Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit červenec-prosinec 2011


VÁCLAV HAVEL ODEŠEL...

 VÁCLAV HAVEL
 první prezident České republiky

* 5. října 1936     † 18. prosince 2011


Více: zde         
Jaroslav Šebek: Pane prezidente, budete nám chybět!


    
  
 Foto: Dana VondráškováSLAVNOSTNÍ KŘEST PUBLIKACE

Historický ústav AV ČR, SOA Litoměřice - Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani a Městský úřad Kadaň uspořádal v Městském muzeu v Kadani dne 14. prosince 2011 slavnostní křest publikace
 
Historický atlas měst České republiky,  sv. 23 - KADAŇ

Shlédnout ho můžete na výstavě do 21. prosince 2011.    Foto: Dana Vondrášková

Pozvánka:
 
        

                                                                                                                            

PREZENTACE KNIHY V ZAHRANIČÍ

Dne 9. prosince 2011 se uskutečnila v Książnici Cieszyńské v Těšíně slavnostní prezentace výběrové edice dokumentů Státní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945-1949 zpracované pracovníkem Historického ústavu AV ČR (pobočka Brno) doc. PhDr. Jiřím Friedlem, Ph.D., která představuje zásadní dokumenty k utváření státní politiky vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945-1949.
Edice je zároveň výstupem grantového projektu GAČR č. 409/09/0951 „Polská menšina na Těšínsku 1945-1949 – vědecká edice dokumentů.“ Prezentace se zúčastnili kromě recenzentů publikace také předseda Kongresu Poláků v České republice dr. Józef Szymeczek a ředitel Książnice Cieszyńské dr. Krszysztof Szelong.                  Foto: Głosu Ludu

Další informace: zde                            Zpráva v Głosu Ludu 

          


PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Historický ústav AV ČR, Historický ústav FF JU České Budějovice, FHS UK Praha, Ústav českých dějin FF UK a ČSVOS uspořádaly v kongresovém sále Historického ústav uspořádaly dne 1. prosince 2011 v kongresovém sále Historického ústavu přednášku amerického badatele Darrina McMahona (Florida State University) - THE RELIGION OF GENIUS a přezentaci nově vydané kolektivní publikace The Enlightenment in Bohemia (Oxford 2011).

Darrin McMahon je vůdčí představitel současného výzkumu osvícenství v USA. K jeho nejznámnějším pracím patří Enemies of the Enlightenment (2001), v níž rehabilitoval katolickou
apologetiku ve Francii a identifikoval jev zvaný kontraosvícenství (Counter-Enlightenment). Milníkem je i pětisvazková antologie The Enlightenmentment: Critical Concepts in Historical Studies (2009), která shrnuje vývoj bádání od 50. let do současnosti. K jeho dalším pracím patří filozofické dílo Happiness: A History (2006). Svou tezí o vzájemném vztahu sekulární filozofie a kontraosvícenství zahájil diskuzi o pluralitěosvícenství, která dnes dominuje mezinárodnímu výzkumu 18. století.

Přednášku moderoval a do češtiny tlumočil  Ivo Cerman.           Pozvánka zde


   

 Foto: Dana Vondrášková a Blanka Šubecová
CYRILOMETODĚJSKÉ JUBILEUM

Dne 16. listopadu 2011 se sešli členové cyrilometodějské komise, zabývající se přípravou na Cyrilometodějské jubileum v roce 2013. Historický ústav Akademie věd ČR zastupoval doc. Jaroslav Šebek. Informoval o tom, že první konference se uskuteční na začátku jara 2013 a měla by se věnovat státně-politickému významu Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století. Druhá konference, která proběhne později (rozhraní května – června 2013), bude zaměřena na význam věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století.  Více: zde

Foto: Dana Vondrášková
                                                                POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Muzeum hlavního města Prahy uspořádalo cyklus seminářů  ŽENA V NEJSTARŠÍCH DĚJINÁC H,
který se konal v sobotu 12. listopadu 2011 v pražské kavárně Louvre

