Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

aktuality

KONFERENCE

Dne 22.  října 2020 začíná konference

Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti,

kterou pořádá Historický ústav AV ČR spolu s Univerzitou Karlovou, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Konference se kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, věnuje také otázce, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Ve všech těchto prostředích je minulost neustále vystavována, přestavována, rozkládána a vykládána. Přestože často slyšíme povzdechy, že neznáme svou minulost, zdá se, že dějiny neztrácejí ve veřejném prostoru svůj význam, spíše naopak. Vzpomeňme jen na poslední „kauzy”, jakými byly spor o společenskou roli Památníku Lidice, veřejné kontroverze kolem pomníku maršála Koněva nebo diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se stále častěji setkáváme i s dějinami, jež slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

Konference se uskuteční online jako série diskusních panelů ve více termínech – od 22.10. do 11.12.2020. Jednotlivá setkání budou veřejně přenášena na YouTube a diváci se budou moci zapojit do moderované diskuse s vystupujícími. I přes změny v termínech a formě setkání jsme zachovali původní rozsah a složení panelů a těšíme se na diskuse se všemi účastníky. Na tomto webu najdete již aktualizované informace o programu, případně sledujte Facebook nebo se registrujte jako účastníci konference, abyste měli vždy aktuální přehled. 


Z programu si dovolujeme upozornit na příspěvek Vojtěcha Kyncla z Historického ústavu, který s příspěvkem Nepohodlné moderní dějiny vystoupí ve čtvrtek 22. října 2020 od 16 hodin v panelu Muzea v pohybu.

Stream panelu bude probíhat pod tímto odkazem: https://youtu.be/IYg74HG_ANk 
  

Dále bude možné vidět například přednášku Barbary Kirshenblatt-Gimblett, která se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2020 ve 14 hodin
 
Stream v anglickém jazyce
Stream v českém jazyce 
  

V pátek 23. října od 10 do 11.30 hodin diskuse V centru pozornosti muzea
Stream panelu V centru pozornosti muzea 
 
Diskuze bude probíhat přímo na YouTube u každého streamu zvlášť. Záznamy pak budou nadále k dispozici a bude možnost je zhlédnout zpětně. 
  

Pozvánka       
 

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP

Ve čtvrtek 22. října 2020 se uskuteční mezinárodní workshop

Imagining the Future in Modern Central and Eastern Europe,

který pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Oddělením pro studium moderní české filosofie, Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i. 

Workshop je koncipován jako multidisciplinární, zaměřený na zkoumání představ budoucnosti ve Středovýchodní Evropě ve 20. století.

Akce se koná on-line přes aplikaci Zoom:
https://zoom.us/j/98727106091?pwd=bmJleWd0K21ObU5TS2pVd3pKOG5iZz09


Program


MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 6. 7. listopadu 2020 se v Praze uskuteční mezinárodní konference

Discourse of Republicanism: Common European Legacy?,

kterou pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i. a Masarykovým ústavem AV ČR, v. v. i.

Konference je koncipována jako multidisciplinární, akceptující příspěvky k problematice republikánského myšlení z hlediska historických, filosofických, politicko-teoretických a lingvistických přístupů.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání anglického abstraktu (maximální rozsah 300 slov) do 20. 5. 2020 na adresu  kvetina@hiu.cas.cz.

Rozhodnutí o výběru příspěvků bude organizačním výborem rozesíláno 15. 6. 2020.

Call For Papers

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 10.11. listopadu 2020 se v Kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9 uskuteční mezinárodní konference

ŽENY NA CESTÁCH
(Podstata, důvody a důsledky migrace žen v 19. a 20. století)
.

Na konferenci je možné se registrovat do 5. října 2020.

Přihlášky aktivní (s referátem nebo koreferátem) i pasivní účasti zasílejte na adresu:

doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9, ČR
anebo e-mailovou poštou s předmětem: Ženy na cestách na adresu: zudova-leskova@hiu.cas.cz, zudova@hiu.cas.cz

Pozvánka       Teze     Přihláška

On 10 and 11 November 2020 in the Congress Hall of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics (UTAM), Prosecká 809/76, Prague 9, will be an international conference
 
WOMEN IN MOTION
(The nature, reasons and consequences of the woman migration in the 19th and 20th centuries)
 
At the same time, we announce that registration continues until 5 October 2020.
 
Please send your applications for active (with a paper or supplementary paper) or passive participation to the address:

Doc. PhDr. Zlatica Zudova-Leskova, PhD.
Institute of History of the CAS
Prosecká 809/76
190 00 Prague 9, Czech Republic

or by email with the reference: Women on the Move to zudova-leskova@hiu.cas.cz, zudova@hiu.cas.cz

Invitation      Thesis      Application

ODBORNÝ WORKSHOP

Ve dnech 7. 8. prosince 2020 se v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) uskuteční odborný workshop

Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české historiografii.

