Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Aktuální výstavy



PUTOVNÍ VÝSTAVA

2016: Regions through Space and Time (Regiony v čase a prostoru)

Výstava prezentuje aktuální výzkum geografů a historiků sdružených v rámci Výzkumného centra historické geografie, v oblasti formování a proměn regionů. Důraz se klade na představení současných způsobů chápání regionů, jejich různých podob a významů, na propojení tradičních témat s tématy novými. Pozornost se věnuje procesu formování regionů a proměnám v budování a reprodukci regionální identity, symbolických významů a obrazů, proměnám správních regionů, možnostem měření intenzity změn ad. V ústředí zájmu jsou pak především oblasti problémové a intenzivně přeměňované a měnící se časo-prostorové a kulturně-historické kontexty jejich vývoje.

Výstavu připravily: Historický ústav AV ČR, Výzkumné centrum historické geografie a Přírodovědecká fakulta UK v Praze.

Výstavní panely zde



POSTEROVÁ VÝSTAVA
Srdečně Vás zveme  na prohlídku elektronické posterové výstavy

KARTOGRAFICKÉ ZDROJE JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Výstava vznikla jako součást projektu „Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů“ (DF11P01OVV021), financovaného v rámci programu Národní a kulturní identita (NAKI) Ministerstvem kultury ČR. Obě řešitelské organizace, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby a Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha, prezentují formou výstavy, určené odborné i laické veřejnosti, hlavní výsledky projektu.

K této výstavě je k dispozici též katalog ve formě elektronické publikace na adrese:
http://naki.vugtk.cz/media/doc/katalog_2015.pdf

Postery ZDE



POSTEROVÁ VÝSTAVA
Dovolujeme se Vás co nejsrdečněji pozvat  na prohlídku elektronické posterové výstavy

HISTORICKÝ ÚSTAV V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ – cimélie, portály, databáze a uživatelé.

Výstava je uspořádána pod hlavičkou Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku. Jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s unikátními fondy, sbírkami a databázemi, jejichž využitelnost pro účely výzkumu, vzdělávání a uchování evropského kulturního dědictví má trvalou hodnotuVíce




VÝSTAVA STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED
Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal výstavu 

STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED

Periodikum Slovanský přehled patří k nejstarším odborným časopisům v České republice se zaměřením na dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy.
Výstava se uskutečnila ve dnech 6.–24. října 2014 v prostorách foyer budovy Akademie věd na Národní třídě , ve dnech 6. listopadu 2014 – 10. ledna 2015 v Národní knihovně ČR v Klementinu a následně ve dnech 2.–31. března 2015 v Moravské zemské knihovně v Brně .
U příležitosti 100. ročníku Slovanského přehledu pořádal Historický ústav Akademie věd České republiky slavnostní zasedání, které se uskutečnilo dne 7. října 2014 ve vile Lanna v Praze.

Výstavní panely zde



VÝSTAVA VLTAVSKÉ OSTROVY V PRAZE

V předsálí Geografické knihovny, II. p. děkanátu Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2
se konala od 3. listopadu 2014 do 31. ledna 2015 výstava

VLTAVSKÉ OSTROVY V PRAZE

Výstava představuje historii i současnost vltavských ostrovů nacházejících se na území hl. m. Prahy výstižnými texty, dobovými obrázky i současnými fotografiemi. K zhlédnutí jsou i staré mapy zachycující ostrovy v různých obdobích - ostrovy současné i ty, které dnes již v reálu nespatříme. Návštěvník tak zjistí, že vltavské ostrovy, které můžeme považovat za specifická místa uprostřed města,  byly svědkem takových událostí jako bylo první fotbalové derby Sparta-Slavie, premiéra Smetanovy symfonické básně  Má vlast či, že zde byly za války  uskladněny rekvírované zvony a spoustu dalších informací i o jejich budoucnosti. K dispozici jsou i názory návštěvníků ostrovů, kteří byly účastníky šetření prováděném  studenty geografie v rámci výuky.

Výstavu  připravilo Centrum geografie volného času, Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze ve spolupráci s  Mapovou sbírkou UK  a Výzkumným centrem historické geografie, ve kterém působí autorky výstavy dr. Dana Fialová, Mgr. Michaela Steyerová (obě KSGRR PřF UK) a prof. Eva Semotanová (HÚ AV ČR). Autorkou grafiky je dr. Martina Hupková a s realizaci výstavy významnou pomocí přispěla Geografická knihovna.  Pozvánka

Bližší informace o výstavě je možné získat na adrese: dana.fialova@natur.cuni.cz , tel.: +420 221 951 397.
Od února 2015 bude výstava k dispozici i dalším zájemcům - informace o možnosti zapůjčení poskytuje Geografická knihovna blanka.simanova@natur.cuni.cz .

Dana FIALOVÁ, Michaela STEYEROVÁ, Eva SEMOTANOVÁ
Vltavské ostrovy. CD s postery z výstavy. 
Elektronická verze zde


     

Foto: Dana Vondrášková