10.00 hod. Mgr. Kamila Věšínová, Ph.D.:  „Venuše“ dávných časů
11.30 hod.  Mgr. Jan Turek: Amazonky v českém pravěku
13.30 hod. ThDr. Lenka Vávrová:  Ženy v Bibli
15.00 hod. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.: 
                Manželství nebo klášter? Ženy ve středověké společnosti a jejich možnosti
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Filozofická fakulta UK v Praze, Česko-ruská komise historiků a archivářů, Centrum sociálních a ekonomických strategií fakulty sociálních věd UK a Friedrich Ebert Stiftung uspořádaly ve dnech 14.-16 listopadu 2011 mezinárodní vědeckou konferenci TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍHO STÁTU V EVROPĚ VE 20. STOLETÍ CESTY K SOCIÁLNÍMU STÁTU. Konference se koná pod záštitou pana Lászlo Andora, komisaře pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Evropské komise se sídlem v Bruselu, s podporou Zastoupení Evropské komise v České republiky a Ministerstva vnitra České republiky.

Pozvánka   /  Invitation Card   Program konference   / Conference Programme   Organizační pokyny  /  Organizational Instructions    Dopis účastníkům konference                       Letter to the conference participans

Kontakt: welfarestate2011@hiu.cas.cz , zudova@hiu.cas.cz       Pro média: Pozvánka na tiskovou konferenci   


        

Foto: Blanka Šubecová
 TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

11. Týden vědy a techniky představil vědu. V Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a na mnoha dalších místech se konaly přednášky, výstavy, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, semináře a dny otevřených dveří.


AKADEMICKÁ KAVÁRNA, Václavské nám. 34, Praha 1 - středa 19. října 2011 v 17.00 hod.
Potřebuje Česko historické vědomí?

Úvodní slovo a moderování:
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.  (Historický ústav AV ČR)

Hosté:  
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc
. (Historický ústav AV ČR)
   Úvaha o historickém vědomí společnosti a jednotlivce  
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Ústav českých dějin, FF UK)
   Sociologický výzkum historického vědomí. Historické vědomí a vzdělávací procesy
PhDr. Michal Kopeček, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AVČR)
   Historické vědomí či kolektivní paměť? Společenské souvislosti soudobých dějin
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, PhD. (Historický ústav AV ČR)
   Historické vědomí a popularizace vědy        

Pozvánka: zde                           

                                             TÝDEN VĚDY A TECHNIKY


                                                    HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.


Přednášky pracovníků Historického ústavu AV ČR:

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc
., Historický ústav AV ČR, Akademická rada AV ČR
   Poslední Rožmberkové jako český a evropský fenomén
3. listopadu 2011 v 15 hod.
, Oválná studovna Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1

Přednáška u příležitosti Rožmberského roku a 400. výročí vyhasnutí nejproslulejšího českého šlechtického rodu se zaměřila na osobnosti Petra Voka (1539–1611) a jeho staršího bratra Viléma z Rožmberka (1535–1592). Pokusila se vystihnout jejich osobnostní rysy a činnost ve veřejném životě i v soukromí (zejména se zřetelem k náboženské orientaci a k jejím kulturně politickým důsledkům), a to jako výraz setkávání domácích a zahraničních (evropských) podnětů a projevů.


Mgr. Milan Řepa, Ph.D., Historický ústav AV ČR, pobočka Brno
   Jak se psaly dějiny: od Hérodota po současnost
7. listopadu 2011 v 17 hod.

Literární kavárna Knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, Brno

Přednáška přehlednou formou seznámila s jednotlivými vývojovými etapami světového dějepisectví a jeho nejvýznamnějšími postavami. Představí psaní o dějinách nejen jako vědeckou činnost, ale především jako intelektuální dobrodružství přivádějící minulost k novému životu.

prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., Historický ústav AV ČR
   Politika a popkultura v 60. létech: případ eurowesternu
9. listopadu 2011 v 17 hod.
, budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Politické ideje a hnutí bouřlivých 60. let 20. století našly odraz i v žánrech populární kultury, které byly zdánlivě určeny pouze pro konzumní zábavu. Filmoví tvůrci k vyjádření politických postojů a sympatií (bez výjimky levicových) využili i prostor, který poskytovaly filmy s převzatou tematikou amerického západu, tzv. westerny. Otevřenými nebo skrytými politickými postoji se vyznačují právě nejlepší, doslova kultovní díla vlny evropských koprodukčních westernů, kterou zahájila slavná série proslulých „mayovek“ a která odezněla již počátkem 70. let. Přednáška se soustředí na analýzu tří vybraných filmů, které jsou znalci označovány jako nejkvalitnější, a ukáže projekci konkrétních politických postojů a evropské kulturně-politické specifiky do žánru, který si v USA již dlouho předtím vytvořil ustálený kánon filmových prostředků.

                            DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HISTORICKÉM ÚSTAVU AV ČR


Místo konání:  
Praha: Prosecká 76, Praha 9-Prosek    -    Brno: Veveří 97

Datum a doba otevření:
Praha -
  8. listopadu 2011, 9.00-18.00 hod.      Brno -  11. listopadu 2011, 9.00-16.00 hod.

Témata přednášek:

Praha:

11.00 hod. - PhDr. Jan Hájek, CSc.: Kdy a kde vzniklo bohatství Čechů
13.00 -  RNDR. Jiří Martínek: Čeští cestovatelé známí neznámí


Brno:

9.00 hod. - doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.: Znají či neznají Češi Balkán? Z historie česko-balkánských vztahů.
11.00 hod. -  Mgr. Alexandra Řeháková: „Půda to je Rusko“ – Pokus o modernizaci  carského Ruska
 

Témata exkurzí:

Praha:
Výstava starých tisků a map
Nakladatelství Historický ústav: prodej knih, slevy, upoutávky na nové tisky

Brno:
Exkurze po ústavu s diskusemi na téma Historik a internet a Knihovna historika


    

Foto: Blanka Šubecová
  SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
                                u příležitosti 90 let existence Historického ústavu AV ČR a jeho předchůdců

V úterý dne 1. listopadu 2011 se ve vile Lanna v Praze konalo slavnostní setkání u příležitosti 90 let existence Historického ústavu AV ČR a jeho předchůdců. Účastníci setkání univerzitních i akademických pracovišť přivítali vzácné hosty, předsedu Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha, místopředsedkyni Senátu Parlamentu České republiky paní Alenu Gajdůškovou,  předsedu Akademie věd České republiky profesora Jiřího Drahoše, doktora věd, doktora honoris causa, místopředsedu III. vědní oblasti Akademie věd České republiky prof. Jaroslava Pánka, doktora věd, doktora honoris causa. Zdravici slavnostnímu shromáždění zaslal arcibiskup pražský, metropolita a primas český Jeho Excelence Mons. Dominik Duka.
Při této příležitosti bychom pracovníci Historického ústavu AV ČR představili odborné i laické veřejnosti a médiím výsledky výzkumné činnosti, které navazují na badatelské tradice z období před druhou světovou válkou a zároveň sledují nejnovější trendy v historických vědách doma i v zahraničí.

Článek Devadesát let Historického ústavu AV ČR ( Akademický Bulletin 1/2012 )


       

Foto: Dana VondráškováPOZVÁNKA DO STUDOVNY

Srdečně Vás zveme do nově zrekonstruovaných prostor studovny Historického ústavu. Po náročných úpravách bylo vybudováno moderní zázemí pro badatele, studenty, ale i zájemce o historii z řad široké veřejnosti. Rozsáhlý knižní fond, zahrnující základní edice, encyklopedie, biografické příručky, jazykové slovníky a historické časopisy je zde možno studovat v běžné provozní době, prodloužené každé úterý až do 19. hodin. K dispozici je připojení na WI-FI, možnost práce na PC i kopírování.
Slavnostního otevření  se dne 18. října 2011 zúčastnila ředitelka Historického ústavu, prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.,  prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., statutární zástupkyně ředitelky HÚ a doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., vedoucí pobočky HÚ v Brně. Jako hosté byli přivítáni Ing. Petr Bobák, CSc., místopředseda Ekonomické rady AV ČR, prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c., ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Hana Šamárková, vedoucí hospodářské správy ÚTAM AV ČR, kteří spolu s kolektivem zdejší knihovny oficiálně zahájili provoz v obnovených prostorách studovny.

