Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Aktuální výstavyPUTOVNÍ VÝSTAVA

2016: Regions through Space and Time (Regiony v čase a prostoru)

Výstava prezentuje aktuální výzkum geografů a historiků sdružených v rámci Výzkumného centra historické geografie, v oblasti formování a proměn regionů. Důraz se klade na představení současných způsobů chápání regionů, jejich různých podob a významů, na propojení tradičních témat s tématy novými. Pozornost se věnuje procesu formování regionů a proměnám v budování a reprodukci regionální identity, symbolických významů a obrazů, proměnám správních regionů, možnostem měření intenzity změn ad. V ústředí zájmu jsou pak především oblasti problémové a intenzivně přeměňované a měnící se časo-prostorové a kulturně-historické kontexty jejich vývoje.

Výstavu připravily: Historický ústav AV ČR, Výzkumné centrum historické geografie a Přírodovědecká fakulta UK v Praze.

Výstavní panely zdePOSTEROVÁ VÝSTAVA
Srdečně Vás zveme  na prohlídku elektronické posterové výstavy

KARTOGRAFICKÉ ZDROJE JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Výstava vznikla jako součást projektu „Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů“ (DF11P01OVV021), financovaného v rámci programu Národní a kulturní identita (NAKI) Ministerstvem kultury ČR. Obě řešitelské organizace, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby a Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha, prezentují formou výstavy, určené odborné i laické veřejnosti, hlavní výsledky projektu.

K této výstavě je k dispozici též katalog ve formě elektronické publikace na adrese:
http://naki.vugtk.cz/media/doc/katalog_2015.pdf

Postery ZDEPOSTEROVÁ VÝSTAVA
Dovolujeme se Vás co nejsrdečněji pozvat  na prohlídku elektronické posterové výstavy

HISTORICKÝ ÚSTAV V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ – cimélie, portály, databáze a uživatelé.

Výstava je uspořádána pod hlavičkou Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku. Jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s unikátními fondy, sbírkami a databázemi, jejichž využitelnost pro účely výzkumu, vzdělávání a uchování evropského kulturního dědictví má trvalou hodnotuVíce
VÝSTAVA STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED
Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal výstavu 

STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED

Periodikum Slovanský přehled patří k nejstarším odborným časopisům v České republice se zaměřením na dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy.
Výstava se uskutečnila ve dnech 6.–24. října 2014 v prostorách foyer budovy Akademie věd na Národní třídě , ve dnech 6. listopadu 2014 – 10. ledna 2015 v Národní knihovně ČR v Klementinu a následně ve dnech 2.–31. března 2015 v Moravské zemské knihovně v Brně .
U příležitosti 100. ročníku Slovanského přehledu pořádal Historický ústav Akademie věd České republiky slavnostní zasedání, které se uskutečnilo dne 7. října 2014 ve vile Lanna v Praze.

Výstavní panely zdeVÝSTAVA VLTAVSKÉ OSTROVY V PRAZE

V předsálí Geografické knihovny, II. p. děkanátu Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2
se konala od 3. listopadu 2014 do 31. ledna 2015 výstava

VLTAVSKÉ OSTROVY V PRAZE

Výstava představuje historii i současnost vltavských ostrovů nacházejících se na území hl. m. Prahy výstižnými texty, dobovými obrázky i současnými fotografiemi. K zhlédnutí jsou i staré mapy zachycující ostrovy v různých obdobích - ostrovy současné i ty, které dnes již v reálu nespatříme. Návštěvník tak zjistí, že vltavské ostrovy, které můžeme považovat za specifická místa uprostřed města,  byly svědkem takových událostí jako bylo první fotbalové derby Sparta-Slavie, premiéra Smetanovy symfonické básně  Má vlast či, že zde byly za války  uskladněny rekvírované zvony a spoustu dalších informací i o jejich budoucnosti. K dispozici jsou i názory návštěvníků ostrovů, kteří byly účastníky šetření prováděném  studenty geografie v rámci výuky.

Výstavu  připravilo Centrum geografie volného času, Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze ve spolupráci s  Mapovou sbírkou UK  a Výzkumným centrem historické geografie, ve kterém působí autorky výstavy dr. Dana Fialová, Mgr. Michaela Steyerová (obě KSGRR PřF UK) a prof. Eva Semotanová (HÚ AV ČR). Autorkou grafiky je dr. Martina Hupková a s realizaci výstavy významnou pomocí přispěla Geografická knihovna.  Pozvánka

Bližší informace o výstavě je možné získat na adrese: dana.fialova@natur.cuni.cz , tel.: +420 221 951 397.
Od února 2015 bude výstava k dispozici i dalším zájemcům - informace o možnosti zapůjčení poskytuje Geografická knihovna blanka.simanova@natur.cuni.cz .

Dana FIALOVÁ, Michaela STEYEROVÁ, Eva SEMOTANOVÁ
Vltavské ostrovy. CD s postery z výstavy. 
Elektronická verze zde


     

Foto: Dana Vondrášková