Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.


Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých a obecných dějin.


Mezinárodním komitétem XXII. Mezinárodního kongresu historických věd v Jinanu (2015) byly přijaty dva návrhy, podané pracovníky Historického ústavu AV ČR:
1. European Reformation as a Model for Revolutions and Crises (garant: PhDr. Eva Doležalová, PhD.)
2. Frontiers, Massacres and Resettlement of Populations (garanti: prof. Lyndall Ryan, The University of Newcastle, Australia a doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., Historický ústav AV ČR, Praha)

AKTUALITY


14. května 2014

Historický ústav Akademie věd ČR, Spolek akademiků Židů a Múzeum Slovenského národného povstania si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědecku konferenci Židé v Slovenském národním povstání / Židia v Slovenskom národnom povstaní, která se bude konat v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2.  Více


15.-18. května 2014

Nakladatelství Historický ústav Vás srdečně zve na prodejní výstavu publikací včetně novinek za veletržní ceny na 20. mezinárodním knižním veletrhu a knižním festivalu Svět knihy 2014 - stánek P 603 v pravém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti Praha-Holešovice. Více  

                                                      Další aktuality zde

KONFERENCE


14. května 2014
Židé v Slovenském národním povstání  Více

29.-30. května 2014
Násilí a "odlišná moderna"  Více

12. června 2014
Evidence, popis a klasifikace řádových pramenů historiografického charakteru  Více

18. června 2014  /  5.-7. listopadu 2014
Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě
v 15.-18. století / Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries
  Více

25. června 2014
Papežství a české země v tisíciletých dějinách  Více

17. září 2014
Kroniky jako historický pramen.
K sedmistému výročí úmrtí Oty Durynského  Více

24.-25. září 2014
Projekt Jiřího z Poděbrad: Hledání nové Evropy  Více

25.-26. září 2014
Bratři Nejedlí a souputníci  Více

7. a 8. října 2014
Nezměrné ztráty a jejich zvládání: obyvatelstvo
evropských velkoměst a I. světová válka
  Více

11.-12. listopadu 2014
Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva - syndrom moderních dějin   Více

20. listopad 2014
Ad fontes - naši vědci v Itálii  Více

NOVÉ PUBLIKACE

  

          Slevy pro studenty 15 % 

    NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ 
          ZA VÝHODNÉ CENY!
Folia Historica Bohemica,
28, č. 2.
Praha, Historický ústav 2013. Naše cena: 130 Kč  
Obsah
Pavel KRAFL: Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku / Medieval Synods and Statutes of the Diocese of Olomouc, 2. dopl. vyd. Praha, Historický ústav 2014, 440 s. Naše cena: 210 Kč    Anotace
Český časopis historický, ročník 112, č. 1. Praha, Historický ústav 2014
Obsah
Milan ŘEPA: Moravané, Němci, Rakušané. Vlasti moravských Němců v 19. století. Praha, HÚ 2014, 262 s. Naše cena: 250 Kč  Anotace
Daniela TINKOVÁ, Milan HLAVAČKA, Jan P. KUČERA - Jiří KAŠE: Velké dějiny zemí Koruny české XI.b, 1792-1860. Paseka 2014  Anotace
Milan HLAVAČKA – Pavel CIBULKA et allii: Chudinství
a chudoba jako sociálně historický fenomén.
Praha, HÚ 2014, 624 s. Naše cena: 329 Kč  Anotace
Milan HLAVAČKA a kol.: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II.  Praha, HÚ 2014, 480 s.
Naše cena: 380 Kč Anotace
Historická geografie,
sv. 39, č. 2
, Praha, HÚ 2013 
Naše cena: 125 Kč
Obsah
Vratislav DOUBEK – Ladislav HLADKÝ – Radomír VLČEK
a kol.: T. G. Masaryk a Slované. Praha, HÚ 2013,
440 s. Naše cena: 320 Kč   Anotace
    
      Další novinky nakladatelství HÚ