Účelem workshopu bude představení současných výzkumů na poli práce, pracujících a dělnického hnutí a zároveň navázání spolupráce mezi zájemci o toto téma z řad odborné veřejnosti. Více informací s doporučenými tématy viz Call for papers.
 
Pořádající instituce:
Historický ústav AV ČR
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Návrhy konferenčních příspěvků (anotace 100–150 slov) zasílejte do 13. září 2020 na e-mailovou adresu: raska@hiu.cas.cz.

17. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Ve středu 20. ledna 2021 se ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, uskuteční 17. historickogeografická konference

Živá voda v historických krajinách,

kterou pořádá Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS.

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Z důvodu epidemiologické situace bylo konání konference zrušeno. Konference se uskuteční v náhradním termínu 2021.

Ve dnech 9. a 10. září 2020 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 161/20, Praha 1, uskuteční mezinárodní konference

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu.

Pořádající instituce:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Historický ústav Akademie ČR, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Humboldt-Universität zu Berlin, Lehr- und Forschungsbereich Historische Bildungsforschung.

Konferenční jazyky: angličtina, němčina, čeština

Návrhy konferenčních příspěvků (abstrakt, max. 3000 znaků v anglickém či německém jazyce) a životopisy zasílejte do 15. ledna 2020 na e-mailovou adresu: inspector@npmk.cz.

Call for Papers_CZ          Call for Papers_ENG 

Program

ODBORNÝ SEMINÁŘ

UPOZORNĚNÍ
Současný stav spojený s koronavirem neumožňuje uspořádat plnohodnotný seminář v Národním technickém muzeu.
Po dohodě pořadatelů bylo rozhodnuto přesunout konání semináře na pozdější dobu. Pokud to bude možné, tak na jaro příštího roku.
O termínu konání semináře budou zájemci včas informováni.


Ve čtvrtek 1. října 2020 od 10 hodin se v konferenčním sále Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42 uskuteční odborný seminář

Kartografická výročí 2020
300 let Müllerovy mapy Čech
,

který pořádá Národní technické muzeum a Česká kartografická společnost ve spolupráci s partnery Historický ústav AV ČR, ČVUT v Praze – Fakulta stavební, UJEP Ústní nad Labem – Filozofická fakulta, Česká geografická společnost.

Přihlášky: vyplněním on-line formuláře dostupného na pozvánce, též na webu ČKS – www.cartography.cz

Termín přihlašování: 25. září 2020 (vložné se neplatí)
Kontakt: info@cartography.cz

Pozvánka      Program

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

UPOZORNĚNÍ
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., oznamuje, že plánované mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách se v avizovaném termínu neuskuteční, ale bude přesunuto na podzim roku 2021.

Odložení konference     Postponement of the konference


Ve dnech 14. 16. října 2020 se v budově Akademie věd ČR, Čechyňská 19, Brno, uskuteční mezinárodní vědecké sympozium

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách,

které pořádá Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., a dalšími spoluorganizátory.

Přihlášky spolu s abstrakty, prosím, zasílejte do 28. 8. 2020 na e-mailovou adresu: easterneurope@hiu.cas.cz.

Call For Papers_cz      Call For Papers_en

Přihláška    Application Form

Program     Programme
     Abstrakta

KONFERENCE

UPOZORNĚNÍ
Konference je z důvodu epidemiologické situace odložena. Nový termín bude včas oznámen.


Dne 15. října 2020 se v Náprstkově muzeu, Betlémské náměstí 1, Praha 1 uskuteční konference

100 let od navázání česko-australských oficiálních vztahů
(aneb „My a klokani“)
,

kterou pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i. spolu s Národním muzeem. 
Záštitu převzal prezident České geografické společnosti, doc. Pavel Chromý.

Konference by ráda v určité formě shrnula vývoj vztahů mezi oběma vzdálenými (a přitom ne až tolik) zeměmi, ať již po stránce cestovatelské, politické, vědecké, kulturní nebo např. sportovní.  Uvítáme především interdisciplinárně zaměřené příspěvky.

Délka příspěvku: cca 20 minut

Stručnou anotaci svého příspěvku (max. 300 slov) zasílejte na adresu: martinek@hiu.cas.cz nebo gabriela_jungova@nm.cz, a to nejpozději do 20. 9. 2020.

Call For Papers

ARCHIV AKTUALIT