Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ředitelka Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici

odborného pracovníka výzkumu – editora středověkých pramenů do oddělení dějin středověku na úvazek 0,5.

Předběžné datum nástupu: 1. září 2017

Kvalifikační požadavky:
ukončené VŠ vzdělání (Mgr. nebo M.A.) z oboru historie, pomocné vědy historické a archivnictví, popř. z příbuzného oboru se zaměřením na středověké dějiny, dobrá znalost paleografie, latiny, němčiny a alespoň pasivní znalost dalšího světového jazyka

Uchazeč zašle motivační dopis, strukturované CV, bibliografii a ověřené doklady o vzdělání nejpozději do 7. června 2017 na adresu: Kateřina Mikesková, Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9.

Telefonické a e-mailové dotazy: +420 286 887 513, k.mikeskova@hiu.cas.czHISTORICKÝ SERIÁL
Tým pracovníků oddělení dějin 20. století na Historickém ústavu AV ČR připravuje
pod vedením doc. PhDr. Jana Němečka, DrSc. třicetidílný seriál

HEYDRICH. ATENTÁT NA KATA,

publikovaný od 19. května do 22. června 2017 na stránkách Lidových novin u příležitosti
75. výročí těchto událostí, které hluboce zasáhly do československých dějin.

Viz                                    BESEDA KE KNIZE GEOGRAF A CESTOVATEL JIŘÍ DANEŠ

Historický ústav Akademie věd ČR si Vás dovoluje pozvat na besedu ke knize

Geograf a cestovatel Jiří Daneš

s autorem knihy RNDr. Jiřím Martínkem, Ph.D.
z Historického ústavu AV ČR

Beseda se uskuteční 25. května 2017 od 17.00 hod.
v Akademii věd ČR, přednáškový sál č. 205, Národní 3, Praha 1

Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy a současně osobou významně politicky a společensky činnou. Jako profesor geografie na Univerzitě Karlově v Praze pomáhal pozvednout vědecké bádání na světovou úroveň, podnikl pět velkých cest do zámoří, psal cestopisy; po vzniku republiky se dal do jejích služeb a nějaký čas působil také jako generální konzul v australském Sydney, stal se tak naším prvním diplomatickým zástupcem na nejmenším kontinentu. Později jako profesor zakládal výuku geografie na bratislavské univerzitě. Jeho život dokumentuje, jak se v prvních desetiletích 20. století významně proměnila česká společnost: od teprve rozvíjejícího se národa k sebevědomé, prosperující republice.

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (* 1976) se v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., zabývá studiem dějin přírodních věd, zejména zeměpisu (včetně objevných cest) v 19. a 20. stol., a jako člen redakčního kolektivu Biografického slovníku Českých zemí také základním biografickým výzkumem. Externě přednáší na vysokých školách v Praze a Ústí nad Labem.

Kniha se umístila na druhém místě v současnosti nejprodávanějších publikací v nakladatelství Historický ústav. VíceMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci

Ringhoffer 200. Rodina - podnikání - politika,
 

která se uskuteční v prostorách zámku Štiřín - 24. - 26. května 2017
a Národního technického muzea - 27. května 2017.

Detailní program konference a přihlášku naleznete zde.

Pozvánka


Foto: Jaroslav NovotnýPRACOVNÍ SEMINÁŘ

Historický ústav Akademie věd ČR Vás srdečně zve na pracovní seminář
 
Po Reinhardu Heydrichovi
Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje 
a jeho transformace do "druhého života"

7. června 2017 v 9.00 hod.
v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Program      Pozvánka      Anotace Po Reinhardu Heydrichovi    

Anotace seminářů      Přihláška      Závazné pokyny pro autory
VĚDECKÉ KOLOKVIUM

Historický ústav Akademie věd ČR pořádá vědecké kolokvium na téma

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě
Formování konfesní identity urozených v kontextu středoevropského protestantismu raného novověku

dne 14. června 2017 od 9.30 do 17.00 hod.
v kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 76, Praha 9  

Pozvánka 

 

VĚDECKÝ SEMINÁŘ

Historický ústav AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR pořádají seminář na téma

Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice

dne 26. června 2017 od 9.00 hod.
v Akademickém konferenčním centru, Jilská 1, Praha 1 

PozvánkaII. ČESKO-POLSKÉ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ

CURIA REGIS, CURIA REGINALIS
II.  česko-polské zasedání 

Dne 8. června 2017 od 9.00 hod. se v Historickém ústavu Akademie věd České republiky uskuteční druhé česko-polské zasedání, které se vedle shrnutí dosavadního výzkumu bude věnovat aktuálním problémům a otázkám na téma dvory a rezidence ve středověku a raném novověku v obou zemích. Vědecké zasedání navazuje na jednání Curia regis, curia reginalis I. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie - stan badań i postulaty badawcze, jež se konalo 12. června 2014 v polském Siewierzu.

Moderují:
Dana Dvořáčková-Malá
Bożena Czwojdrak

ProgramXI. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ

Profesní setkání historiček a historiků České republiky se uskuteční na

11. sjezdu českých historiků,

který se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2017
v Olomouci na třech místech v historickém centru města.

Hlavní zasedání bude probíhat ve třech sekcích:
sekce I (13. září, 14.00-18.00): Domácí a cizí. Migrace a integrace očima české historiografie
sekce II (14. září, 8.30-12.30): Společnost v sítích – ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky
sekce III (15. září, 8.30-12.30): Historické vědomí moderní společnosti. Výuka a mediální interpretace dějepisu

Sjezd pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružení historiků ČR Historický klub 1872.

Program        KontaktMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR pořádá konferenci

Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

ve dnech 2. - 3. října 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 

Jednací jazyk: angličtina


Conference: Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

Organizer: Institute of History - Czech Academy of Sciences in cooperation with the Institute of Ethnology - Czech Academy of Sciences

Date: October 2-3, 2017
Location: Villa Lanna, V Sadech 1, Prague 6

Language: English

Deadline for applications: May 15, 2017

Call for papersMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MĚSTO A JEHO HRADBY

se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017
v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1

Call for papers cz      Call for papers eng      Call for papers de

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, PhD.
Marketa.Ruckova@praha.euMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Reformation als Kommunikationsprozess
Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa

ve dnech 28. - 30. listopadu 2017
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, kongresový sál

ProgramMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference: doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016            Více o konferenci zdeARCHIV AKTUALIT