĚSTA ZA PRAŽSKÝMI HRADBAMI
O HISTORICKÉM ATLASU MĚSTA SMÍCHOVA

navázala na dubnovou procházku
po "zmizelém Smíchově" doby baroka a industriální éry.

Více: zde

Foto: sbírky HÚ AV ČR
 HISTORIK MEZI KRAJANY

Dne 25. května 2012 přednášel v basilejském spolku „Domov“, sdružujícím již více než sto let krajany žijící v této části Švýcarska (více na www.domov.ch ), pracovník Historického ústavu AV ČR, v. v. i., RNDr. Jiří Martínek.
Jeho přednáška na téma Čeští cestovatelé v průběhu věků se setkala s velkým zájmem.

    
  
Foto: Archiv Jiřího Martínka


18.  MEZINÁRODNÍ  KNIŽNÍ  VELETRH
Ve dnech 17. - 20. května 2012 se v prostorách Výstaviště Praha - Holešovice konal 18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Naše nakladatelství Historický ústav vystavovalo svoji produkci na stánku č. 603.

     
 
Foto: Eva Semotanová a Jana Růžičková


PŘEDNÁŠKA

Dne  3. května 2012 se v učebně Katedry Pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, uskutečnila přednáška

PhDr. Roberta Šimůnka, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

ČESKÁ EXONYMA. JEJICH GENEZE, VÝPOVĚDNÍ HODNOTA A SMYSL,
Pozvánka:
 

VÝSTAVA
Českobratrská církev evangelická, Kostel Martin ve zdi na Starém Městě pražském pořádá výstavu 

UMĚNÍ DOBY TOLERANČNÍ 

Putovní výstava, tematicky navazující na předloňskou výstavu Umění české reformace, představuje české evangelíky let 1781 až 1861 pohledem jejich umělecké tvorby. Výstavu rozšíří náznaková instalace interiéru fary evangelického kazatele s malovanou kolébkou, kterou v roce 1806 přivezl z Uher pastor sborů helvetského vyznání Benjamin Kiss mladší, s „biblickým“ obrazem Desatera Božích přikázání s poděkováním Josefu II. či s ukázkami teologické literatury z knihovny evangelického vzdělance. Protestantské umění bude představeno v kontextu dobové umělecké tvorby, autenticky dochované v chrámových prostorách.
Vernisáž proběhla v úterý 24. dubna 2012 v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském.

V rámci vernisáže zazněla přednáška autora výstavy PhDr. Sixta Boloma-Kotariho (Historický ústav AV ČR)  -  Evangelické umění mezi neexistencí a zapomněním

Pozvánka: zde    Web pořadatele: http://www.martinvezdi.euVÝSTAVA
Památník Lidice ve spolupráci s Muzeem Slovenského národního povstání v Bánské Bystrici, Ministerstvem kultury a Historickým ústavem AV ČR uspořádaly výstavu

SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ 1944 A ÚČAST ČECHŮ

ve výstavní síni Pod tribunou v areálu muzea Památníku Lidice.
Výstava trvala od 5. ledna do 15. května 2012.

Pozvánka: zde      Tisková zpráva: zde

    
 
Foto: Jana Odrobiňáková, Múzeum SNP Banská BystricaPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Dne 25. dubna 2012 se v Muzeu Vysočiny Jihlava konala přednáška pro veřejnost

PROMĚNY NÁZVOSLOVÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Přednášející:

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR)
Proměny názvosloví veřejných prostranství českých měst v letech 1945-1948

Mgr. Jiří Jelínek (Státní okresní archiv Jihlava)
Vývoj pojmenování jihlavských ulic ve 20. století.

Pozvánka:
zdeZAHRANIČNÍ VÝSTAVA
České centrum v Bratislavě, Univerzitná knižnica v Bratislave, Sdružení židovských vojáků a odbojářů v Praze a Historický ústav AV ČR pořádalo do 15. dubna 2012 ve Výstavní sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, Michalská 1, Bratislava výstavu

ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI REZISTENCE ČESKOSLOVENSKÝCH ŽIDŮ V LETECH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY


Výstava prezentovala aktivní účast židovských spoluobčanů v boji proti nacizmu a fašizmu v letech 1938-1945. Překonává klišé o Židech jen jako obětech a ukazuje jejich sílu a odhodlanost vzdorovat a bojovat.

Autoři výstavy: Zlatica Zudová-Lešková a Jan Němeček (Historický ústav AV ČR)


    
PREZENTACE KNIHY
Mladá Fronta Praha a Nakladatelství Historický ústav AV ČR  uspořádaly 10. dubna 2012 v Literární kavárně Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 prezentaci knihy

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ
Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945

Pozvánka: zde


    

Foto č. 1
: Plk. Ing. Zdeněk Jakůbek, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR, Zlatica Zudová-Lešková, autorka monografie Zapomenutá elita, prof. Svatava Raková, ředitelka Historického ústavu AV ČR a prof. Otto Pick, předseda Akademické diplomacie MZV ČR.
Foto č. 2: David Pazdera, manager nakladetelství Mladá fronta a odpovědný redaktor knihy Zapomenutá elita, prof. Svatava Raková, ředitelka Historického ústavu AV ČR a prof. Otto Pick, předseda Akademické diplomacie MZV ČR

Foto:
Petr Brodecký a Zdeněk Hrabica

 

KONFERENCE
Kulturní a komunití centrum Přeštice a Kulturní informační centrum Nepomuk ve spolupráci
s Městy Nepomuk a Přeštice, OS Aktivios, OS Pod Zelenou Horou a pod záštitou Václava Koubíka, člena Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pořádalo ve dnech 27.-28. března 2012 

vlastivědnou konferenci sborníku Pod Zelenou horou


REGIONÁLNÍ PERIODIKA - P ramen poznání místní historie a kultury

Na konferenci vystoupila PhDr. Václava Horčáková (Historický ústav AV ČR) s referátem Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace.

