Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit červenec-prosinec 2010


SLAVNOSTNÍ PREZENTACE KNIHY

Historický ústav AV ČR Praha, České muzeum stříbra v Kutné Hoře a Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora uspořádaly dne 16. prosince 2010 v Kutné Hoře slavnostní prezentaci publikace

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 22 - KUTNÁ HORA

Pozvánka: zde

   

Foto:
Jan ChodějovskýVYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY

Dr. László Szőke, velvyslanec Maďarské republiky v Praze, předal dne 8. prosince 2010  PhDr. Evě IrmanovÉ, CSc. vyznamenání udělené prezidentem Maďarské republiky Důstojnický kříž Řádu Maďarské republiky za zásluhy.

PhDr. Eva Irmanová, CSc., pracovnice Historického ústavu Akademie věd ČR a profesorka Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity, se od doby demokratických změn na vysoké odborné úrovni pravidelně zabývá zkoumáním a zpracováváním současné maďarské historie. Její vyrovnaný, věcný odborný přístup a vědecká činnost významně přispívají k informovanosti zájemců z řad české veřejnosti o otázkách maďarské historie nejnovější doby. 
Z bohaté přednáškové a publikační činnosti dr. Evy Irmanové je třeba vyzdvihnout její publikace zabývající se maďarskou historií, které vyplňují mezeru v české odborné literatuře, mimo jiné: Kádárismus. Vznik a pád jedné iluze (Praha, Karolinum, 1998), Maďarsko a versailleský mírový systém. (Ústí n/L, Albis International, 2002), Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989. (Ústí n/L, Albis International, 2005) a Maďarsko v éře sovětizace. (Mezinárodní a politické aspekty). (Ústí n/L, Albis International, 2008). V několika svých studiích se zabývala otázkou visegrádské spolupráce, úlohou Maďarů ve střední Evropě a maďarskou otázkou na Slovensku. 
  
   

Foto: Blanka ŠubecováPŘEDNÁŠKA

Historický ústav AV ČR pořádal dne 9. listopadu 2010 ve studovně Historického ústavu přednášku Dr. Jana Wiśniewského z katedry Europy Wschodniej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika v Toruni na téma: Československý armádní sbor a jeho spojenci. Vznik a organizace národních formací po boku československých vojsk na Sibiři (1918-1920

Pozvánka
: zde               Foto: Blanka Šubecová                                                    
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Přednáška doc. PhDr. Magdalény Pokoré, CSc. (Historický ústav AV ČR)
S MÁCHOU NA ŠTÍTĚ. NÁVRAT - NÁVRATY VELKÉHO BÁSNÍKA KE ČTENÁŘŮM
se konala 9. listopadu 2010 v Národním muzeu jako součást podzimního přednáškového cyklu Matice české věnovaného Karlu Hynkovi Máchovi.

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2010 Rozmanitost světa a života v něm

O týdnu vědy a techniky: zde
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HISTORICKÉM ÚSTAVU AV ČR

                                            TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

Praha    Středověká inkvizice jako tunelový mikroskop komunikačního prostoru
             kacířských sekt. PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Historický ústav AV ČR
 
             5. 11. 2010 v 11.00 hod. Malý sál Městské knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1

Brno     Německý dům - stavba bez historické paměti.
            Šárka Navrátilová, Gymnázium Vyškov; 
            PhDr. Pavel Cibulka, CSc., 
            Historický ústav AV ČR, pobočka Brno
            1. 11. 2010 v 16.00 hod. Gymnázium Řečkovice,
            Terezey Novákové 2, Brno


                     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR 
 
2. listopadu 2010     Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00  Praha 9
5. listopadu 2010     Historický ústav AV ČR, pobočka Brno, Veveří 96, Brno

Pozvánka s programem: zde

      

Foto: Blanka ŠubecováPREZENTACE KNIHY

Ministerstvo kultury ČR, Historický ústav AV ČR, České centrum Bratislava a Univerzitná knižnica Bratislava uspořádaly v Bratislavě dne 27. října 2010 slavnostní prezentaci knihy Nakladatelství Historický ústav Zlatica Zudová-Lešková: CESTY K SEBE. ČESI V ODBOJI NA SLOVENSKU V ROKOCH 1939-1943. Monografii představili historikové PhDr. Emil Voráček, DrSc. z HÚ AV ČR a PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z HÚ SAV za přítomnosti desítek kolegyň a kolegů – historiků, archivářů, knihovníků – a rovněž přímých pamětníků. Bohatá diskuse byla důkazem zájmu o problematiku a rovněž oceněním počinu Nakladatelství Historického ústavu.
Pozvánka: zde

   
 
Foto 1: Zleva PhDr. Emil Voráček, DrSc. a autorka monografie z HÚ AV ČR,
Další foto: PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z HÚ SAV, PhDr. Dušan Lechner, ředitel knihovnických činností Univerzitní knihovny v Bratislavě a PhDr. Jana Buriánová, ředitelka Českého centra Bratislava.
Foto 4: Prezentace byl rovněž přítomen historik PhDr. Jozef Jablonický, DrSc.

Foto:
 Dr. Hála, České centrum BratislavaODBORNÝ SEMINÁŘ

Dne 13. října 2010 se na půdě Univerzity Karlovy konal odborný celodenní seminář věnovaný životu a dílu soboteckého rodáka Bohuslava Raýmana.
Při slavnostnímu zahájení promluvili v Malé aule Karolina prorektor Univerzity Karlovy prof. dr. Ivan Jakubec a místopředseda Akademie věd ČR prof. dr. Jaroslav Pánek. Jednání řídil a vstupní referát přednesl dr. Martin Franc. Představil Raýmana jako zakladatele české organické chemie a biochemie, vysokoškolského učitele a výrazného organizátora vědeckých struktur, usilujícího o zapojení domácího výzkumu do mezinárodních vazeb.

Více: zde
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Ve vstupní hale Městského muzea a galerie v Lomnici nad Popelkou se 9. října 2010 od 17 hodin konala další ze série historických přednášek spojená s promítáním, nazvaná PŘEMYSLOVCI VERSUS SLAVNÍKOVCI
Přednášel prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav Akademie věd ČR). 
 

VĚDECKÉ KOLOKVIUM

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2010 se konalo v Trnavě ve dnech 3.–5. října 2010 po záštitou Slovenské národní knihovny – Národního bibliografického ústavu v Martině, Spolku slovenských knihovníků, Trnavského kraje a Knihovny Juraje Fándlyho Trnava. Hlavním tématem konference byly významné osobnosti v regionech v kontextu bibliografického zpracování. PhDr. Václava Horčáková z bibliografického pracoviště Historického ústavu referovala o historických a vlastivědných periodikách v regionech.

KONFERENCE
Dne 5. října 2010 se ve Ve Vlastivědném muzeu ve Slaném konala konference ČESKÁ HUSITSKÁ REFORMACE. Za Historický ústav Akademie věd České republiky na ní se svými příspěvky vystoupili PhDr. Pavel Kůrka a PhDr. Jaroslav Boubín, CSc.

Program: zde

VOLBA ZÁSTUPCE DO AKADEMICKÉHO SNĚMU
Dne 21. září 2010 se konalo v Historickém ústavu AV ČR celoústavní shromáždění pracovníků, v jehož rámci proběhla také volba zástupce HÚ do akademického sněmu.

Na základě hlasování byl novým členem akademického sněmu zvolen doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal ve dnech 20.-22. září 2010 
ve Vranově u Brna vědeckou konferenci 
LOCUS PIETATIS ET VITAE II.

Pozvánka s programem: zde        Anotace:   zde