Další informace včetně otvírací doby naleznete na webových stránkách ústavu věnovaných knihovně.

  ¨ 
 
Foto: Blanka Šubecová a Tomáš Batěk
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR, Česká společnost pro výzkum 18. století, Vídeňská univerzita - Iuridicum, Europa Bruecke Raabs uspořádaly ve dnech  26.-29. října 2011 ve vile Lanna,
V sadech 1, Praha 6mezinárodní konferenci k 200. výročí vydání Všeobecného občanského zákoníku

„Občanská společnost na papíře“ aneb „Konstrukce, kodifikace a realizace konceptu občanské společnosti v habsburské monarchii“


Od vzniku prvních kodifikací, které s sebou nesou přízvisko systematické, moderní či občanské uplynulo či uplyne právě dvě stě let, neboť v habsburské monarchii vstoupily počátkem 19. století v platnost v těsném sledu trestní zákoník (1803) a občanský (1811) zákoník. Domníváme se, že tato výročí představují vhodnou příležitost k intelektuálnímu bilancování těchto „velkých rakouských kodifikací“. Plánované mezinárodní interdisciplinární setkání by mohlo přinést zamyšlení nad některými okruhy otázek.

Pozvánka           Přihláška         Seznam přihlášených referátů      Program

     

Foto: Blanka ŠubecováMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Archiv hlavního  města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Katedrou historie FF UJEP a Institutem mezinárodních studií  FSV UK uspořádal ve dnech 11.-12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci, Praha 1,  30. mezinárodní konferenci 

MĚSTA VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU JAKO BADATELSKÉ TÉMA POSLEDNÍCH DVOU DESETILETÍ.

Pozvánka   
 X. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ

 V pořadí již 10. sjezd českých historiků se letos konal v Ostravě. Ve dnech 14.-16. září 2011 ožil Dům kultury města Ostravy přednáškami a referáty našich historiků pronesených v jednotlivých sekcích (A-G).
Program sekce C - Dnešní a budoucí cesty sociálních a hospodářských dějin - Kam zmizely dějiny práce? a sekce B - Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální interpretaci spoluorganizují prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. a doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR, program posterové sekce G – Historická krajina – historický prostor. Realita  a virtualita garantuje prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. z Historického ústavu AV ČR.     Informace s programem: zde


    
  
Foto: Eugen Lomák
PREZENTACE KNIHY V ZAHRANIČÍ

Dne 6. září 2011 se v Gdaňsku a 8. září 2011 ve Varšavě uskutečnila prezentace knihy vědeckého pracovníka Historického ústavu AV ČR – pobočka Brno, Jiřího Friedla NA JEDNYM FRONCIE. CZECHOSŁOWACKO-POLSKIE STOSUNKI WOJSKOWE 1939-1945. Knihu, která v češtině vyšla v roce 2005 nákladem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, vydalo Muzeum druhé světové války v Gdaňsku.
Publikace pojednává o kontaktech a vztazích mezi československými a polskými vojáky za druhé světové války. Už v roce 1939 se na polském území zformovala první československá vojenská jednotka, kterou Polsko v září i oficiálně uznalo. Rychlý spád událostí v září 1939  však znemožnil plné nasazení československých vojáků do bojů.
K rozvoji spolupráce došlo v souvislosti se zahájením jednání o československo-polské konfederaci v roce 1940, aby přesto zanedlouho postupně upadala pod vlivem zejména odlišného postoje k Sovětskému svazu a sporu o Těšínsko.

Prezentace se kromě vedení Historického ústavu AV ČR  a Muzea druhé světové války v Gdaňsku zúčastnil i velvyslanec ČR ve Varšavě Jan Sechter.

Pozvánka