Pozvánka: zdeVÝZNAMNÉ ZAHRANIČNÍ OCENĚNÍ
Prezident polské republiky Bronisław Komorowski svým rozhodnutím z 15. září 2011 udělil doc. PhDr. Jiřímu Friedlovi, Ph.D., vědeckému pracovníku oddělení dějin 20. století Historického ústavu Akademie věd České republiky bronzový Záslužný kříž (Brązowy Krzyż Zasługi) za zásluhy ve výzkumu a popularizaci dějin česko-polských vztahů ve 20. století.
 
Rozhodnutí o udělení vyznamenání zveřejnil polský úřední věstník Monitor Polski dne 13. prosince 2011.

Vyznamenání předal velvyslanec Polské republiky v Praze Jan Pastwa dne 14. března 2012.
Záznam zde

Více zde
Rozhodnutí prezidenta Polské republiky       Polský Institut PrahaVÝSTAVA
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spolupráci s PhDr. Sixtem Bolomem z Historického ústavu AV ČR pořádalo v kapli sv. Barbory frýdeckého zámku do 25. března 2012 výstavu

NEUČINÍŠ SOBĚ RYTINY. Evangelické umění toleranční doby 1781-1861


Výstava přibližuje svébytné umělecké projevy českých evangelíků toleranční doby od roku 1781 do roku 1861. Návštěvníci se mohou prostřednictvím tří desítek výstavních panelů seznámit se základními rysy evangelického umění, ale zejména si mohou prohlédnout reprezentativní soubor dvoj- a trojrozměrných originálních předmětů ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek, přibližující životní styl evangelíků těšínského Slezska. Na výstavě je možno vidět podmalby na skle, dokumenty, přibližující architekturu tolerančních kostelů a předměty, dokumentující život významných církevních osobností. V neposlední řadě stojí za zmínku vystavený soubor více jak 60 kusů stříbrných šperků k těšínskému kroji z Jablunkovska, které nosily ženy z evangelických rodin v rodinné posloupnosti.
 
Pozvánka                       Plakát výstavy

     

 Foto:  Sixtus Bolom-Kotari

PŘEDNÁŠKA
Spolek akademiků Židů v rámci cyklu "Výzvy židovské současnosti" a k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti pořádal 16. ledna 2012 v Českém centru v Praze  

přednášku PhDr. Vojtěcha Kyncla z Historického ústavu AV ČR

Bez výčitek. Principy masového vraždění po atentátu na Reinharda Heydricha


V roce 1992 vyšla kniha Christophera Browninga s názvem "Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a konečné řešení v Polsku", která přinesla nový směr historického bádání. Výzkum nacistických pachatelů se stal celosvětovým fenoménem, jenž otevřel řadu tabuizovaných otázek ohledně vyvolání a rozvoje lidské agresivity. Soubor výslechů jednoho tisíce pachatelů z doby "heydrichiády" obsahuje strohý popis zločinů, psychické rozpoložení i zhodnocení vlastní odpovědnosti.
Pachatelé od psacího stolu i ochotní katani si vytvořili promyšlené obranné mechanismy, které umožnily masové vraždění bez výčitek. Jak obtížné je probuzení a usměrňování agresivity v člověku? Jak vnímali neodsouzení váleční zločinci své činy a jak dokázali popřít či uklidnit své svědomí?

K přednášce přednesl koreferát odborník v oblasti klinické psychologie
PhDr. Slavomil Hubálek - Lidská agresivita z hlediska klinické psychologie.

Pozvánka: zde  HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE
Dne 25. ledna 2012 od se ve  Velké geologické posluchárně PřF UK, Albertov 6, Praha 2, konala
8. historickogeografická konference

KRAJINA A SPOLEČNOST V GEOGRAFICKÉM NÁZVOSLOVÍ.

Konferenci pořádaly Historický ústav AV ČR, Praha  a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Na programu byla problematika geografického názvosloví jako odrazu krajiny českých zemí v minulosti i současnosti. Vznik, vývoj a proměny geografických jmen vyjadřují vztah člověka (společnosti) ke krajině v rovině poznání prostoru, orientace v něm a jeho ovládnutí. V názvosloví se tak odráží nejen krajinný ráz a svébytná charakteristika mnoha rozdílných krajin, ale také duchovní a ideologický rozměr jednotlivých etap vývoje lidské společnosti. Dědictví a přenos zeměpisných jmen uchovávají zejména písemné a mapové prameny, a také, byť jen na dobu časově omezenou, generační lidská paměť.

Pozvánka: zde


PREZENTACE KNIHY
Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) a Historický Ústav Akademie věd České republiky uspořádaly 10. ledna 2012 v CEFRES Praha 1 slavnostní prezentaci knihy, která vznikla na základě jednání Česko-slovensko-francouzské komise historiků


PAMĚŤ MÍST, UDÁLOSTÍ A OSOBNOSTÍ: HISTORIE JAKO IDENTITA A MANIPULACE

Knihu představíli editoři:
Antoine Marès (Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne a UMR IRICE 8138)
Magdaléna Pokorná (Historický ústav AV ČR)
Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR a FF UK)

Pozvánka: zde